Results 1 to 9 of 9

Thread: Politisk Terminologi

 1. #1
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post Politisk Terminologi

  Det här är en pågående omskrivning av boken Politisk terminologi av
  Per Engdahl.

  Innehåll

  Inledning
  1. Allmänna uttryck
  2. Staten
  3. Samhället
  4. Ideologier


  Inledning


  Om en politisk rörelse skall kunna göra en bestående insats i sitt
  folks utveckling måste dess medlemmar sammanhållas av en enhetlig
  livsåskådning. Ett politiskt program förutsätter en klar uppfattning
  av dagens politiska verklighet. Man måste känna till det bestående
  samhällets sociala och ekonomiska förhållanden, man måste ha klar
  insikt i den härskande statsformen och de politiska faktorer ur vilkas
  samspel den för tillfället existerande statsviljan danas. Men en sådan
  uppfattning av den nuvarande verkligheten kan man inte erhålla, om man
  inte samtidigt har en överblick över de historiska utvecklingsförlopp
  ur vilka denna verklighet vuxit fram.

  Genom historiska insikter jämte kunskaper om rådande förhållanden kan
  en rörelse klargöra vilka missförhållanden som måste avhjälpas, och de
  orsaker som framkallat dessa missförhållanden. Det är med samhällets
  sjukdomar som med människans. Först då vi vet orsakerna kan vi finna
  botemedlen. Och botemedlen söker en rörelse utforma i sitt program.
  Programmet innefattar de nya former i vilka rörelsen vill gjuta
  framtidens stat och framtidens samhälle. Programmet måste bygga på
  den helhetsuppfattning om verkligheten, som rörelsen gjort till
  sin. Det räcker emellertid inte med en enhetlig uppfattning och ett
  enhetligt program. Om rörelsens medlemmar sinsemellan ska kunna dryfta
  samhällsfrågorna måste de använda samma uttrycksmedel när det gäller
  att beteckna en och samma sak. Om en person med ett visst uttryck
  förstår en samhällsföreteelse som måste bekämpas, medan en annan i
  samma ord inlägger en helt annan innebörd, kan lätt missförstånd
  uppstå. Och än mer är detta fallet i den yttre propagandan. Om i en
  och samma rörelse den ene talaren säger att han är socialist, medan
  den andre påstår att han är antisocialist, kan knapppast några
  anhängare värvas. Folk får då uppfattningen att rörelsen inte riktigt
  vet vad den vill. Det är därför nödvändigt med en enhetlig
  terminologi. Man måste veta vad man menar när man använder ett visst
  ord, och man måste rätta sig efter det sätt på vilket orden och
  termerna i allmänhet används inom rörelsen man tillhör. De följande
  förklaringarna av några bland de vanligaste orden i den politiska
  diskussionen är därför avsedda att för studiecirklarna i den
  nationella rörelsen lägga grunden till ett enhetligt användande av
  politisk terminologi. I den betydelse orden här används och förklaras
  har de tidigare utnyttjats i den litteratur som vuxit upp kring
  rörelsens nysvenska åskådning.
  Last edited by Julius; Wednesday, February 4th, 2004 at 09:28 AM.

 2. #2
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post 1. Allmänna uttryck

  1. Allmänna uttryck


  Ideologi betyder egentligen idélära. Ordet används som benämning på
  en politisk helhetssyn. Ideologin söker tolka den historiska
  utvecklingen, den rådande verkligheten och det sammanhang som finns
  mellan nuet och det förgångna. Ur denna tolkning skapar ideologin
  sedan sin uppfattning av framtiden, sådan den bör vara. En ideologi
  har sin egen uppfattning av människan och hennes ställning i
  tillvaron. Ideologi skulle därför kunna översättas med uttrycket
  politisk livsåskådning.

  Folket eller nationen är ett genom tiderna levande väsen, vilket bärs
  upp av de släktled som tillsammans bildar en lång kedja genom
  århundraden. Man har liknat folket vid en organism. Människokroppen
  består av celler vilka tillsammans bygger upp huden, benstommen,
  musklerna, inälvorna, blodet osv. Cellerna är mycket små organismer
  som lever sitt eget liv inom människokroppen. De har en jämförelsevis
  kort livslängd. I regel bli de inte mer än sju år. De förtvinar och
  förs bort av blodet för att ersättas med nya, uppbyggda av den föda
  som organismerna förtär. Om folket är en stor organism, blir de
  enskilda människorna celler som till en tid fullgör en viss uppgift
  för att sedan dö bort och följs av nya, medan folket självt lever
  vidare. Trots att människorna är andra, är svenska folket i dag och på
  Gustav Adolfs tid det samma.

  Talet om folket som en organism är en bild som inte får överdrivas.
  Man brukar tala om unga folk, mogna folk och åldrade folk. Men ett och
  samma folk kan ha många ungdomsperioder och många tider av ålderdom
  och förfall. Ur denna synpunkt kan man säga att folkorganismen är som
  en släktkedja, där varje tidevarv är en individ, som föds, blommar upp
  och vissnar bort. Under Engelbrekts och Sturarnas tid var Sverige
  ungdomligt. Denna period nådde sin mognad under storhetstiden för att
  sedan under frihetstidens partistrider åldras och försvinna. Den
  begynnande industrialismen under 1800-talet har åter givit vårt folk
  ett ungdomligt drag, och måhända går vi mot en ny period av mognande
  mannakraft.

  Folkvilja kallas i den demokratiska åskådningen en mystisk makt som
  framkallar resultaten i de allmänna valen. Denna folkvilja anses vara
  summan av alla enskilda individers vilja. I verkligheten har denna
  folkvilja visat sig vara obefintlig. Den upplöser sig vid varje val i
  en rad klassviljor, vilka samtliga företräder olika motstridiga
  sociala intressen.

  Demokratin kan därför aldrig få fram en verklig folkvilja. Den blir
  blott tummelplatsen för olika klassintressen. Moderna åskådningar
  betraktar folket som en genom tiderna levande enhet, en nationell
  ödesgemenskap. Dess vilja är folkets dunkelt fattade begär att leva
  och hävda sig i världen. Denna vilja kan förnimmas av stora
  personligheter vilka sedan förkroppsligar och ger form åt folkviljan.
  Folkviljan i dess verkliga innebörd kan därför bättre komma till
  uttryck i en ledande personlighet än i en ur allmänna val framgången
  församling.

  Samhället är folkets arbetsgemenskap. För att folket skall kunna
  fylla sin uppgift i historien måste dess olika medlemmar fullgöra var
  sin del av denna uppgift. Folkets arbete måste organiseras. Detta
  sker genom indelningen i klasser, stånd eller yrkesgrupper. Denna
  organisation eller indelning kallar vi samhället.

  Samhället organiserar såväl det materiella som det andliga arbetet
  inom folket.

  Staten kallas det organ som står över den samhälleliga
  arbetsfördelningens olika grenar, och som har till uppgift att utåt
  företräda folkets enhet och gemenskap, att inåt reglera förhållandet
  mellan folkets olika grupper och att i sin gärning leda folket vid
  uppfyllandet av dess uppgifter i världen.

  Sociala kallas sådana frågor som har med samhället eller den folkliga
  arbetsfördelningen att göra. Alla problem som rör förhållanden inom
  olika samhällsgrupper, samt förhållandet mellan klasser, yrken och
  stånd, är sålunda sociala frågor.

  Ekonomiska kallas de frågor som rör samhällets materiella
  arbetsuppgifter. Dylika uppgifter omhänderhas av näringslivet.

  Kulturella kallas de frågor som rör samhällets andliga uppgifter.
  Kultur är detsamma som andlig odling. Dit hör sålunda religion,
  konst, vetenskap, utbildning, undervisning, uppfostran, livsåskådning
  och dylikt.

  Politiska kallas sådana frågor som angår staten och maktförhållandena
  inom staten. I den mån som dessa frågor rör statens omvårdnad om
  samhällsgrupperna kallas de socialpolitiska. Socialpolitiska åtgärder
  är sådana som genom reformer inom det bestående samhället, hjälp och
  dylikt, söker undanrödja de värsta verkningarna av sociala
  missförhållanden. Socialpolitiska åtgärder skiljer sig från
  socialistiska därigenom att socialismen genom att bygga ett nytt
  samhälle söker undanrödja de sociala missförhållandena själva.

  Demokrati betyder egentligen massvälde. Ordet användes i tre
  betydelser: politisk demokrati, social demokrati och ekonomisk
  demokrati. Vid användandet av ordet demokrati bör man strängt hålla
  dessa tre huvudformer isär.

  Politisk demokrati kallas den statsform där makten utgår från folket i
  val. Den demokratiska åskådningen ser i folket en samling av
  sinsemellan likaberättigade individer, som var och en har samma rätt
  att ge uttryck åt sin mening. I en politisk demokrati måste därför
  full yttrandefrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet vara rådande.
  Statsangelägenheter avgörs antingen direkt av folket vid allmän
  omröstning, s k folkomröstning eller referendum eller också av
  församlingar som utsetts av folket i allmänna, direkta och lika val,
  och som av folket fått sig anförtrodd den folket tillkommande makten.
  Den politiska demokratin förutsätter att anhängarna av den åsikt som
  vid ett visst beslut stannat i minoritet lojalt fogar sig i det av
  majoriteten fattade beslutet. Minoriteten erhåller i stället rätt att
  kritisera majoritetens beslut, att värva anhängare för sin ståndpunkt
  och därigenom eventuellt själv en gång bli majoritet.

  Social demokrati kallas det samhälle där alla medborgare har samma
  möjlighet att komma fram i samhället. Den sociala demokratin tar inte
  hänsyn till föräldrarnas börd, förmögenhet eller samhällsställning,
  utan låter barnen erhålla den uppfostran som deras anlag, begåvning
  och ansvarskänsla förutsätter och ger dem sedan en däremot svarande
  ställning. Den sociala demokratins ideal behöver inte förenas med den
  politiska demokratin. Man finner sålunda att social demokrati är ett
  ideal för rörelser som på det politiska området är antidemokratiska, t
  ex fascismen och nationalsocialismen.

  Ekonomisk demokrati kallas det samhälle där näringslivets frågor
  avgörs av styrelser för de olika företagen som valts med allmän och
  lika rösträtt av de i företaget arbetande personerna. Den ekonomiska
  demokratin lägger alla befogenheter i tjänstemännens och arbetarnas
  händer genom av dessa utsedda fackliga förtroendemän.

 3. #3
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post 2. Staten

  2. Staten


  Statsform kallas statsmaktens yttre organisation. Statsformen brukar
  ibland fastslås i en bestämd lag. En sådan lag kallas då författning
  eller grundlag. Statsformen kan vara monarkisk eller republikansk,
  demokratisk eller auktoritär (se vidare dessa ord).

  Parlamentarism är en form av politisk demokrati. Det parlamentThora
  styrelsesättet innebär att folket överlåter all makt åt det folkvalda
  parlamentet eller riksdagen. Det parti eller de partier som
  tillsammans bildar majoritet i parlamentet utgör underlaget för
  regeringen. Regeringen blir sålunda ledningen för parlamentets
  majoritet. Skulle majoriteten bli en annan, avgår regeringen och en
  ny regering, företrädande den nya majoriteten, träder till.
  Parlamentet är ett uttryck för folkets vilja, och regeringen är ett
  uttryck för parlamentsmajoritetens.

  Det parlamentThora systemet har först prövats i England. Det
  infördes i Frankrike år 1871, i Sverige år 1905, i Tyskland år 1918. I
  Italien härskade det parlamentThora styrelsesättet redan från 1848.

  Presidentdemokrati eller presidial demokrati kallas den form av
  demokratiskt styrelsesätt genom vilken makten fördelas mellan ett
  folkvalt parlament och en folkvald president. Denna form av demokrati
  går tillbaka till den s k maktfördelningsläran enligt vilken
  statsmakten indelas i tre slag: verkställande, lagstiftande och
  dömande makt. Den verkställande maktens utövare kallas exekutiv. Den
  lagstiftandes utövare kallas legislatur och den dömandes
  jurisdiction. Maktfördelningsläran har genomförts framför allt i den
  amerikanska demokratin, där folket väljer både statsöverhuvudet,
  presidenten och folkrepresentationen, "kongressen". Presidenten
  innehar den verkställande makten och är härutinnan oberoende av
  kongressen. Kongressen däremot innehar lagstiftningsrätten och är på
  denna punkt oberoende av presidenten. Den dömande makten innehas av
  en domarkår, som visserligen utses av presidenten, men som sedan är
  oavsättlig. Den dömande maktens självständighet i Förenta staterna
  framgår bl a av högsta domstolens rätt att upphäva lagar som anses
  strida mot författningen.

  Presidentdemokratin påverkade i viss mån den tyska demokratin, som
  blev en slags blandform mellan parlamentThorburn och presidial
  demokrati. I den presidiala demokratin är regeringen beroende av den
  folkvalde presidenten, medan den i en parlamentThorburn demokrati är
  beroende av parlamentet. I Tyskland var presidenten folkvald, medan
  regeringen visserligen var utnämnd av honom men samtidigt måste inneha
  parlamentets förtroende.

  Direkt demokrati kallas den form av demokratiskt styrelsesätt som
  låter en rad frågor avgöras av folket genom direkt folkomröstning.
  Den direkta demokratin är framför allt genomförd i Schweiz. I Schweiz
  ska vissa frågor avgöras av regeringen, andra av parlamentet och andra
  åter av folket direkt. Direkt demokrati brukar ibland även kallas för
  referendumdemokrati.

  Plebiscitär demokrati kallas den statsform i vilken folket i allmän
  omröstning överlåter hela makten till en enda person, som därmed anses
  företräda folkviljan. En omröstning som avser att ge uttryck åt
  folkets förtroende för en ledande statsman kallas plebiscit. Den
  plebiscitära demokratin är i själva verket detsamma som diktaturen
  eller ledarstaten. Den visar att gränserna mellan demokrati och
  diktatur ingalunda är så skarpa som den svenska pressen vill göra
  gällande.

  Monarki kallas den statsform där staten främst representeras av en
  monark, konung eller kejsare som ärvt sin värdighet av sin
  företrädare, och sedan skall lämna sitt ämbete i arv åt sin närmaste
  arvinge. Monarkin kan vara absolut, konstitutionell eller
  parlamentThorburn. [...]

  Republik kallas den statsform där statschefen är vald antingen direkt
  av folket som i Förenta staterna och i Tyskland eller indirekt av
  parlamentet såsom i Frankrike och Finland. Däremot torde man inte
  kunna beteckna det nationalsocialistiska Tyskland som vare sig en
  republik eller en monarki, då statschefen, ledaren och rikskanslern
  inte var folkvald, ej heller hade erhållit sitt ämbete genom arv.
  Hitler var utnämnd av riksregeringen genom en särskild lag och ägde
  själv befogenhet att utse sin efterträdare. En dylik statsform brukar
  understundom kallas cesaristisk efter de romerska kejsarna, vilka
  erhöll sitt ämbete genom företrädarnas utnämning.

  Rådsrepublik kallas den statsform i vilken statsmakten utövas av råd,
  vilka i sin tur valts av lägre råd, utgångna ur fackliga val vid olika
  företag eller kooperativa organisationer.

  Rådsrepubliken förutsätter en ekonomisk demokrati. Den har åtminstone
  delvis genomförts i Sovjetunionen. Dess räckvidd begränsades
  emellertid här genom det förhållandet att valen inom de fackliga
  församlingarna helt behärskades av det kommunistiska partiet, vilket
  följaktligen utövade en partidiktatur bakom de till det yttre
  demokratiska formerna.

  Auktoritär kallas en statsform där hela eller åtminstone en stor del
  av makten samlats hos en regering som inte direkt är beroende av
  folket i val. En auktoritär stat kan vara monarkisk som i Italien,
  republikansk som i Polen eller Turkiet eller cesaristisk som i
  Tyskland. I Italien innehades makten av regeringschefen, medan
  monarken hade ungefär samma ställning som i en parlamentThorburn monarki.
  I Polen innehades den egentliga makten av arméns överbefälhavare,
  medan såväl presidenten som regeringen var dennes redskap. I Turkiet
  innehades makten av den folkvalde presidenten som var vald på livstid
  och följaktligen innehade en ställning som delvis påminner om den
  tyske ledarens. I Tyskland innehades makten av statsöverhuvudet som
  samtidigt var regeringschef. Den tyska statsformen kallas även
  ledarstat.

  Diktatur kallas den statsform, där all makt såväl i stat som samhälle
  ligger i en mans hand. Diktaturen är en form av auktoritär styrelse.
  Diktatur rådde i Italien och Tyskland, även om man där förberedde en
  utveckling som var avsedd att begränsa regeringarnas makt genom att
  överlåta vissa befogenheter åt särskilda samhällsorgan, s k
  korporationer.

  Total stat är en form av den auktoritära staten. Den stat kallas total
  som dirigerar samtliga områden inom samhället utifrån enhetliga
  synpunkter. Den totala statens anhängare har liknat denna vid en
  dirigent i en orkester. De olika samhällsgrenarna är självständigt
  spelade instrument, där vart och ett har sin egenart. Men om samspelet
  skall ha någon mening måste de spela samma melodi. Staten är det organ
  som dirigerar detta samspel och ger det mening och innehåll.

  Klasstat kallas den stat där makten över staten innehas av en viss
  samhällsgrupp. Klasstaten är ofta demokratisk.

  Folkstat kallas den stat där statsledningen företräder folkets breda
  lager. Folkstaten förkroppsligas mestadels i en ledarepersonlighet
  eller en begränsad elit.

 4. #4
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post 3. Samhället

  3. Samhället


  Samhällsordning kallas samhällets yttre organisation. I motsats till
  statsformen har samhällsordningen endast i sällsynta fall
  sammanfattats i en särskild lag. Man kan emellertid säga att det
  korporativa samhället i Italien fick sin sociala författning i den s k
  "lagen om arbetet" (carta del lavoro). Samhällsordningarna kan vara
  borgerliga eller socialistiska, feodala eller korporativa osv (se
  vidare dessa ord).

  Hierarkisk kallas den stat eller det samhälle där de olika medborgarna
  innehar den befogenhet som följer med deras ämbete eller
  samhällsuppgift. Ett hierarkiskt samhälle kan vara ett klassamhälle.
  Olika personer innehar olika befogenheter alltefter börd, förmögenhet
  och samhällsställning. Ett hierarkiskt samhälle kan emellertid även
  vara en social demokrati. Olikheten i befogenhet beror då inte på
  klasstillhörighet eller förmögenhetssställning utan på det ämbete och
  de uppgifter som en person på grund av sina förtjänster
  erhållit. Hierarkin är motsatsen till jämlikhetsprincipen.

  Feodalt kallas ett samhälle som indelas i olika stånd och där ett av
  dessa stånd, adeln eller aristokratin, innehar en särskild
  förmånsställning, vilken sedan går i arv inom de släkter som
  tillsammans bildar adelsståndet. Det feodala samhället var rådande i
  Europa före industrins genombrott.

  Borgerligt kallas ett samhälle där näringslivet är kapitalistiskt
  organiserat och innehavarna av större eller mindre förmögenheter
  därigenom bildar en klass, borgarklassen eller bourgeosien, som utövar
  det främsta inflytandet i samhället.

  Kapitalistiskt kallas det samhälle eller det näringsliv där makten
  enbart ligger i händerna på ägarna till kapitalet, och detta kapital
  finns samlat på ett fåtal händer.

  De som bekämpar kapitalismen förnekar därför inte kapitalets
  betydelse. Kapital behövs till varje produktionsform, alltså även till
  en socialistisk. Kapitalismen skiljer sig från socialismen därigenom
  att i ett kapitalistiskt samhälle tillerkänns staten inte någon
  avgörande kontrollrätt i förhållande till det fria näringslivet, medan
  i ett socialistiskt samhälle står dock alltid näringslivet, även om
  det bärs upp av fria näringsutövare, under statens
  kontroll. Socialismen tillerkänner staten rätt att stifta lagar, vilka
  begränsar kapitalinnehavarnas makt över produktionen. Detta strider
  mot den kapitalistiska uppfattningen där staten inte tillerkänns en
  dylik rätt.

  Proletärt kallas ett samhälle där de fattigare folklagren genom en
  omstörtning erövrat makten i staten och genom denna maktställning, den
  s k proletära diktaturen, innehar en särskild förmånsställning.

  Med proletär menas en person som saknar egendom. I det proletära
  samhället måste följaktligen all enskild äganderätt vara upphävd.

  Socialistiskt kallas ett samhälle där förhållandet mellan näringslivet
  och folket regleras av staten eller något samhällsorgan, där
  äganderätten till kapitalet inte berättigar till full dispositionsrätt
  över de företag vari kapitalet investerats, och där samtliga företag
  under överordnad ledning samarbetar för en planmässig lösning av
  näringslivets gemensamma uppgifter.

  Korporativt kallas det samhälle där varje medborgare tillhör en
  särskild yrkesorganisation och dessa yrkesorganisationer, de s k
  korporationerna tillsammans utgör samhälllets organisation.

  Man brukar även tala om den korporativa staten och menar med detta
  uttryck en stat där yrkesorganisationerna behärskar statsmakten. "Den
  korporativa staten" har man felaktigt använt som beteckning exempelvis
  för den fascistiska staten i Italien. Denna stat var auktoritär och
  behärskade själv yrkesorganisationerna i stället för tvärtom. Fascism,
  nationalsocialism och nysvenskhet kämpar för korporativa samhällen;
  fascism och nationalsocialism låter detta samhälle behärskas av en
  ledarstat eller en diktatur, medan nysvenskheten ställer det
  korporativa samhället i samarbete med en nysvensk folkstat. Det
  korporativa samhället är en form för en socialistisk
  samhällsordning. Detta blir i all synnerhet fallet då korporationerna
  ställs under statsmaktens kontroll och därmed bli redskap för en
  allmänvilja. Den åskådning för vilken det korporativa samhället är
  idealet kallas korporatism.

  Agrart kallas ett samhälle där den jordbrukande befolkningen är den
  övervägande. Agrara problem är detsamma som jordbruksfrågor.

  Kooperativt kallas ett företag som uppbyggts genom samverkan mellan
  dem som arbetar i företaget eller på annat sätt har fördel av dess
  verksamhet. Man skiljer mellan producentkooperativa och
  konsumentkooperativa företag.

  Ordet kooperativ bör i alla diskussioner skiljas från
  korporativ. Dessa uttryck ha ingenting med varandra att göra.

  Producentkooperativt kallas ett företag som ägs av arbetare och
  tjänstemän och leds av en person eller en styrelse som utses av
  ägarna. Producentkooperativa är även sådana företag som jordbrukets
  andelsföreningar, vilka tillsammans äger ett mejeri, en traktor eller
  dylikt. Jordbrukets andelsrörelse kallas även jordbrukskooperationen.

  Konsumentkooperativt kallas ett företag som ägs av företagets kunder.
  Kooperativa Förbundet i Sverige är typiskt konsumentkooperativt. Därav
  även dess namn Konsum.

  Klass kallas en social grupp som avgränsas genom likartade
  förmögenhetsvillkor och en därigenom särpräglad uppfostran. Klassen
  bör skiljas från stånd, som utgör en genom börd avgränsad grupp i
  samhället, vilken försetts med särskilda i lagstiftning garanterade
  förmåner. Gränserna mellan klasser är därför mera flytande än de
  strikt uppdragna ståndsgränserna. Klass och stånd böra likaledes
  skiljas från yrke, vilket är en genom en gemensam arbetsuppgift
  avgränsad samhällsgrupp. Ståndssamhället var fordom indelat i fyra
  stånd: adel, präster, borgare och bönder, medan det moderna
  klassamhället sönderfaller i en rad olika klasser. Man brukar i regel
  räkna med överklassen, till vilken räknas de högre ämbetsmännen samt
  de allra mest förmögna, medelklassen, som indelas i högre och lägre
  medelklass, samt arbetarklassen, vilken utgör den överväldigande delen
  av befolkningen. Denna indelning kan emellertid ersättas även med en
  annan: företagarklassen, ämbetsmännen, de intellektuella, de klasslösa
  mellanskikten, bönderna samt arbetarklassen. I det senare fallet har
  hänsyn tagits både till den rena klassynpunkten och en viss gemenskap
  i samhällsuppgifter. Ett på yrkesgrupper uppbyggt samhälle föreligger
  där korporatismen förverkligats.

 5. #5
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post 4. Ideologier

  4. Ideologier


  Radikal kallas den åskådning som ställer sig kritisk till det
  bestående, som uppställer helt andra samhällsideal, och som med olika
  metoder vill föra samhället fram till dessa nya ideal. Man kan skilja
  mellan revolutionär och reformistisk radikalism.

  Revolutionär kallas den åskådning som genom en hastig omvälvning vill
  bryta sönder hela den bestående samhällsordningen eller statsformen
  och därigenom bereda plats för ett nytt samhälle och en ny stat.
  Revolutionen är en dylik omvälvning. Den kan vara blodig som den
  franska revolutionen av 1789, den ryska av 1917 och delvis också den
  italienska 1922. Men den kan även vara jämförelsevis oblodig och
  försiggå inom till det yttre iakttagna lagliga former såsom de
  gustavianska statsvälvningarna av 1772 och 1789 eller den tyska av
  1933. Det väsentliga med revolutionen är att man genom en kraftfull
  handling vill bryta av en utvecklingslinje och skapa utgångspunkten
  för en helt ny linje, oberoende av den gamla.

  Reformistisk kallas den åskådning som i likhet med den revolutionära
  ställer upp ett helt nytt samhällsideal, men som inte utan vidare vill
  bryta sönder det bestående utan genom reform efter reform förändra det
  ena området efter det andra inom det rådande systemet, så att till
  sist ett helt nytt samhälle växer fram ur reformarbetet.
  Reformistiska åskådningar är liksom revolutionära alltid
  radikala. Både reformister och revolutionärer uppställer nya
  samhällsideal. De skiljer sig emellertid ifråga om de metoder som de
  vilja använda för uppnåendet av de eftersträvade nya förhållandena.

  Konservativ kallas en åskådning som accepterar det ideal som för
  tillfället är rådande i samhället och följaktligen bekämpar alla andra
  ideal som samhällsfientliga.

  När ordet konservativ användes i denna mening kan det nyttjas om varje
  åskådning som kommit till makten och inte efterstävar någon fortsatt
  nydaning. Ordet konservativ är i denna mening motsatsen till
  radikal. Liberalismen var exempelvis radikal under sitt första skede,
  men torde för närvarande kunna betecknas som konservativ. På det
  politiska området är socialdemokratin konservativ, i det att den
  försvarar den bestående parlamentarismen, men på det ekonomiska
  området är den radikal, då den arbetar för den nuvarande ordningens
  ersättande med en ekonomisk demokrati. En åskådning kan sålunda vara
  konservativ på ett visst gebit och radikal på ett annat. En åskådning
  kan även vara radikal under en viss tid och konservativ under en
  annan. Liberalismens utveckling är ett exempel på detta.

  Ordet konservativ kan emellertid även användas i en annan betydelse,
  nämligen som benämning på en särskild politisk ideologi. Se ordet
  konservatism.

  Moderat kallas en åskådning som inte genom snabba reformer eller
  genomgripande omstörtningar vill föra utvecklingen vidare utan i en
  lugn samhällsutveckling ser lösningen på varje tids frågor. Moderat är
  ett uttryck som närmast sammanfaller med ordet konservativ i detta
  ords härovan angivna betydelse.

  Reaktionär kallas en åskådning som i ett förgånget samhälle eller en
  försvunnen statsform ser idealet för framtiden, och som därför vill
  vrida utvecklingen tillbaka till den tid då detta ideal ännu var
  levande. Reaktionär bör skiljas från konservativ. Reaktionen vill
  driva tillbaka. Konservatismen vill stå kvar på samma ståndpunkt,
  ungefärligt uttryckt.

  Dynamisk kallas en åskådning som inte vill fastslå en viss ideologi
  som en för alla tider gällande åskådning utan anser att varje tid har
  sin egen åskådning, och att en rörelse eller en ideologi ständigt
  måste förändras efter tidens krav. Den mest typiska dynamiska
  åskådningen är fascismen. Fascismen är revolutionär, men den anser att
  den fascistiska revolutionen aldrig kommer att avslutas. Nya tider och
  nya problem kräver ofta en ny syn på samhället, staten och
  folket. Fascismens program är därför inte slutgiltigt. Den är blott en
  tillfällig dagorder i folkets kamp för tillvaron, en dagorder som i
  morgon kan och måste följas av en annan. De dynamiska åskådningarna
  är i regel radikala. Men det finns även inom konservativt tänkande en
  viss dynamism, även om denna är av ett mera stillsamt slag.

  Rationalistisk kallas en åskådning för vilken det mänskliga förnuftet
  är den väsentliga drivkraften i allt framåtskridande, och för vilken
  sådana företeelser som tro och känsla är föråldrade ting eller
  vidskepelse.

  Rationalistiska åskådningar är liberalismen, marxismen och vissa
  moderna former av konservatism.

  Irrationalistisk kallas en åskådning för vilken tro och känsla vid
  sidan av förnuftet är drivkrafter i framåtskridandet. Irrationalismen
  utgår från människans ofullkomlighet och förutsätter att det finns
  ting som ligger utanför den gräns till vilken vi kunna nå med våra
  sinnen eller utröna med logisk slutledning och empiriska försök.
  Irrationalismen är inte motståndare till förnuftet, men förnekar dess
  ensamrätt.

  Irrationalistiska är äldre konservativa åskådningar, samt fascism och
  nationalsocialism, vidare nysvenskhet och andra former av den nya
  nationalismen samt alla religiösa åskådningar. Irrationalismen kallas
  understundom antiintellektualism, i motsats till rationalistiska
  tankegångar som ibland kallas intellektualistiska.

  Opportunistisk kallas en åskådning eller en politik som visserligen
  har ett bestämt mål, men som tills vidare åsidosätter vissa delar av
  detta mål för att kunna förverkliga de delar, som för tillfället är
  genomförbara. En opportunistisk politik behöver inte svika slutmålet,
  även om den för ögonblicket ställer vissa krav på framtiden.

  Intransigent kallas en åskådning eller en politik som avböjer varje
  deltagande i statslivet och varje samarbete med andra, såvida icke
  hela slutmålet i ett sammanhang kan genomföras.

  Individualistisk kallas en åskådning som anser att individen är det
  väsentliga i all utveckling, och att alla gemenskaper såsom samhälle,
  stat och nation blott är till för individernas skull.

  Typiskt individualistiska riktningar är liberalismen, anarkismen,
  vissa konservativa strömningar samt moderna riktningar inom
  socialdemokratin.

  Kollektivistisk kallas den åskådning som anser att en högre gemenskap
  såsom staten, folket eller massan är förmer än individen, och att
  individen helt måste uppge sina egna intressen eller sin egen
  personlighet för att tjäna det gemensamma.

  Den tyska nationalsocialismen företräder en nationell
  kollektivism. Den ryska kommunismen är likaledes kollektivistisk, även
  om dess slutmål bottnar i en rent individualistisk grunduppfattning.
  Fascismen och nysvenskheten har starka kollektivistiska drag, vilka
  här förenats med individualistiska inslag. Detta är särskilt fallet
  med nysvenskheten.

  Romantisk kallas en åskådning som icke blott rör sig med den exakta
  verkligheten utan söker skapa en framtidsbild även med tillhjälp av
  fantasi och drömmar.

  Romantiska var den äldre konservatismen och den utopiska
  socialismen. Romantiska inslag finnas även i den nya nationalismen.

  Realistisk kallas en åskådning som helt söker grunda sin uppfattning
  på den verklighet vilken vi med våra sinnen kunna iakttaga. En sådan
  åskådning kallas även empirisk.

  Realistiska åskådningar är liberalism och marxism. Den nya
  nationalismen är en sammansmältning av realistiska och romantiska
  betraktelsesätt. Den nationalistiska inställningen är här typiskt
  romantisk, medan det korporativa inslaget är klart realistiskt.

  Nationell kallas en åskådning som i nationen ser en ofrånkomlig och
  outplånlig verklighet.

  Uttrycket "nationell åskådning" användes även i en trängre betydelse.
  "Nationell åskådning" hävdar här gentemot internationalismen den egna
  nationen som ett oförytterligt värde och gentemot liberalism och
  marxism nationens överhöghet över individ och klass samt kräver
  organiserad samverkan av nationens alla krafter till lösande av dess
  livsproblem. I denna betydelse används ordet ofta inom Sveriges
  Nationella Förbund och är då liktydigt med nysvensk. (Se detta ord.)

  Nationalistisk kallas en åskådning som icke blott erkänner nationens
  verklighet utan också anser att nationen och dess liv är ett av
  historiens högsta värden, och att den enskilde liksom staten och
  samhället i första hand bör tjäna nationen.

  Ordet nationalism får icke förväxlas med chauvinism som betyder ett
  ensidigt hävdande av den egna nationens rätt på bekostnad av andras
  folks rätt att leva och inom sina gränser utveckla sin nationella
  egenart.

  Nationalistisk var den äldre konservatismen. Nationalistiska är även
  en rad moderna åskådningar såsom fascismen, nationalsocialismen,
  nysvenskheten osv.

  Imperialistisk kallas en åskådning som hävdar ett visst folks rätt att
  härska över andra. Imperialismen utgår ifrån folkens olikhet i
  begåvning och kultur och kräver att de mest begåvade folken skall leda
  världsutvecklingen, och att de mindre begåvade därför ska underordna
  sig de begåvades ledning. Imperialismen bygger dock ibland på den råa
  styrkan och kräver den starkares rätt att hålla den svagare nere. Man
  brukar på tal om denna åskådning använda uttrycket djungelns lag, som
  reglerar kampen för tillvaron ute i naturen.

  Internationalistisk kallas en åskådning som anser att mänskligheten
  som helhet är det enda gemenskapsvärdet i historien, och att
  nationerna antingen genom mellanfolkligt samarbete eller genom
  upplösning bör lägga grunden till en världsstat. I sin mest
  ytterliggående form kallas internationalismen kosmopolitism.

  Pacifismen kallas den åskådning för vilken freden är målet för den
  historiska utvecklingen och användandet av våld ett brott, som i varje
  situation måste undvikas. Pacifismen är till sitt väsen
  internationell. Den bygger på individualistiska förutsättningar, även
  om man ofta finner den i förbund med kommunismen.

  Idealistisk kallas en åskådning för vilken andra värden än
  tillfredsställandet av de materiella behoven anses vara de högsta i
  tillvaron. En idealistisk åskådning räknar med idéer som direkta
  drivkrafter i utvecklingen.

  Materialistisk kallas en åskådning som endast i tillfredsställandet av
  de yttre materiellla behoven ser det väsentliga i utvecklingen.

  En anhängare av en materialistisk åskådning kan emellertid praktiskt
  vara idealist såtill vida att han åsidosätter sina egna materiella
  behov för att på det sättet kunna förhjälpa andra, sämre ställda till
  en högre materiell standard. Marxismen är anhängare av en materiell
  historieuppfattning, vilket icke hindrar dess anhängare att visa prov
  på en ofta långtgående personlig offervilja.

  Aristokratisk kallas en åskådning som anser att staten eller samhället
  skall styras av en viss grupp, ett begränsat fåtal. Om detta fåtal
  innehar sin makt på grund av börd, kallas det adel eller
  bördsaristokrati. Om det är maktägande på grund av förmögenhet kallas
  det plutokrati, om det utgörs av de mest begåvade
  intelligensaristokrati och om det är de politiskt mest dugande för
  elit.

  Konservatismen kallas den politiska åskådning för vilken de bestående
  samhällsförhållandena alltid är grunden för den fortsatta
  utvecklingen. Konservatismen accepterar samhället sådant det är. Den
  vill endast genom reformer inom ramen för det bestående låta
  utvecklingen gå vidare. Det kan därför tänkas två olika slag av
  konservatism.

  Dels är konservatismen den åskådning som just nu söker tolka det
  rådande samhället på fördelaktigast möjliga sätt, och som utifrån de
  existerande förhållandena bygger sitt program. Eftersom de bestående
  förhållandena är liberala och demokratiska och på det ekonomiska
  området kapitalistiska, blir konservatismen följaktligen liberal,
  demokratisk och kapitalistisk.

  Konservatismen i denna mening förändras alltid med tiden. Den följer
  i släptåg efter utvecklingen och kan knappast kallas en självständig
  ideologi.

  Vid sidan av denna mera allmänna konservatism finns det emellertid en
  konservativ ideologi, för vilken all utveckling är ett sakta och
  stillsamt framåtskridande. Enligt denna åskådning är alla
  revolutioner icke några verkliga förändringar i utvecklingen utan bara
  tillfälliga krusningar på ytan. De framsteg som revolutionär politik
  åstadkommer måste förr eller senare gå om intet, såvida inte den djupa
  utvecklingen, den som går fram oberoende av yttre välvningar, hinner i
  kapp dem. Denna åskådning anser att alla omstörtningar är av ondo,
  därför att de ändå inte åstadkommer större resultat än den långsamma
  utvecklingen själv.

  Liberalismen kallas den åskådning enligt vilken folket utgörs av en
  samling på ett visst område bosatta, likaberättigade individer. Staten
  är enligt liberal uppfattning att jämföra med ett bolag, där
  medborgarna är aktieägare. Staten tillkommer genom en fri
  överenskommelse mellan de enskilda medborgarna och är följaktligen
  underkastad deras vilja. Näringslivet har likaledes skapats av de
  enskilda individerna, och bör följaktligen få utveckla sig genom en
  fri konkurrens mellan olika individer utan ingrepp från statens
  sida. Genom att individens förnuft politiskt och ekonomiskt får ostört
  utveckla sig, uppnås liberalismens mål, största möjliga lycka åt
  största möjliga antal.

  Liberalismen är alltså demokratisk, kapitalistisk och
  rationalistisk. Den kan understundom även vara nationell, i det att
  den erkänner folket som en ram för det liberala samhället och den
  liberala staten. Den kan däremot aldrig vara nationalistisk.

  Anarkism kallas den åskådning enligt vilken all statlig och
  samhällelig ordning måste avskaffas för att de fullständigt fria och
  egendomslösa individerna i fritt samarbete ska kunna utveckla sig
  efter den förnuftiga natur som människan i grunden anses
  besitta. Anarkismen är liberalismens yttersta flygel. Den är liksom
  liberalismen individualistisk men driver denna individualism till
  ytterlighet. [...]

  Socialismen kallas den åskådning för vilken det allmännas intresse på
  olika områden måste gå före det enskildas.

  Socialismen har genomgått tre utvecklingsperioder: det utopiska, det
  marxistiska och det korporativa.

  Den utopiska socialismen grundades i början av 1800-talet av en rad
  franska idealister. Den har fått sitt namn av ordet utopi, vilket
  betyder en framtidsdröm, som aldrig kan förverkligas. De utopiska
  socialisterna ville bygga ett samhälle där egendomen kontrollerades av
  en statsmakt uppburen av de bästa inom folket. En aristokratisk
  socialism om man så vill, med ett vackert framtidsprogram men utan en
  klar uppfattning om den historiska utvecklingen eller den dåvarande
  verkligheten.

  Den marxistiska socialismen eller marxismen skapades av den
  tyskjudiske tänkaren Karl Marx. Den utgår ifrån den materialistiska
  historieuppfattningen enligt vilken all utveckling är en historia om
  klasstrider. I det feodala samhället härskade adelsherrarna över
  bönder och borgare. Borgarna reste sig i den franska revolutionen och
  byggde det av borgarklassen behärskade kapitalistiska samhället, i
  vilket borgarna härskar över proletariatet eller arbetarklassen.
  Arbetarklassen skall emellertid genom den proletära revolutionen
  överta makten, bygga upp den proletära diktaturen för att sedan
  organisera det socialistiska samhälle, där staten avskaffats och all
  makt över näringslivet och samhället överlåtits åt en facklig eller
  kooperativ demokrati.

  Den marxistiska socialismen har, i motsats till den utopiska
  socialismen, en klart utformad uppfattning av den historiska
  utvecklingen och den bestående verkligheten, men den saknar
  utopisternas målmedvetna framtidsprogram.

  Kommunismen är den åskådning som bevarat den revolutionära marxismen
  i dess renaste form. Den har vidare utvecklats genom Lenins lära om
  imperialismen som ett uttryck för den kapitalistiska världens inre
  förfall. Liksom enligt Marx konkurrensen mellan kapitalisterna i det
  inre kommer borgarklassen att smälta samman till ett fåtal bottenrika
  personer, vilka så småningom inte ka hålla stånd mot det påträngande
  proletariatet, kommer enligt Lenin kampen om kolonier och råvarukällor
  mellan de kapitalistiska staterna, den s k imperialismen, att i så hög
  grad försvaga de kapitalistiska staterna, att de undertryckta massorna
  i dessa stater så småningom gör gemensam sak med de i kolonierna
  utsugna färgade folken. Denna aktion framstår för kommunismen som
  vägen till världsrevolution, kommunismens slutmål.

  Syndikalismen är liksom kommunismen revolutionär, socialistisk och
  proletär. Men den tar avstånd från marxismens lära om klasskampen som
  en strid om materiella fördelar. All historia, säger syndikalismens
  lärofader, fransmannen Sorel, är meningslös. Det finns bara en sak som
  ger utvecklingen färg och innehåll, det är den mänskliga hjälteandan
  eller heroismen. Människornas liv får färg genom drömmar om
  idealtillstånd, s k myter. En sådan myt var drömmen om det tusenåriga
  riket i den första kristna kyrkan. Den hänförde de kristna till
  martyrkyrkans bragder. En annan myt var den franska revolutionens dröm
  om ett samhälle uppbyggt på frihet, jämlikhet och broderskap. Den
  hänförde Napoleons härar till deras sagolika segrar. Syndikalismens
  myt är drömmen om det socialistiska samhället, stiget ur det sista
  avgörandet, den stora generalstrejken. Genom ständiga oroligheter
  genom strejker, sabotage och kravaller skall den proletära klassandan
  hållas vid liv. Proletariatet skall ständigt stå på krigsfot, ständigt
  vara berett på det sista avgörandet. På så sätt blir den moderna
  klasskampen ett nytt blad i den mänskliga hjältekampens historia.

  Socialdemokratin kallas den åskådning som på demokratisk och laglig
  väg vill genomföra den marxistiska socialismen. Socialdemokratin
  anser att arbetarklassen utgör den ojämförligt största delen av ett
  folk. Genom den allmänna rösträtten kan denna klass få det avgörande
  inflytandet över staten. Om blott socialdemokratin fritt får bedriva
  sitt upplysningsarbete är detta endast en tidsfråga. Sedan
  arbetarklassen sålunda på demokratisk väg uppnått den absoluta makten
  skall den använda denna makt för att genomföra socialismen. Denna
  uppfattas av socialdemokratin främst som den ekonomiska demokratin.

  Socialdemokratin vill sålunda förena den politiska, den sociala och
  den ekonomiska demokratin i ett samhällssystem. Den är i motsats till
  kommunismen reformistisk. Då den även i viss mån avtrubbat det
  marxistiska framtidsprogrammet, i den mån något sådant förelegat,
  kallas den på grund av denna programrevision för revisionistisk.

  Den korporativa socialismen kallas den åskådning för vilken det
  korporativa samhället är den närmaste framtidens
  samhällsform. Korporatismen ser i industriens tillkomst orsaken till
  den sociala och ekonomiska omvälvning som världen under de sista
  hundra åren fått genomgå. Den tar till sin uppgift att ge det
  industrialiserade samhället den organisation som detta behöver för att
  kunna uppnå största möjliga trivsel och effektivitet. Den bygger
  därvid på klasskampens avskaffande och ersättande med ett samarbete
  mellan folkgrupperna. För att uppnå detta mål uppställer den två
  fordringar. För det första måste den demokratiska staten ersättas med
  en auktoritär som är mäktig nog att åtaga sig de fattigare
  folkgruppernas skydd och undvika ensidigt klassvälde, och för det
  andra måste det gemensamma arbetets avkastning rättvist fördelas
  mellan de olika folkgrupperna, så att varje grupp får en känsla av
  social rättvisa. Genom samarbete och rationalisering inom det
  korporativa samhällets ram vill den korporativa socialismen sedan
  bereda möjlighet för en stegrad produktion och därmed för ökad
  trygghet åt de för närvarande fattigaste grupperna.

  Den korporativa socialismen skiljer sig på en rad punkter från den
  marxistiska. Den vill inte uppnå sitt mål genom en ökad klasskamp utan
  genom klasskampens avskaffande. Den vill inte genomföra ekonomisk
  demokrati utan införa ett samarbete mellan företagsledare och i
  företaget anställda. Den vill genom klasskampens avskaffande söka
  vinna företagarna för det socialistiska uppbygget. Den vill inte
  avskaffa äganderätten eller överföra denna i statens händer, då detta
  enligt korporativ uppfattning endast skulle betyda att kapitalet
  råkade i de högsta ämbetsmännens eller de högsta fackliga
  förtroendemännens händer, vilket skulle innebära ett ännu värre
  fåtalsvälde över kapitalet än i ett kapitalistiskt samhällle. Den
  korporativa socialismen bibehåller sålunda den enskilda äganderätten
  men ställer den under statlig kontroll. Den är anhängare av ekonomisk
  och politisk hierarki men social demokrati. Dess huvudprinciper kan
  uttryckas i orden: Ägandets ansvar - arbetets ära.

  Den nya nationalismen är det sammanfattande namnet på alla de
  strömningar som efter världskriget framträtt i Europa för att gestalta
  samhälle i korporativa former och däröver bygga en auktoritär
  statsledning. Den nya nationalismen har f ö vid sidan av klart
  utformade idérörelser även tagit sig uttryck i antidemokratiska
  statsbildningar på nationalistisk grund utan något utpräglat
  idéprogram eller någon utbildad samhällsåskådning.

  Fascismen kallas den italienska formen av den nya
  nationalismen. Fascismen anser att det väsentliga i utvecklingen är
  livet, det gåtfulla driftsbetonade, instinktiva och viljemätttade
  livet. Instinkterna är dels individuella och dels kollektiva. Den
  individuella instinkten utformar personligheten, den kollektiva skapar
  gemenskapen, folket. Det är personlighetens skyldighet att tjäna den
  nation han tillhör. Fascismen tror liksom syndikalismen på myterna,
  som hänföra massorna till bragder och offer. Fascismens myt är
  drömmen om Italien, om det återuppståndna romerska imperiet. För att
  förverkliga den drömmen organiserar fascismen det italienska folket
  till en sluten enhet. Korporationerna och deras underavdelningar blir
  formationer i arbetets stora nationella armé. Den auktoritära staten,
  företrädd av hövdingen, il Duce, blir den stora överledningen. Italien
  är ett uttryck för italienarnas kollektiva instinkt, dess ledare har
  formats genom de anlag till särpräglade personligheter som folket
  rymmer inom sig. Diktaturen är nödvändig för fascismen för att folkets
  samfällda handlingar ska bli starka och effektiva nog. Italien skall
  genom fascismen kunna ge uttryck åt sin obändiga, instinktiva vilja.

  Nationalsocialismen är den tyska formen av den nya nationalismen. För
  nationalsocialismen präglas historien av de raser som kämpar om
  makten i världen. De människor som är av samma ras, eller som fått sin
  andliga prägel av den kultur som skapats av en viss ras, söker sig
  till varandra. På så sätt uppstår folken i historien. Det tyska
  folket har skapats av germanska stammar tillhörande den nordiska
  rasen. Germansk kultur har sålunda satt sin prägel på alla tyskar,
  även om de tillhör andra till Tyskland inflyttade raser. Folket bildar
  en gemenskap i vilken den enskilde blott är ett uttryck för det
  gemensamma liksom droppen är en del av en bölja. Ur folket stiger ett
  ledarskikt bestående av de män, vilka bättre än andra förkroppsligar
  rasens vilja och känsloliv, och ur detta ledarskikt framträder den
  främste, ledaren, som samlar ledarskiktet omkring sig till en folket
  ledande rörelse. Ledaren förkroppsligar folkets vilja. Staten är ett
  redskap genom vilket ledaren på det politiska området fullgör
  folkviljan, medan samhällsorganen, exempelvis korporativa
  organisationer, är medel för ledaren att på det sociala och ekonomiska
  området genomför denna folkvilja.

  Nationalsocialismen är sålunda ett uttryck för en rasbunden
  folkgemenskap, ledd och organiserad av en ur folket självt stigen
  ledare och av honom utnämnda funktionärer inom statens förvaltning,
  inom rörelsen och inom de samhälleliga organisationerna av kommunal
  eller korporativ natur.

  Nationalsyndikalism kallas den spanska formen av den nya
  nationalismen. I början av 1930-talet bildades bland Madrids studenter
  de s k nationalsyndikalistiska juntorna, fackliga sammanslutningar,
  som krävde en korporativ samhällsordning. Dessa slogs senare samman
  med den av Jose' Primo de Rivera bildade Spanska falangen, vilken
  kämpade för en auktoritär statsledning. Vid sammanslagningen mellan
  detta parti och det monarkistiska traditionalistpartiet efter
  inbördeskrigets utbrott antogs så gott som oförändrat det
  nationalsyndikalistiska programmet. Nationalsyndikalismen är starkare
  katolskt orienterad än fascismen och har starka individualistiska
  drag, vilket framhålles som ett uttryck för spanskt folkkynne. Den
  företräder traditionerna från det spanska världsväldets dagar och vill
  söka skapa en iberisk kulturgemenskap mellan Spanien, Portugal och de
  Latinamerikanska staterna.

  Nysvenskheten är den svenska formen av den nya nationalismen. Den har
  fått mycket av sin prägel från de jämförelsevis lugna förhållanden som
  kännetecknat den svenska utvecklingen efter kriget. Dess myt är
  nationen, det genom tiderna levande svenska folket. Detta folk är
  inte bara ett historiskt begrepp och inte heller enbart en raslig
  företeelse. Det har också präglats av den svenska naturen med dess
  korta, ljusa och intensiva somrar och dess långa mörka vintrar. Ras
  och historia, språk och kultur smälter i den nysvenska nationalismen
  samman med den svenska naturupplevelsen till en nationell bekännelse,
  i vilken det storvulna och heroiska förenas med det lyriska och
  innerliga i svenskhetens väsen. Nysvenskheten betraktar utvecklingen
  som en spänning mellan personlighet och folkgemenskap. I motsats till
  demokratin erkänner den inte personlighetens företräde, men i motsats
  till nationalsocialismen ger den inte heller en företrädesställning åt
  gemenskapen. Nysvenskheten ser i personlighet och gemenskap de två
  likvärdiga faktorer ur vilkas brottning och samspel historien växer
  fram till ett färgrikt och meningsmättat drama. Medan
  nationalsocialismen utifrån sin uppfattning om gemenskapen som det
  högsta värdet bygger upp en likriktad ledarstat, där alla poster
  tillsätts uppifrån av ledaren, där all kultur är renlärig och
  likriktad uppfostran, och där livsåskådningen helt präglas av
  rastanken, leder den nysvenska åskådningen fram till en folkstat, där
  vid sidan av uppifrån utsedda ledare också ett system av rådgivande
  nedifrån valda församlingar fungerar. Nysvenskheten blir motståndare
  till den andliga likriktningen. Staten är ett uttryck för gemenskapen
  men kulturen växer fram ur enskilda skapande personligheter. Dess
  personlighetstanke gör rasen icke till ett självändamål utan till ett
  redskap åt den fria människoanden, som av rasen formar ett folk liksom
  bildhuggaren mejslar sitt konstverk ur marmorn. Denna uppfattning är
  djupast sett kristen. Människoanden är icke enbart en produkt av ras
  och omgivning. Den bär också inom sig något av alla yttre faktorer
  obundet, någonting som ger människan hennes fria vilja, hennes plikt,
  hennes ansvar och hennes ära. Det är varje folkkamrats skyldighet att
  fritt ställa sig till den nationella gemenskapens förfogande. Han är
  genom födelsen infogad i nationens ödesgemenskap. Ur denna tankegång
  växer den nysvenska socialismen. Dess yttre uttryck blir en korporativ
  samhällsordning, i vilken nysvenskheten förenar en statlig
  planläggning med ett fritt verkande personligt initiativ.
  Nysvenskheten är motståndare till klassamhället och vill genom
  ekonomisk förbättring av de fattigaste folkgruppernas ställning, genom
  organiserad kapitalbildning inom de breda lagren, samt genom en i
  statlig ungdomsrörelse organiserad likartad uppfostran skapa
  förutsättningarna för en verklig social gemenskap. Nysvenskheten är
  till sist aktivistisk. Den fordrar att Sveriges intressen klart och
  målmedvetet ska hävdas, och att Sverige skall ta ledningen inom en
  nordisk gemenskap, vars plats på frontlinjen mot världskommunismen är
  självklar.

 6. #6
  New Member

  Join Date
  Jun 2004
  Last Online
  Thursday, January 27th, 2005 @ 08:54 PM
  Subrace
  Nordid
  Location
  Svealand
  Gender
  Occupation
  Teacher
  Politics
  Truth
  Religion
  The One
  Posts
  2
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Post Re: 4. Ideologier

  Quote Originally Posted by Julius
  4. Ideologier


  Radikal kallas den åskådning som ställer sig kritisk till det
  bestående, som uppställer helt andra samhällsideal, och som med olika
  metoder vill föra samhället fram till dessa nya ideal. Man kan skilja
  mellan revolutionär och reformistisk radikalism.

  Revolutionär kallas den åskådning som genom en hastig omvälvning vill
  bryta sönder hela den bestående samhällsordningen eller statsformen
  och därigenom bereda plats för ett nytt samhälle och en ny stat.
  Revolutionen är en dylik omvälvning. Den kan vara blodig som den
  franska revolutionen av 1789, den ryska av 1917 och delvis också den
  italienska 1922. Men den kan även vara jämförelsevis oblodig och
  försiggå inom till det yttre iakttagna lagliga former såsom de
  gustavianska statsvälvningarna av 1772 och 1789 eller den tyska av
  1933. Det väsentliga med revolutionen är att man genom en kraftfull
  handling vill bryta av en utvecklingslinje och skapa utgångspunkten
  för en helt ny linje, oberoende av den gamla.

  Reformistisk kallas den åskådning som i likhet med den revolutionära
  ställer upp ett helt nytt samhällsideal, men som inte utan vidare vill
  bryta sönder det bestående utan genom reform efter reform förändra det
  ena området efter det andra inom det rådande systemet, så att till
  sist ett helt nytt samhälle växer fram ur reformarbetet.
  Reformistiska åskådningar är liksom revolutionära alltid
  radikala. Både reformister och revolutionärer uppställer nya
  samhällsideal. De skiljer sig emellertid ifråga om de metoder som de
  vilja använda för uppnåendet av de eftersträvade nya förhållandena.

  Konservativ kallas en åskådning som accepterar det ideal som för
  tillfället är rådande i samhället och följaktligen bekämpar alla andra
  ideal som samhällsfientliga.

  När ordet konservativ användes i denna mening kan det nyttjas om varje
  åskådning som kommit till makten och inte efterstävar någon fortsatt
  nydaning. Ordet konservativ är i denna mening motsatsen till
  radikal. Liberalismen var exempelvis radikal under sitt första skede,
  men torde för närvarande kunna betecknas som konservativ. På det
  politiska området är socialdemokratin konservativ, i det att den
  försvarar den bestående parlamentarismen, men på det ekonomiska
  området är den radikal, då den arbetar för den nuvarande ordningens
  ersättande med en ekonomisk demokrati. En åskådning kan sålunda vara
  konservativ på ett visst gebit och radikal på ett annat. En åskådning
  kan även vara radikal under en viss tid och konservativ under en
  annan. Liberalismens utveckling är ett exempel på detta.

  Ordet konservativ kan emellertid även användas i en annan betydelse,
  nämligen som benämning på en särskild politisk ideologi. Se ordet
  konservatism.

  Moderat kallas en åskådning som inte genom snabba reformer eller
  genomgripande omstörtningar vill föra utvecklingen vidare utan i en
  lugn samhällsutveckling ser lösningen på varje tids frågor. Moderat är
  ett uttryck som närmast sammanfaller med ordet konservativ i detta
  ords härovan angivna betydelse.

  Reaktionär kallas en åskådning som i ett förgånget samhälle eller en
  försvunnen statsform ser idealet för framtiden, och som därför vill
  vrida utvecklingen tillbaka till den tid då detta ideal ännu var
  levande. Reaktionär bör skiljas från konservativ. Reaktionen vill
  driva tillbaka. Konservatismen vill stå kvar på samma ståndpunkt,
  ungefärligt uttryckt.

  Dynamisk kallas en åskådning som inte vill fastslå en viss ideologi
  som en för alla tider gällande åskådning utan anser att varje tid har
  sin egen åskådning, och att en rörelse eller en ideologi ständigt
  måste förändras efter tidens krav. Den mest typiska dynamiska
  åskådningen är fascismen. Fascismen är revolutionär, men den anser att
  den fascistiska revolutionen aldrig kommer att avslutas. Nya tider och
  nya problem kräver ofta en ny syn på samhället, staten och
  folket. Fascismens program är därför inte slutgiltigt. Den är blott en
  tillfällig dagorder i folkets kamp för tillvaron, en dagorder som i
  morgon kan och måste följas av en annan. De dynamiska åskådningarna
  är i regel radikala. Men det finns även inom konservativt tänkande en
  viss dynamism, även om denna är av ett mera stillsamt slag.

  Rationalistisk kallas en åskådning för vilken det mänskliga förnuftet
  är den väsentliga drivkraften i allt framåtskridande, och för vilken
  sådana företeelser som tro och känsla är föråldrade ting eller
  vidskepelse.

  Rationalistiska åskådningar är liberalismen, marxismen och vissa
  moderna former av konservatism.

  Irrationalistisk kallas en åskådning för vilken tro och känsla vid
  sidan av förnuftet är drivkrafter i framåtskridandet. Irrationalismen
  utgår från människans ofullkomlighet och förutsätter att det finns
  ting som ligger utanför den gräns till vilken vi kunna nå med våra
  sinnen eller utröna med logisk slutledning och empiriska försök.
  Irrationalismen är inte motståndare till förnuftet, men förnekar dess
  ensamrätt.

  Irrationalistiska är äldre konservativa åskådningar, samt fascism och
  nationalsocialism, vidare nysvenskhet och andra former av den nya
  nationalismen samt alla religiösa åskådningar. Irrationalismen kallas
  understundom antiintellektualism, i motsats till rationalistiska
  tankegångar som ibland kallas intellektualistiska.

  Opportunistisk kallas en åskådning eller en politik som visserligen
  har ett bestämt mål, men som tills vidare åsidosätter vissa delar av
  detta mål för att kunna förverkliga de delar, som för tillfället är
  genomförbara. En opportunistisk politik behöver inte svika slutmålet,
  även om den för ögonblicket ställer vissa krav på framtiden.

  Intransigent kallas en åskådning eller en politik som avböjer varje
  deltagande i statslivet och varje samarbete med andra, såvida icke
  hela slutmålet i ett sammanhang kan genomföras.

  Individualistisk kallas en åskådning som anser att individen är det
  väsentliga i all utveckling, och att alla gemenskaper såsom samhälle,
  stat och nation blott är till för individernas skull.

  Typiskt individualistiska riktningar är liberalismen, anarkismen,
  vissa konservativa strömningar samt moderna riktningar inom
  socialdemokratin.

  Kollektivistisk kallas den åskådning som anser att en högre gemenskap
  såsom staten, folket eller massan är förmer än individen, och att
  individen helt måste uppge sina egna intressen eller sin egen
  personlighet för att tjäna det gemensamma.

  Den tyska nationalsocialismen företräder en nationell
  kollektivism. Den ryska kommunismen är likaledes kollektivistisk, även
  om dess slutmål bottnar i en rent individualistisk grunduppfattning.
  Fascismen och nysvenskheten har starka kollektivistiska drag, vilka
  här förenats med individualistiska inslag. Detta är särskilt fallet
  med nysvenskheten.

  Romantisk kallas en åskådning som icke blott rör sig med den exakta
  verkligheten utan söker skapa en framtidsbild även med tillhjälp av
  fantasi och drömmar.

  Romantiska var den äldre konservatismen och den utopiska
  socialismen. Romantiska inslag finnas även i den nya nationalismen.

  Realistisk kallas en åskådning som helt söker grunda sin uppfattning
  på den verklighet vilken vi med våra sinnen kunna iakttaga. En sådan
  åskådning kallas även empirisk.

  Realistiska åskådningar är liberalism och marxism. Den nya
  nationalismen är en sammansmältning av realistiska och romantiska
  betraktelsesätt. Den nationalistiska inställningen är här typiskt
  romantisk, medan det korporativa inslaget är klart realistiskt.

  Nationell kallas en åskådning som i nationen ser en ofrånkomlig och
  outplånlig verklighet.

  Uttrycket "nationell åskådning" användes även i en trängre betydelse.
  "Nationell åskådning" hävdar här gentemot internationalismen den egna
  nationen som ett oförytterligt värde och gentemot liberalism och
  marxism nationens överhöghet över individ och klass samt kräver
  organiserad samverkan av nationens alla krafter till lösande av dess
  livsproblem. I denna betydelse används ordet ofta inom Sveriges
  Nationella Förbund och är då liktydigt med nysvensk. (Se detta ord.)

  Nationalistisk kallas en åskådning som icke blott erkänner nationens
  verklighet utan också anser att nationen och dess liv är ett av
  historiens högsta värden, och att den enskilde liksom staten och
  samhället i första hand bör tjäna nationen.

  Ordet nationalism får icke förväxlas med chauvinism som betyder ett
  ensidigt hävdande av den egna nationens rätt på bekostnad av andras
  folks rätt att leva och inom sina gränser utveckla sin nationella
  egenart.

  Nationalistisk var den äldre konservatismen. Nationalistiska är även
  en rad moderna åskådningar såsom fascismen, nationalsocialismen,
  nysvenskheten osv.

  Imperialistisk kallas en åskådning som hävdar ett visst folks rätt att
  härska över andra. Imperialismen utgår ifrån folkens olikhet i
  begåvning och kultur och kräver att de mest begåvade folken skall leda
  världsutvecklingen, och att de mindre begåvade därför ska underordna
  sig de begåvades ledning. Imperialismen bygger dock ibland på den råa
  styrkan och kräver den starkares rätt att hålla den svagare nere. Man
  brukar på tal om denna åskådning använda uttrycket djungelns lag, som
  reglerar kampen för tillvaron ute i naturen.

  Internationalistisk kallas en åskådning som anser att mänskligheten
  som helhet är det enda gemenskapsvärdet i historien, och att
  nationerna antingen genom mellanfolkligt samarbete eller genom
  upplösning bör lägga grunden till en världsstat. I sin mest
  ytterliggående form kallas internationalismen kosmopolitism.

  Pacifismen kallas den åskådning för vilken freden är målet för den
  historiska utvecklingen och användandet av våld ett brott, som i varje
  situation måste undvikas. Pacifismen är till sitt väsen
  internationell. Den bygger på individualistiska förutsättningar, även
  om man ofta finner den i förbund med kommunismen.

  Idealistisk kallas en åskådning för vilken andra värden än
  tillfredsställandet av de materiella behoven anses vara de högsta i
  tillvaron. En idealistisk åskådning räknar med idéer som direkta
  drivkrafter i utvecklingen.

  Materialistisk kallas en åskådning som endast i tillfredsställandet av
  de yttre materiellla behoven ser det väsentliga i utvecklingen.

  En anhängare av en materialistisk åskådning kan emellertid praktiskt
  vara idealist såtill vida att han åsidosätter sina egna materiella
  behov för att på det sättet kunna förhjälpa andra, sämre ställda till
  en högre materiell standard. Marxismen är anhängare av en materiell
  historieuppfattning, vilket icke hindrar dess anhängare att visa prov
  på en ofta långtgående personlig offervilja.

  Aristokratisk kallas en åskådning som anser att staten eller samhället
  skall styras av en viss grupp, ett begränsat fåtal. Om detta fåtal
  innehar sin makt på grund av börd, kallas det adel eller
  bördsaristokrati. Om det är maktägande på grund av förmögenhet kallas
  det plutokrati, om det utgörs av de mest begåvade
  intelligensaristokrati och om det är de politiskt mest dugande för
  elit.

  Konservatismen kallas den politiska åskådning för vilken de bestående
  samhällsförhållandena alltid är grunden för den fortsatta
  utvecklingen. Konservatismen accepterar samhället sådant det är. Den
  vill endast genom reformer inom ramen för det bestående låta
  utvecklingen gå vidare. Det kan därför tänkas två olika slag av
  konservatism.

  Dels är konservatismen den åskådning som just nu söker tolka det
  rådande samhället på fördelaktigast möjliga sätt, och som utifrån de
  existerande förhållandena bygger sitt program. Eftersom de bestående
  förhållandena är liberala och demokratiska och på det ekonomiska
  området kapitalistiska, blir konservatismen följaktligen liberal,
  demokratisk och kapitalistisk.

  Konservatismen i denna mening förändras alltid med tiden. Den följer
  i släptåg efter utvecklingen och kan knappast kallas en självständig
  ideologi.

  Vid sidan av denna mera allmänna konservatism finns det emellertid en
  konservativ ideologi, för vilken all utveckling är ett sakta och
  stillsamt framåtskridande. Enligt denna åskådning är alla
  revolutioner icke några verkliga förändringar i utvecklingen utan bara
  tillfälliga krusningar på ytan. De framsteg som revolutionär politik
  åstadkommer måste förr eller senare gå om intet, såvida inte den djupa
  utvecklingen, den som går fram oberoende av yttre välvningar, hinner i
  kapp dem. Denna åskådning anser att alla omstörtningar är av ondo,
  därför att de ändå inte åstadkommer större resultat än den långsamma
  utvecklingen själv.

  Liberalismen kallas den åskådning enligt vilken folket utgörs av en
  samling på ett visst område bosatta, likaberättigade individer. Staten
  är enligt liberal uppfattning att jämföra med ett bolag, där
  medborgarna är aktieägare. Staten tillkommer genom en fri
  överenskommelse mellan de enskilda medborgarna och är följaktligen
  underkastad deras vilja. Näringslivet har likaledes skapats av de
  enskilda individerna, och bör följaktligen få utveckla sig genom en
  fri konkurrens mellan olika individer utan ingrepp från statens
  sida. Genom att individens förnuft politiskt och ekonomiskt får ostört
  utveckla sig, uppnås liberalismens mål, största möjliga lycka åt
  största möjliga antal.

  Liberalismen är alltså demokratisk, kapitalistisk och
  rationalistisk. Den kan understundom även vara nationell, i det att
  den erkänner folket som en ram för det liberala samhället och den
  liberala staten. Den kan däremot aldrig vara nationalistisk.

  Anarkism kallas den åskådning enligt vilken all statlig och
  samhällelig ordning måste avskaffas för att de fullständigt fria och
  egendomslösa individerna i fritt samarbete ska kunna utveckla sig
  efter den förnuftiga natur som människan i grunden anses
  besitta. Anarkismen är liberalismens yttersta flygel. Den är liksom
  liberalismen individualistisk men driver denna individualism till
  ytterlighet. [...]

  Socialismen kallas den åskådning för vilken det allmännas intresse på
  olika områden måste gå före det enskildas.

  Socialismen har genomgått tre utvecklingsperioder: det utopiska, det
  marxistiska och det korporativa.

  Den utopiska socialismen grundades i början av 1800-talet av en rad
  franska idealister. Den har fått sitt namn av ordet utopi, vilket
  betyder en framtidsdröm, som aldrig kan förverkligas. De utopiska
  socialisterna ville bygga ett samhälle där egendomen kontrollerades av
  en statsmakt uppburen av de bästa inom folket. En aristokratisk
  socialism om man så vill, med ett vackert framtidsprogram men utan en
  klar uppfattning om den historiska utvecklingen eller den dåvarande
  verkligheten.

  Den marxistiska socialismen eller marxismen skapades av den
  tyskjudiske tänkaren Karl Marx. Den utgår ifrån den materialistiska
  historieuppfattningen enligt vilken all utveckling är en historia om
  klasstrider. I det feodala samhället härskade adelsherrarna över
  bönder och borgare. Borgarna reste sig i den franska revolutionen och
  byggde det av borgarklassen behärskade kapitalistiska samhället, i
  vilket borgarna härskar över proletariatet eller arbetarklassen.
  Arbetarklassen skall emellertid genom den proletära revolutionen
  överta makten, bygga upp den proletära diktaturen för att sedan
  organisera det socialistiska samhälle, där staten avskaffats och all
  makt över näringslivet och samhället överlåtits åt en facklig eller
  kooperativ demokrati.

  Den marxistiska socialismen har, i motsats till den utopiska
  socialismen, en klart utformad uppfattning av den historiska
  utvecklingen och den bestående verkligheten, men den saknar
  utopisternas målmedvetna framtidsprogram.

  Kommunismen är den åskådning som bevarat den revolutionära marxismen
  i dess renaste form. Den har vidare utvecklats genom Lenins lära om
  imperialismen som ett uttryck för den kapitalistiska världens inre
  förfall. Liksom enligt Marx konkurrensen mellan kapitalisterna i det
  inre kommer borgarklassen att smälta samman till ett fåtal bottenrika
  personer, vilka så småningom inte ka hålla stånd mot det påträngande
  proletariatet, kommer enligt Lenin kampen om kolonier och råvarukällor
  mellan de kapitalistiska staterna, den s k imperialismen, att i så hög
  grad försvaga de kapitalistiska staterna, att de undertryckta massorna
  i dessa stater så småningom gör gemensam sak med de i kolonierna
  utsugna färgade folken. Denna aktion framstår för kommunismen som
  vägen till världsrevolution, kommunismens slutmål.

  Syndikalismen är liksom kommunismen revolutionär, socialistisk och
  proletär. Men den tar avstånd från marxismens lära om klasskampen som
  en strid om materiella fördelar. All historia, säger syndikalismens
  lärofader, fransmannen Sorel, är meningslös. Det finns bara en sak som
  ger utvecklingen färg och innehåll, det är den mänskliga hjälteandan
  eller heroismen. Människornas liv får färg genom drömmar om
  idealtillstånd, s k myter. En sådan myt var drömmen om det tusenåriga
  riket i den första kristna kyrkan. Den hänförde de kristna till
  martyrkyrkans bragder. En annan myt var den franska revolutionens dröm
  om ett samhälle uppbyggt på frihet, jämlikhet och broderskap. Den
  hänförde Napoleons härar till deras sagolika segrar. Syndikalismens
  myt är drömmen om det socialistiska samhället, stiget ur det sista
  avgörandet, den stora generalstrejken. Genom ständiga oroligheter
  genom strejker, sabotage och kravaller skall den proletära klassandan
  hållas vid liv. Proletariatet skall ständigt stå på krigsfot, ständigt
  vara berett på det sista avgörandet. På så sätt blir den moderna
  klasskampen ett nytt blad i den mänskliga hjältekampens historia.

  Socialdemokratin kallas den åskådning som på demokratisk och laglig
  väg vill genomföra den marxistiska socialismen. Socialdemokratin
  anser att arbetarklassen utgör den ojämförligt största delen av ett
  folk. Genom den allmänna rösträtten kan denna klass få det avgörande
  inflytandet över staten. Om blott socialdemokratin fritt får bedriva
  sitt upplysningsarbete är detta endast en tidsfråga. Sedan
  arbetarklassen sålunda på demokratisk väg uppnått den absoluta makten
  skall den använda denna makt för att genomföra socialismen. Denna
  uppfattas av socialdemokratin främst som den ekonomiska demokratin.

  Socialdemokratin vill sålunda förena den politiska, den sociala och
  den ekonomiska demokratin i ett samhällssystem. Den är i motsats till
  kommunismen reformistisk. Då den även i viss mån avtrubbat det
  marxistiska framtidsprogrammet, i den mån något sådant förelegat,
  kallas den på grund av denna programrevision för revisionistisk.

  Den korporativa socialismen kallas den åskådning för vilken det
  korporativa samhället är den närmaste framtidens
  samhällsform. Korporatismen ser i industriens tillkomst orsaken till
  den sociala och ekonomiska omvälvning som världen under de sista
  hundra åren fått genomgå. Den tar till sin uppgift att ge det
  industrialiserade samhället den organisation som detta behöver för att
  kunna uppnå största möjliga trivsel och effektivitet. Den bygger
  därvid på klasskampens avskaffande och ersättande med ett samarbete
  mellan folkgrupperna. För att uppnå detta mål uppställer den två
  fordringar. För det första måste den demokratiska staten ersättas med
  en auktoritär som är mäktig nog att åtaga sig de fattigare
  folkgruppernas skydd och undvika ensidigt klassvälde, och för det
  andra måste det gemensamma arbetets avkastning rättvist fördelas
  mellan de olika folkgrupperna, så att varje grupp får en känsla av
  social rättvisa. Genom samarbete och rationalisering inom det
  korporativa samhällets ram vill den korporativa socialismen sedan
  bereda möjlighet för en stegrad produktion och därmed för ökad
  trygghet åt de för närvarande fattigaste grupperna.

  Den korporativa socialismen skiljer sig på en rad punkter från den
  marxistiska. Den vill inte uppnå sitt mål genom en ökad klasskamp utan
  genom klasskampens avskaffande. Den vill inte genomföra ekonomisk
  demokrati utan införa ett samarbete mellan företagsledare och i
  företaget anställda. Den vill genom klasskampens avskaffande söka
  vinna företagarna för det socialistiska uppbygget. Den vill inte
  avskaffa äganderätten eller överföra denna i statens händer, då detta
  enligt korporativ uppfattning endast skulle betyda att kapitalet
  råkade i de högsta ämbetsmännens eller de högsta fackliga
  förtroendemännens händer, vilket skulle innebära ett ännu värre
  fåtalsvälde över kapitalet än i ett kapitalistiskt samhällle. Den
  korporativa socialismen bibehåller sålunda den enskilda äganderätten
  men ställer den under statlig kontroll. Den är anhängare av ekonomisk
  och politisk hierarki men social demokrati. Dess huvudprinciper kan
  uttryckas i orden: Ägandets ansvar - arbetets ära.

  Den nya nationalismen är det sammanfattande namnet på alla de
  strömningar som efter världskriget framträtt i Europa för att gestalta
  samhälle i korporativa former och däröver bygga en auktoritär
  statsledning. Den nya nationalismen har f ö vid sidan av klart
  utformade idérörelser även tagit sig uttryck i antidemokratiska
  statsbildningar på nationalistisk grund utan något utpräglat
  idéprogram eller någon utbildad samhällsåskådning.

  Fascismen kallas den italienska formen av den nya
  nationalismen. Fascismen anser att det väsentliga i utvecklingen är
  livet, det gåtfulla driftsbetonade, instinktiva och viljemätttade
  livet. Instinkterna är dels individuella och dels kollektiva. Den
  individuella instinkten utformar personligheten, den kollektiva skapar
  gemenskapen, folket. Det är personlighetens skyldighet att tjäna den
  nation han tillhör. Fascismen tror liksom syndikalismen på myterna,
  som hänföra massorna till bragder och offer. Fascismens myt är
  drömmen om Italien, om det återuppståndna romerska imperiet. För att
  förverkliga den drömmen organiserar fascismen det italienska folket
  till en sluten enhet. Korporationerna och deras underavdelningar blir
  formationer i arbetets stora nationella armé. Den auktoritära staten,
  företrädd av hövdingen, il Duce, blir den stora överledningen. Italien
  är ett uttryck för italienarnas kollektiva instinkt, dess ledare har
  formats genom de anlag till särpräglade personligheter som folket
  rymmer inom sig. Diktaturen är nödvändig för fascismen för att folkets
  samfällda handlingar ska bli starka och effektiva nog. Italien skall
  genom fascismen kunna ge uttryck åt sin obändiga, instinktiva vilja.

  Nationalsocialismen är den tyska formen av den nya nationalismen. För
  nationalsocialismen präglas historien av de raser som kämpar om
  makten i världen. De människor som är av samma ras, eller som fått sin
  andliga prägel av den kultur som skapats av en viss ras, söker sig
  till varandra. På så sätt uppstår folken i historien. Det tyska
  folket har skapats av germanska stammar tillhörande den nordiska
  rasen. Germansk kultur har sålunda satt sin prägel på alla tyskar,
  även om de tillhör andra till Tyskland inflyttade raser. Folket bildar
  en gemenskap i vilken den enskilde blott är ett uttryck för det
  gemensamma liksom droppen är en del av en bölja. Ur folket stiger ett
  ledarskikt bestående av de män, vilka bättre än andra förkroppsligar
  rasens vilja och känsloliv, och ur detta ledarskikt framträder den
  främste, ledaren, som samlar ledarskiktet omkring sig till en folket
  ledande rörelse. Ledaren förkroppsligar folkets vilja. Staten är ett
  redskap genom vilket ledaren på det politiska området fullgör
  folkviljan, medan samhällsorganen, exempelvis korporativa
  organisationer, är medel för ledaren att på det sociala och ekonomiska
  området genomför denna folkvilja.

  Nationalsocialismen är sålunda ett uttryck för en rasbunden
  folkgemenskap, ledd och organiserad av en ur folket självt stigen
  ledare och av honom utnämnda funktionärer inom statens förvaltning,
  inom rörelsen och inom de samhälleliga organisationerna av kommunal
  eller korporativ natur.

  Nationalsyndikalism kallas den spanska formen av den nya
  nationalismen. I början av 1930-talet bildades bland Madrids studenter
  de s k nationalsyndikalistiska juntorna, fackliga sammanslutningar,
  som krävde en korporativ samhällsordning. Dessa slogs senare samman
  med den av Jose' Primo de Rivera bildade Spanska falangen, vilken
  kämpade för en auktoritär statsledning. Vid sammanslagningen mellan
  detta parti och det monarkistiska traditionalistpartiet efter
  inbördeskrigets utbrott antogs så gott som oförändrat det
  nationalsyndikalistiska programmet. Nationalsyndikalismen är starkare
  katolskt orienterad än fascismen och har starka individualistiska
  drag, vilket framhålles som ett uttryck för spanskt folkkynne. Den
  företräder traditionerna från det spanska världsväldets dagar och vill
  söka skapa en iberisk kulturgemenskap mellan Spanien, Portugal och de
  Latinamerikanska staterna.

  Nysvenskheten är den svenska formen av den nya nationalismen. Den har
  fått mycket av sin prägel från de jämförelsevis lugna förhållanden som
  kännetecknat den svenska utvecklingen efter kriget. Dess myt är
  nationen, det genom tiderna levande svenska folket. Detta folk är
  inte bara ett historiskt begrepp och inte heller enbart en raslig
  företeelse. Det har också präglats av den svenska naturen med dess
  korta, ljusa och intensiva somrar och dess långa mörka vintrar. Ras
  och historia, språk och kultur smälter i den nysvenska nationalismen
  samman med den svenska naturupplevelsen till en nationell bekännelse,
  i vilken det storvulna och heroiska förenas med det lyriska och
  innerliga i svenskhetens väsen. Nysvenskheten betraktar utvecklingen
  som en spänning mellan personlighet och folkgemenskap. I motsats till
  demokratin erkänner den inte personlighetens företräde, men i motsats
  till nationalsocialismen ger den inte heller en företrädesställning åt
  gemenskapen. Nysvenskheten ser i personlighet och gemenskap de två
  likvärdiga faktorer ur vilkas brottning och samspel historien växer
  fram till ett färgrikt och meningsmättat drama. Medan
  nationalsocialismen utifrån sin uppfattning om gemenskapen som det
  högsta värdet bygger upp en likriktad ledarstat, där alla poster
  tillsätts uppifrån av ledaren, där all kultur är renlärig och
  likriktad uppfostran, och där livsåskådningen helt präglas av
  rastanken, leder den nysvenska åskådningen fram till en folkstat, där
  vid sidan av uppifrån utsedda ledare också ett system av rådgivande
  nedifrån valda församlingar fungerar. Nysvenskheten blir motståndare
  till den andliga likriktningen. Staten är ett uttryck för gemenskapen
  men kulturen växer fram ur enskilda skapande personligheter. Dess
  personlighetstanke gör rasen icke till ett självändamål utan till ett
  redskap åt den fria människoanden, som av rasen formar ett folk liksom
  bildhuggaren mejslar sitt konstverk ur marmorn. Denna uppfattning är
  djupast sett kristen. Människoanden är icke enbart en produkt av ras
  och omgivning. Den bär också inom sig något av alla yttre faktorer
  obundet, någonting som ger människan hennes fria vilja, hennes plikt,
  hennes ansvar och hennes ära. Det är varje folkkamrats skyldighet att
  fritt ställa sig till den nationella gemenskapens förfogande. Han är
  genom födelsen infogad i nationens ödesgemenskap. Ur denna tankegång
  växer den nysvenska socialismen. Dess yttre uttryck blir en korporativ
  samhällsordning, i vilken nysvenskheten förenar en statlig
  planläggning med ett fritt verkande personligt initiativ.
  Nysvenskheten är motståndare till klassamhället och vill genom
  ekonomisk förbättring av de fattigaste folkgruppernas ställning, genom
  organiserad kapitalbildning inom de breda lagren, samt genom en i
  statlig ungdomsrörelse organiserad likartad uppfostran skapa
  förutsättningarna för en verklig social gemenskap. Nysvenskheten är
  till sist aktivistisk. Den fordrar att Sveriges intressen klart och
  målmedvetet ska hävdas, och att Sverige skall ta ledningen inom en
  nordisk gemenskap, vars plats på frontlinjen mot världskommunismen är
  självklar.
  Mycket läsvärt och hyfsat koncist. Är jag korkad månne, men vad åsyftas med den pågående omskrivningen? Är det du som står för den?

 7. #7
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post Re: 4. Ideologier

  Quote Originally Posted by Queen of Swords
  Är jag korkad månne, men vad åsyftas med den pågående omskrivningen?
  Jo, skriften är från 30-talet och innehåller ålderdomliga uttryck (typ "demokratien") så jag har helt enkelt moderniserat språket en smula.

 8. #8
  Senior Member
  Kvasir_'s Avatar
  Join Date
  May 2003
  Last Online
  Monday, April 13th, 2009 @ 07:16 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Nordid
  Country
  Sweden Sweden
  Location
  Kungliga hufudstaden.
  Gender
  Age
  40
  Occupation
  Laborer.
  Politics
  National Revolutionary
  Religion
  Christian
  Posts
  72
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Re: Politisk terminologi

  jag har själv skriften "nysvenskheten och ideologierna" måste säga att den är ganska lik denna skrift. När kom den här ut?

 9. #9
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post Re: Politisk terminologi

  Quote Originally Posted by Kvasir
  jag har själv skriften "nysvenskheten och ideologierna" måste säga att den är ganska lik denna skrift. När kom den här ut?
  Den du har är en uppdatering av denna skrift som är från 30-talet.

Similar Threads

 1. Svensk Politisk Ommøblering?
  By Blod og Jord in forum Sweden
  Replies: 0
  Last Post: Tuesday, November 24th, 2009, 10:14 PM
 2. Bok Om Politisk Korrekthet
  By Wiktor in forum Sweden
  Replies: 13
  Last Post: Saturday, December 13th, 2008, 01:09 PM
 3. Politisk korrekthet
  By Blutwölfin in forum Sweden
  Replies: 0
  Last Post: Friday, February 24th, 2006, 01:07 PM
 4. Politisk korrekthet
  By Väring in forum Sweden
  Replies: 2
  Last Post: Thursday, January 12th, 2006, 09:12 PM
 5. Nordisk politisk samarbejde
  By Wille_ in forum Denmark
  Replies: 19
  Last Post: Thursday, January 20th, 2005, 03:49 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •