Results 1 to 2 of 2

Thread: de VRT en de democratische samenleving

 1. #1
  Senior Member
  Constantinus's Avatar
  Join Date
  Jul 2004
  Last Online
  Sunday, January 15th, 2006 @ 06:03 PM
  Location
  Flanders
  Gender
  Age
  42
  Posts
  990
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  5
  Thanked in
  5 Posts

  de VRT en de democratische samenleving

  Dit is een deel van het huisreglement van de VRT (Vlaamse openbare omroep). Dit reglement werd expliciet geschreven om het Blok/Belang monddood te maken:

  DEMOCRATISCHE SAMENLEVING.
  I. Inleiding


  In de nieuwe beheersovereenkomst wordt de openbare omroepopdracht van de VRT ingevuld en verdiept met de nadruk op de kwalitatieve versterking van de programmering en de uitbreiding van de informatieve opdracht. Zowel in artikel 1 (over de opdracht) als in artikel 2 (definiering van audio-visuele kwaliteit) wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Resoluties van Praag en Krakau van de Raad van Europa waarin de mission statement van de Europese openbare omroepen is vastgelegd. Hierin werd de onafhankelijkheid van publieke omroepen bevestigd en werd gewezen op hun belangrijke rol voor de sociale cohesie in de maatschappij.

  De rol van de publieke omroep is geëvolueerd van het louter uitvoeren van een opdracht opgelegd door de overheid, naar het als volwaardige en actieve media-actor verlenen van een dienst aan de burgers.  2. Europees en decretaal kader

  2.1. Resolutie van Praag van 1994


  Op 7 en 8 december 1994 werd in Praag de rol van de Openbare Omroepen vastgelegd door de 4de Europese Ministeriële Conferentie over Mediabeleid van de Raad van Europa.

  In hun resolutie benadrukken de ministers de relevantie van een publieke omroep in de landen van Europa en werd een ‘mission statement’ geformuleerd.


  De meeste opdrachten zijn terug te brengen tot de functie die de publieke omroep dient te vervullen in het bevorderen van de democratie.


  De Resolutie stelt dat openbare omroepen, zowel radio als televisie, de waarden ondersteunen die ten grondslag liggen van de politieke, wettelijke en sociale structuren van democratische samenlevingen en in het bijzonder respect moeten tonen voor mensenrechten, cultureel en politiek pluralisme.

  De openbare omroep is per defiinitie een essentiële factor van pluralistische communicatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn.


  De Raad van Europa stelde in Praag dat openbare omroepen minstens moeten beantwoorden aan deze missie:


  " to provide, through their programming, a reference point for all members of the public and a factor for social cohesion and integration of all individuals, groups and communities. In particular, they must reject any cultural, sexual, religious or racial discrimination and any form of social segregation.


  - to reflect the different philosophical ideas and religious beliefs in society, with the aim of strengthening mutual understanding and tolerance and promoting community relations in pluriethnic and multicultural societies."

  2.2. Decretaal


  In het artikel 8 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 wordt uitdrukkelijk gesteld dat de VRT als opdracht heeft bij te dragen tot "een democratische en verdraagzame samenleving. De VRT moet via zijn programma’s bijdragen tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming."


  Tegelijk luidt de Opdracht van de VRT dat in de programma’s "op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, elke vorm van discriminatie" wordt geweerd.
  (art. 23, § 1)


  Deze algemene opdracht van de Openbare Omroep wordt nog verder gespecificeerd inzake de nieuws- en informatieprogramma’s.Art. 23 § 1, 2° lid van de gecoördineerde mediadecreten en de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid bepalen dat deze programma’s "onpartijdig en waarheidsgetrouw moeten zijn. De programma’s van de nieuwsdienst moeten beantwoorden aan de normen die vastgelegd werden in een deontologische code en genieten waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid die in een redactiestatuut werden vastgelegd."  2.3. Beheersovereenkomst


  In de nieuwe beheersovereenkomst dd. 7 juni 2001 wordt uitdrukkelijk verwezen naar de mission statement die werd geformuleerd door de Raad van Europa in Praag (1994) en werd geactualiseerd in Krakau (2000):

  "Hierin werd de onafhankelijkheid van publieke omroepen bevestigd, en werd gewezen op hun belangrijke rol voor de sociale cohesie in de maatschappij en op hun rol als ontwikkelaar van pluralistische, innovatieve, gevarieerde en originele producties voor een breed publiek, rekening houdende met minderheidsgroepen. "


  In de toelichting bij de beheersovereenkomst wordt in het hoofdstuk over publieke kwaliteit o.a.verwezen naar deze Resolutie:

  "De publieke omroep...

  ... Is een factor voor sociale binding en integratie van alle individuen, groepen en gemeenschappen.

  ...Zorgt voor het uitdragen van verschillende filosofische en religieuze ideeën met het doel het wederzijdse begrip te versterken, de onderlinge tolerantie te vergroten en gemeenschapsrelaties in pluriethnische en multiculturele samenlevingen te stimuleren."


  In dezelfde toelichting wordt ook de ethische kwaliteit nog eens omschreven:


  "In de programma’s wordt, op basis van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, elke vorm van discriminatie geweerd. De omroep moet een factor zijn van sociale binding en de integratie van alle individuen, groepen en gemeenschappen bevorderen."  2.4. Deontologische code


  De Deontologische code draait rond drie kernbegrippen: nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, onpartijdigheid en goede trouw.


  Inzake onpartijdigheid stelt de code dat "de verschillende relevante standpunten aan bod komen. Toch houdt onpartijdigheid niet in dat alle partijen en meningen in één uitzending worden behandeld. Hoe controversiëler het onderwerp hoe meer er naar gestreefd wordt woord en wederwoord onmiddellijk na elkaar te geven."


  Uitgaande van de opdracht van de VRT en de Deontologische Code waaraan de VRT-journalisten onderworpen zijn (onder toezicht van de Hoofdredacteurs) moeten de VRT-Nieuwsdiensten én rekening houden met de opdracht te streven naar een democratische en pluralistische samenleving én tegelijk onpartijdig zijn.


  Onpartijdigheid wordt hier echter uitdrukkelijk niet gedefinieerd als het brengen van de standpunten van alle partijen, noch als het brengen van alle relevante standpunten binnen één uitzending.
  3. De VRT en extremistische partijen en groeperingen.


  Als openbare omroep kan de VRT in uitvoering van de hierboven beschreven principes niet anders dan alle gedachtenstromingen verwerpen die uitgaan van discriminatie en sociale uitsluiting.


  3.1. Uitgangspunten


  Onze grondhouding t.o.v. de parlementaire democratie moet kritisch én positief zijn. Tekortkomingen en problemen van parlementaire en overheidsinstellingen moeten belicht worden - met de nodige garanties inzake nauwkeurigheid, onpartijdigheid en goede trouw - maar het kind mag niet met het badwater worden weggegooid. De grondbeginselen van de democratie moeten uiteindelijk versterkt en niet verzwakt worden. Een onafhankelijk werkende pers is tenslotte slechts het gevolg van een vrije en democratische samenleving.


  De opdrachtgever van de VRT is de Vlaamse burger, die zijn vertegenwoordigers in het Vlaams parlement verkiest. Met de thema’s waarmee de burger geconfronteerd wordt, moeten wij met andere woorden wel degelijk rekening houden. Problemen als veiligheid, criminaliteit enz. mogen we dus niet onder de mat schuiven. Tegelijk mag niet de indruk worden gewekt dat de samenleving slechts uit conflicten en negatieve feiten zou bestaan.


  Zeker in de huidige samenleving, die volop in beweging en verandering is, moet een Openbare Omroep de reëel bestaande gevoelens van onrust en onmacht noch veronachtzamen, noch vergroten.


  Sociologisch onderzoek toont aan dat extremistische partijen slechts kunnen gedijen door simpele of simplistische ‘oplossingen’ voor complexe problemen voor te stellen. Daarbij spelen zij op een poujadistisch-populistische manier in op sociaal-economische, raciale, filosofische vooroordelen.


  De nood aan zorgvuldigheid en correcte informatie slaat niet enkel op het nieuwsbericht zelf maar tevens op het algemene beeld dat ontstaat door het bulletin of Journaal. Door hun specifieke kenmerken hebben massamedia als radio en televisie een megafoon-effect, dat kleine feiten soms tot grote proporties kan opblazen waardoor een volkomen vertekend beeld ontstaat.


  Journalisten moeten zich daarvan bewust zijn bij de selectie en vormgeving van nieuwsuitzendingen. Zo kan bijvoorbeeld de reële onveiligheid in één stadswijk vermeld worden, maar er mag geen beeld ontstaan alsof de hele stad onveilig is. In het weekend vallen soms veel jonge verkeersslachtoffers, maar niet alle jongeren vertonen daarom een agressief rijgedrag. Tegelijk moet de VRT niet enkel melding maken van de problemen en - in alle onafhankelijkheid - reacties inzamelen van overheid en samenleving maar ook melding maken van voorgestelde maatregelen en oplossingen.


  Een correcte informatie houdt ook een correct en genuanceerd taalgebruik in. Zo bestaan er bijvoorbeeld grote verschillen tussen asielzoekers, migranten, economische vluchtelingen enz.

  Complexe problemen moeten door omroepjournalisten zo bevattelijk mogelijk worden voorgesteld maar de berichtgeving moet op de allereerste plaats juist en correct zijn.  3.2. Richtlijn


  Als algemene richtlijn moet gelden dat extremistische partijen slechts baat hebben bij ongenuanceerde en oppervlakkige berichtgeving. Vanuit de decretale verplichting en de Resolutie van Praag van de Raad van Europa moet de VRT bijdragen tot een pluralistische, democratische en verdraagzame samenleving. Dat streefdoel moet het hoogste goed zijn van de openbare omroep.


  Dit betekent concreet dat aan extremistische partijen en bewegingen die een gevaar inhouden voor die pluralistische, democratische en verdraagzame samenleving geen open tribune mag worden verleend. Wannneer vanuit de deontologische code het verantwoord wordt geacht om over deze bewegingen te berichten, dan kan dit, maar deze bewegingen mogen de kanalen van de publieke omroep en zijn nieuwsprogramma’s niet (kunnen) misbruiken om hun gedachtengoed te verspreiden. Er moet dus zeer omzichtig worden omgesprongen met het aan het woord laten van vertegenwoordigers van deze bewegingen, zeker in rechtstreekse uitzendingen.  4. Het Vlaams Blok


  Als openbare omroep kan de VRT, gezien zijn Europese mission statement en decretaal kader, niet anders dan alle gedachtenstromingen verwerpen die uitgaan van discriminatie en sociale uitsluiting. Sinds enige tijd wordt de openbare omroep geconfronteerd met klachten van de politieke partij Vlaams Blok, die meent onvoldoende aan bod te komen in de VRT-radio- en TV-nieuwsuitzendingen.


  Op basis van de hoger vermelde decretale en Europese verplichtingen, neemt de VRT een duidelijk standpunt in.  4.1. Analyse


  Kernpunt van het Vlaams Blokpartijprogramma is het zogenoemde 70-puntenplan over de terugwijzing van niet-Europese migranten. De eerste versie van 1992 stootte op zware kritiek. Het Vlaamse parlement keurde op 19 november 1992 een resolutie goed, waarin het plan in strijd werd geacht met talrijke Europese en internationale verdragen. De tekst stelde ook letterlijk : "De oplossing van het migrantenprobleem kan niet worden nagestreefd in een systeem van apartheid en mensjacht, maar slechts in de naleving van de strikte beginselen van de rechtsstaat."


  Die kritiek leidde ertoe dat het Blok in 1996 het 70-puntenplan actualiseerde en er scrupuleus over waakte om geen formeel-juridische inbreuken te begaan op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hoewel het 70-puntenplan werd geactualiseerd, blijft het sluitstuk (punten 69 en 70) de terugkeer van de eerste, tweede en derde generatie vreemdelingen. Tevens moet er een apart onderwijsnet komen voor niet-Europese vreemdelingen, wordt de kinderbijslag voor niet-Europeanen verminderd of afgeschaft, worden sociale woningen gereserveerd voor "eigen volk", wordt het non-discriminatiepact in het onderwijs afgeschaft, wordt de erkenning van de islamistische eredienst ingetrokken en worden niet-Europese vreemdelingen verplicht gerepatrieerd na vijf maanden werkloosheid. (Zie : ‘Immigratie : de Tijdbom tikt’ van Filip Dewinter, 1996).

  Het Vlaams Blok wijst bovendien openlijk de pluri-etnische en multiculturele samenleving van de hand: "Ieder volk heeft recht op het behoud van zijn culturele eigenheid en identiteit op zijn eigen grondgebied. De smeltkroesmaatschappij levert geen verrijking maar een verarming op." (Zie: ‘Immigratie: de Tijdbom tikt’, p. 239)


  Deze concrete maatregelen lokten protest uit en het Blok actualiseerde in april 2000 zijn programma nog eens onder de titel 'Baas in eigen land'. Auteur Filip Dewinter beklemtoonde dat dit "geen koerswijziging was maar een terugkeer naar de essentie". De 70-punten werden samengevat in vier kernbegrippen rond de verplichte aanpassing (assimilatie) of (gedwongen) terugkeer. Het sociale zekerheidssysteem moet volgens het Blok worden voorbehouden voor de staatsburgers: "eventueel kan voor de niet-Europese vreemdelingen een eigen sociaal-zekerheidsstelsel opgericht worden". (Zie: 'Baas in eigen land', p. 209).


  Meer in het algemeen wijst het Blok de multiculturele samenleving radicaal van de hand: "de multiculturele waanbeelden van de pro-immigratielobby hebben geleid tot een explosieve cocktail van etnische en culturele spanningen, gettovorming, vreemdelingencriminaliteit en bendevorming, kwaliteitsverlies in het onderwijs, anti-Vlaams racisme en identiteitsverlies". (Zie: 'Baas in eigen land', p. 213)


  Het partijprogramma van het Vlaams Blok is de basis van het ‘cordon sanitaire’, dat alle andere Vlaamse politieke partijen hebben afgekondigd . Dit betekent dat geen enkele andere politieke partij bereid is bestuursakkoorden met Blok-mandatarissen op welk niveau dan ook af te sluiten.

  Het ‘cordon sanitaire’ tegenover het Vlaams Blok heeft als gevolg dat de partij niet aan het dagelijks beleid in gemeente, provincie, deelstaat, nationale staat enz. deelneemt. Het kan soms wel een debat losweken, maar zijn concrete impact op de politieke besluitvorming is de facto klein. De Openbare Omroep moet er bijgevolg van uitgaan dat de Blok-standpunten minder impact hebben op het beleid dan die van de andere parlementaire partijen.


  Uit al de voorgaande overwegingen moet dus geconcludeerd worden dat het Vlaams Blok geen politieke partij is al de andere en dat er minstens ernstige vragen moeten worden gesteld over de discriminaties, waarvan het Blokprogramma blijk geeft en van de openlijke afwijzing van de multiculturele samenleving.


  Bijgevolg zal de VRT erover moeten waken om deze standpunten, die in strijd zijn met de Verklaring van Praag én met de opdracht van de VRT, in zijn uitzendingen niet aan bod te laten komen.  4.2. Onpartijdigheid van de nieuwsprogramma’s


  De VRT-Nieuwsdiensten hebben de decretale opdracht, tevens vastgelegd in de Deontologische Code, om geen stelling in te nemen en alle relevante standpunten aan bod te laten komen. Anderzijds mag geen forum worden geboden aan organisaties die de fundamentele democratische waarden ondergraven.


  Als het Blok door standpunten, manifestaties... aan de basis ligt van een relevant nieuwsfeit, wordt hierover bericht. Aangezien zowel decretaal als in het redactiestatuut de autonomie van de programmering en van de verslaggeving is gegarandeerd, wordt de relevantie van de nieuwsfeiten in alle onafhankelijkheid bepaald door de redactie op basis van journalistieke en deontologisch verantwoorde criteria. Daarbij geldt ook de richtlijn uit de deontologische code, die stelt: "hoe controversiëler het onderwerp hoe meer er naar gestreefd wordt woord en wederwoord onmiddellijk na elkaar te geven."


  De deontologische code stelt dus duidelijk dat alle relevante standpunten aan bod moeten komen, wat niet gelijkstaat met het brengen van de standpunten van alle groeperingen, verenigingen of partijen. Noch moeten alle relevante standpunten binnen één uitzending aan bod komen.

  Omgekeerd houdt dit principe ook in dat algemeen bekende standpunten, die zeer frequent herhaald zijn, en dus niet relevant zijn voor het debat, niet vermeld moeten worden.

  Dit houdt evenzeer in dat standpunten die gebaseerd zijn op discriminatie en sociale uitsluiting zeker geen tribune krijgen bij de openbare omroep.


  Het criterium moet m.a.w. niet zijn dat we alle partijen evenredig aan bod laten komen, maar wel dat


  enkel journalistiek relevante standpunten weergegeven worden;


  het Blok geen politieke partij als alle andere is.  4.3. Houding t.o.v. het Vlaams Blok


  De algemene richtlijn moet duidelijk zijn: het Blok is dus geen politieke partij als een andere.


  Het is de taak van de VRT om bij te dragen tot een democratische en verdraagzame samenleving waarbij de Openbare Omroep zich niet in de plaats mag stellen van de politiek.


  In het kader van de onpartijdigheid van de nieuwsprogramma’s wordt over alle journalistiek relevante nieuwsfeiten bericht. Maar conform zijn Europees vastgelegde missie en zijn decretale opdracht kan de VRT geen instrument zijn voor het verspreiden van standpunten en meningen van bewegingen of partijen die afbreuk doen aan democratie en verdraagzaamheid en die openlijk oproepen tot discriminatie.


  Er moet dus bijzonder omzichtig worden omgesprongen met het aan het woord laten van vertegenwoordigers van het Vlaams Blok, zeker in rechtstreekse uitzendingen.

  Dit betekent dat het verantwoord is dat vertegenwoordigers van het Vlaams Blok niet aan bod komen in bepaalde politieke debatten en politieke -inclusief parlementaire- verslagen.  4.4. Vlaams Blok- klachtenregen


  Het Vlaams Blok heeft via zijn partijpublicaties en uitzendingen door derden de oorlog verklaard aan de VRT. Bovendien zet zij haar ongenoegen kracht bij door het misbruiken van een aantal toezichtsorganen en het bestoken van de VRT met allerlei klachten en beschuldigingen, die tot nu toe overigens nooit konden worden hard gemaakt. Sinds 1995 werden 16 klachten ingediend bij de Geschillenraad, waarvan 14 gedurende de laatste 8 maanden.

  Een overzicht van deze guerilla-techniek bij de Geschillenraad:

  Klacht van 25 januari 1995 van het Vlaams Blok tegen BRTN : uitsluiting en benadeling van het Vlaams Blok in het actualiteitenprogramma De Zevende Dag. De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk wegens onbevoegdheid van de Geschillenraad voor BRTN-uitzendingen.
  Klacht van 26 januari 1995 van K. Dillen tegen BRTN : uitsluiting en benadeling van het Vlaams Blok in het actualiteitenprogramma De Zevende Dag. De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk wegens onbevoegdheid van de Geschillenraad voor BRTN-uitzendingen.
  Klacht van 8 september 2000 van L. Leen tegen VRT : gebrek aan eerlijke, objectieve berichtgeving en schending van de deontologie omwille van onzorgvuldige berichtgeving. Klacht m.b.t. berichtgeving over drugsgebruik n.a.v. een interview met Minister Vogels in de uitzending "De Wandelgangen" van 7 september 2000 (Radio 1) en in de uitzending van het "Journaal" van 19 uur van 7 september 2000 (TV1). De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk. De klager had in zijn hoedanigheid als kijker niet het bewijs geleverd van een belang of enige benadeling.
  Klacht van 11 september 2000 van L. Leen tegen VRT : gebrek aan objectieve berichtgeving m.b.t. zaak Fehriye Erdal in de uitzending van het "Journaal" van 31 augustus 2000 (Canvas). De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk. De klager had in zijn hoedanigheid als kijker niet het bewijs geleverd van een belang of enige benadeling.
  Klacht van 13 september 2000 van L. Leen tegen VRT: gebrek aan berichtgeving over Vlaams Blok partijfeest in de nieuwsuitzendingen van 10 september 2000 op radio en televisie. De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk. De klager had in zijn hoedanigheid als kijker niet het bewijs geleverd van een belang of enige benadeling.
  Klacht van 25 oktober 2000 van L. Leen tegen VRT: gebrek aan onpartijdige berichtgeving. De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk. De klager formuleerde geen concrete klacht, maar slechts een vraag om informatie.
  Klacht van 18 januari 2001 van A. Demeyere tegen VRT: gebrek aan objectieve berichtgeving in informatie- en amusementsprogramma’s van VRT-radio en televisie, met name boycot van Vlaams Blok in verslaggeving. De Geschillenraad verklaarde de klacht onontvankelijk. De klager had in zijn hoedanigheid als belastingsplichtige niet het bewijs geleverd van een belang of enige benadeling.
  Klacht van 31 januari 2001 van L. Leen tegen VRT: schending van de deontologie en gebrek aan onpartijdige berichtgeving i.v.m. Vlaams Blok n.a.v. debat met de heer Van Hecke in de uitzending van "De Zevende Dag" van 28 januari 2001 (TV1). VRT heeft zijn standpunt reeds kunnen verdedigen tijdens de hoorzitting en verwacht eerstdaags een beslissing van de Geschillenraad.
  Klacht van 18 maart 2001 van P. Herman tegen VRT: gebrek aan objectieve en evenwichtige berichtgeving in de uitzending van Zinzen van 10 maart 2001 m.b.t. interview met Manu Claeys, auteur van het boek "Het Vlaams Blok in ieder van ons"en de uitzending van Ter Zake van 9 maart 2001 m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen in Orange. VRT heeft zijn standpunt reeds kunnen verdedigen tijdens de hoorzitting en verwacht eerstdaags een beslissing van de Geschillenraad.
  Klacht van 19 april 2001 van B. Bessemans tegen VRT: partijdige en discriminatoire berichtgeving i.v.m. de zaak Opgrimbie in het Journaal van 19 uur van 17 april 2001 (TV1).
  Klacht van 2 mei 2001 van P. Herman tegen VRT: partijdige en discriminatoire berichtgeving over de 1 mei-viering en optocht van het Vlaams Blok in de avondjournaals van VRT-televisie.
  Klacht van 30 april 2001 van R. Verreycken tegen VRT: partijdige en discriminatoire berichtgeving over het Vlaams Nationaal Zangfeest in het VRT-journaal van 19 u van 22 april 2001 (TV1).
  Klacht van 7 mei 2001 van L. Leen tegen VRT: partijdige en discriminatoire berichtgeving over Lambertmontbetoging in het VRT-journaal van 19 u van 6 mei 2001 (TV1).
  Klacht van 7 mei 2001 van L. Leen tegen VRT: partijdige en discriminatoire berichtgeving over de 1 mei-viering en optocht van het Vlaams Blok in het VRT-journaal van 19 u van 1 mei 2001 (TV1).
  Klacht van 13 mei 2001 van F. Dewinter en Fr. Van Hecke tegen VRT : partijdige en discriminatoire berichtgeving over de Sauwens zaak en de gevolgen van deze zaak voor de democratie in De Zevende dag van 13 mei 2001.
  Klacht van 6 juni 2001 van F. Dewinter tegen VRT : partijdige en discriminatoire berichtgeving over de zonevreemde woningen en de gevolgen van het Lambermont-akkoord in De Zevende Dag van 26 mei 2001.
  "Nietzsche is dead"
  -God

  "But once you are done complaining, whining and griping about our flag, our pledge, our national motto, or our way of life, I highly encourage you to take advantage of our one other Great Canadian Freedom ... the right to leave."
  -Mayor Paul Dulmage of Carleton Place

 2. #2
  6th army lives matter
  Chlodovech's Avatar
  Join Date
  Jan 2004
  Last Online
  @
  Ethnicity
  Flemish
  Ancestry
  Frankish
  Country
  Holy Roman Empire Holy Roman Empire
  Gender
  Religion
  Catholic
  Posts
  3,853
  Thanks Thanks Given 
  2,316
  Thanks Thanks Received 
  3,396
  Thanked in
  1,571 Posts
  Een verwant van me is hoofd documentatiedienst bij de VRT - en hoewel zelf links - geeft ze grif toe dat de VRT-journalisten een verzameling onintoombare, knalrode rakkers zijn - 'communisten', was haar omschrijving.

  Dat springt van het scherm, natuurlijk - en, om eens een een greep uit het aanbod te noemen, is tevens de reden waarom de VRT bewust informatie achterhield en loog over de rellen in Sydney: "wij kiezen niet voor het confrontatiemodel". Dus is het maar de schuld van de Angelsaksen.

  De VRT in z'n totaliteit biedt de aanblik van het televisiestation van de socio-democratie - entertainment (afleiding?), optimisme, multikul, het cultiveren van de vrees voor ideologische opponenten - en ongebreideld cultureel Marxisme tout court.
  "All passion is lost now. The world is mediocre, limp, without force. And madness and despair are a force. And force is a crime in the eyes of the fools, the weak and the silly who rule the roost." - Joseph Conrad

Similar Threads

 1. Moskeeën Besparen Samenleving 150 Miljoen
  By Dagna in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 1
  Last Post: Wednesday, April 8th, 2009, 12:08 AM
 2. Vijand van de hechte samenleving
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Sunday, June 11th, 2006, 02:00 AM
 3. Tegen de "Hechte Samenleving."
  By Frans_Jozef in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Tuesday, June 6th, 2006, 09:36 PM
 4. Bourgeois en de Politisering van de VRT
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Saturday, December 24th, 2005, 11:02 PM
 5. Angst en onzekerheid in de moderne samenleving
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Thursday, December 8th, 2005, 03:43 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •