Results 1 to 6 of 6

Thread: Petitie tegen de treiterwet... verschoning... nieuwe wapenwet

 1. #1

 2. #2

  Re: Petitie tegen de treiterwet... verschoning... nieuwe wapenwet

  Een analyse door UNACT van de nieuwe wapenwet.

  Verhelderende, belangrijke informatie wanneer je best gaat voor de aanvraag van een Model 4 & Model 9 vergunning of te verlengen, de voorwaarden waaraan men als recreatieve/sportschutter moet voldoen, en dies meer.

  Ook is er het goede nieuws dat eigenaars van sport -en jachtwapens wederom vrijelijk hun munitie kunnen aanschaffen zonder dat de vereiste vergunningen bepaald door de nieuwe wet gemoeid zijn; deze maatregel geldt ook voor wie over verweerwapens Model 4 beschikt ouder dan vijf jaar!


  Bovenstaande petitie ondertekenen, jongens en meisjes, het maakt écht wel het verschil uit!
  Attached Images Attached Images
  Last edited by Frans_Jozef; Monday, June 19th, 2006 at 10:52 PM.

 3. #3

  Re: Petitie tegen de treiterwet... verschoning... nieuwe wapenwet

  After a shooting spree, they always want to take the guns away from the people who didn't do it. I sure as hell wouldn't want to live in a society where the only people allowed guns are the police and the military.
  ~ William S. Burroughs  ... Maar denk 's na:


  Onze westers-individualistische samenleving is gebaseerd op de grondgedachte dat vrijheid niet enkel een onvervreemdbaar recht is, maar ook een bewijs is van 'citizenship', m.a.w. een voldragen individu dat bij machte is verantwoordelijkheid te dragen en zich de discipline oplegt, de vrijheid, integriteit en eigendommen van zijn medemens te respecteren, zoals hij/zij dat ook verlangt van andere burgers tav zijn/haar persoon.

  Ons de wapens te ontnemen is dan niet alleen een inbreuk op ons stelsel van normen, opvattingen en attitudes, maar is regelrechte verdachtmaking, de eerlijke plichtsgetrouwe en rechtschapen burger van zijn voetstuk halen en hem doodleuk viseren als onrijpe, onbetrouwbare sujet die het slachtoffer wordt van een staatsrechterlijke bias die hem de aanleg ten laste geeft om criminele feiten te plegen en waartegen de maatschappij en de staat met alle legale middelen (politioneel apparaat, rechtbanken..) zich in bescherming moet nemen!


  In andere woorden: je bent niet enkel een handelingsonbekwame persoon, die op rechte pad gehouden moet worden via kleinerende technieken in betutteling en half-hysterische donderpreken door de opinie- en beleidsmakers via de wonderen van de media, maar tegelijk, bij voorhand voor een misdadiger versleten wordt, een asociaal die slechts de gepaste gelegenheid afwacht om toe te slaan.

  De kloof tussen politiek en burger is groter dan beide partijen daadwerkelijk realiseren en zelfs nefaster dan de modale kritiek blootlegt!

 4. #4

  Re: Petitie tegen de treiterwet... verschoning... nieuwe wapenwet

  De Morgen


  Politie bang voor meer illegale wapens door strenge wapenwet

  Na de moord op Luna en Oulemata keurde het parlement razendsnel de nieuwe wapenwet goed. Jagers, verzamelaars, wapenhandelaars en de politie legden tijdens een hoorzitting in de Kamer de pijnpunten van dat haastwerk bloot.

  door tine peeters

  Brussel l 'Hoe strenger de wet, hoe meer illegale wapens er zullen circuleren', verklaarde Louis Ramaekers van de politiezone Antwerpen.

  Van de circa 2 miljoen wapens in België zijn er al 100.000 illegale wapens ingeleverd en 25.000 vernietigd. Duizenden wapens blijven op dit moment verborgen op zolder. Vaak gaat het om erfstukken waar familieleden erg veel waarde aan hechten. Duizenden schutters weigeren bovendien om hun wapen aan te geven omdat ze vrezen dat hun vergunning na vijf jaar niet meer zal vernieuwd worden.

  Bij de politie wordt dan weer steen en been geklaagd omdat ze niet genoeg mensen heeft om elke vijf jaar alle wapenvergunningen te controleren. Een gebrek aan middelen, mensen en aangepaste software zorgt ervoor dat ze bezwijken onder alle extra werk. "In Antwerpen houden twaalf mensen zich bezig met de vergunningen, maar ik heb er vijfmaal zoveel nodig. Moeten we blauw van de straat halen om voor administratieve opdrachten?", getuigde Louis Ramaekers, hoofd van de wapendienst van de politiezone Antwerpen, in de Kamer.

  Vergunningen
  Ramaekers stelde voor om niet elk wapen afzonderlijk een vergunning te bezorgen, maar om elke eigenaar een vergunning te geven. "De 16.000 wapens in Antwerpen zijn immers in handen van 4.000 à 5.000 eigenaars", verklaarde Ramaekers.

  De zwaarste aantijging tegen de nieuwe wet kwam ook niet niet van de wapenverzamelaars of jagers, maar van deze politieman. "Ik heb al duizenden eigenaars gehoord die ontzettend veel spijt hebben van hun registratie. Hoe strenger de wet, hoe mee0r zwarte wapens er zullen circuleren", besloot hij. De meerderheid liet echter duidelijk blijken dat er aan de verstrengde wapenwet geen letter zal veranderen.

  Niet alleen bij de politie loopt de aangifte spaak, veel mensen die geen recht hebben op een vergunning, zoals jagers of verzamelaars, vertikken het om hun wapen aan te geven. Zij vrezen dat de wapens te erg beschadigd zullen raken als ze onbruikbaar gemaakt worden. Tijdens de hoorzitting ging de commissie op zoek naar manieren om die wapens onbruikbaar te maken zonder ze te beschadigen. "Enkel op die manier kunnen we niet-jagers of schutters aansporen om hun wapen aan te geven. Maar wij verlaten het principe van de wet niet", zegt commissievoorzitter Stef Goris (VLD).

  Toch vindt ook regeringspartij MR dat de wet veel te snel goedgekeurd werd, waardoor ze lacunes vertoont. Kleine kanttekening: de aanwezige MR-Kamerleden zijn geboren en getogen in de Ardennen, waar volgens Kamerlid en burgemeester van Rochefort François Bellot (MR) elke inwoner wel een jachtgeweer bezit. "Laten we vooral niet vergeten dat er nog altijd veel meer mensen sterven in het verkeer dan door wapens", argumenteerde deze burgemeester. De Franstalige liberalen stuurden dan ook aan op een aanpassing, maar stuitten hierbij op algemeen verzet. "We mogen nu geen achterpoort creëren die groter is dan de voordeur", wierp Spiritist Stijn Bex, een van de grote bezielers van de wet, op.

  Onbruikbaar maken
  Geen enkele specialist kon een waterdichte manier voorleggen om wapens zo te behandelen dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Bij het gebruik van hars raakt het wapen vervormd als experts die stof weer willen verwijderen. Het weghalen van cruciale stukken zoals het percussiesysteem haalt bij nieuwe wapens ook niks uit omdat het heel gemakkelijk is om aan wisselstukken te geraken.

  "Het zal ontzettend veel verbeelding vergen om een juiste oplossing te vinden", vreest Robert Denis (MR). Commissievoorzitter Goris hoopt dan ook dat een Koninklijk Besluit de oplossing zal moeten bieden. "In dat kb zal er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de verschillende types wapens."


  Voorzitter Stef Goris (VLD, l.) en zijn commissie voor wapens kregen bezoek van vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, die concrete voorbeelden bij zich hadden.

 5. #5

  Re: Petitie tegen de treiterwet... verschoning... nieuwe wapenwet

  Gva


  Sector vindt nieuwe wapenwet te streng

  BRUSSEL - Amper een halfjaar nadat de nieuwe wapenwet is goedgekeurd, heeft de Kamer een werkgroep opgericht om ze te herzien, want de sector vindt het vergunningensysteem te streng.

  Na de moorden van Hans Van Themsche in de Antwerpse binnenstad werd de wapenwet versneld goedgekeurd. Iedereen slikte zijn bedenkingen in. Nu is dat emotioneel klimaat voorbij en wil een aantal parlementsleden uit de provincies Luik en Limburg enkele punten uit de wapenwet herzien.

  De problemen spitsen zich toe op folkloristische wapens, geërfde wapens met een hoge emotionele waarde, de jagers en de sportschutters. Een werkgroep onder leiding van Kamerlid Stef Goris (VLD) hoorde donderdag een aantal betrokken partijen.

  Namens de 80.000 jagers en sportschutters vond de Brusselse advocaat Nico Demeyere het vergunningensysteem te streng. Hij vreesde dat folkloristische activiteiten zoals kleiduifschieten niet meer mogelijk zullen blijven en meende dat deelnemers aan dergelijke happenings maximum vijf dagen per jaar een wapen zouden moeten kunnen hebben zonder vergunning. Hij vond ook de duurtijd van de vergunningen te kort.

  "Een vergunning voor een wapenhandelaar vervalt al na 7 jaar, zodat het bijna onmogelijk is om een handelshuur te sluiten, want dat moet voor minstens 9 jaar. Ook kan een handelaar bijna geen personeel aanwerven, want hij weet niet of de vergunning wel zal worden verlengd. Maar ondertussen moet hij wel hoge kosten maken voor de beveiliging."

  Demeyere pleitte voor een vergunning van onbeperkte duur, waarbij de wapenhandelaar of -bezitter zelf om de vijf jaar al zijn wapens moet aangeven. Dat zou heel wat minder werk veroorzaken voor de overheid.

  En die laatste klaagde ook. Louis Raemaekers van de Antwerpse politie zegde dat hij met 12 mensen 16.000 vergunningen moet controleren in de stad. Hij vond dat niet te doen en pleitte ervoor om niet de vergunningen, maar de 5.000 Antwerpse eigenaars te controleren in schijven van 1.000 per jaar.

  Ten slotte wilde een aantal parlements-leden dat folkloristische wapens en wapens die geërfd zijn en een hoge emotionele waarde hebben, niet definitief onklaar moeten worden gemaakt, maar slechts tijdelijk.

 6. #6

  Re: Petitie tegen de treiterwet... verschoning... nieuwe wapenwet

  De Standaard


  vrijdag 26 januari 2007

  Wapenwet schiet doel voorbij

  De hoorzitting over de strengere wapenwet, gisteren gehouden door een werkgroep van kamerleden, leerde dat er nog heel wat knelpunten overblijven.

  De hoorzitting over de strengere wapenwet, gisteren gehouden door een werkgroep van kamerleden, leerde dat er nog heel wat knelpunten overblijven.

  De 'wet-Van Themsche' heeft niet geleid tot de gewenste registratie van alle wapenbezitters. Het parlement denkt na over een aanpassing ervan.
  In België zijn er naar schatting twee miljoen wapens in het bezit van particulieren. Slechts 80.000 van die wapenbezitters hebben zich de voorbije maanden bij de politie gemeld, na de goedkeuring in juni van een strengere wapenwet.

  Die wet moet onder meer impulsaankopen van een jachtwapen, zoals in het geval van Hans Van Temsche, verhinderen. Het is ook de bedoeling dat alle wapeneigenaars zich zouden registreren, zodat de politie te allen tijde zou weten welke wapens zich waar bevinden.

  Wie bijvoorbeeld strafbare feiten pleegt, zou zijn wapenvergunning kwijtspelen. Eigenaars moeten hun pistolen en geweren ook op een veilige plek thuis opbergen, zodat zich geen ,,domme accidenten'' kunnen voordoen. En mensen met een illegaal wapen thuis, kunnen dit tijdens een amnestieperiode binnenbrengen om het te laten vernietigen.

  Een van de redenen waarom de wapenwet haar doel voorbijschiet, is dat eigenaars van een waardevol collectiestuk niet bereid zijn hun wapen onklaar te laten maken. Daardoor verliest het erfstuk bijvoorbeeld een groot deel van zijn waarde.

  De eigenaars moeten dat wapen volgens de wapenwet ook aan de politiediensten afgeven, terwijl ze het juist in bezit willen houden, bijvoorbeeld om het te bewonderen of eens om de zoveel tijd in handen te nemen.

  De Kamer van volksvertegenwoordigers is bereid de wapenwet te veranderen, amper een half jaar nadat de regeling is goedgekeurd. Na de racistische moorden in Antwerpen door Van Temsche is de wet in snelvaarttempo gewijzigd, en nu komen de tekortkomingen ervan aan het licht.

  Een werkgroep kamerleden kreeg de opdracht suggesties uit te werken voor verbeteringen aan de wet. De werkgroep hield hierover gisteren een hoorzitting met wapenhandelaars, wapenverzamelaars, jagers- en schuttersverenigingen en ook politiemensen en ambtenaren die instaan voor de toepassing van de wapenwet van 8 juni 2006.

  Uit hun getuigenissen blijkt duidelijk dat er heel wat knelpunten overblijven. ,,Wij zijn er voorstander van dat alle jagers hun wapen laten registreren'', verklaarde Cédric Arie van de Sint-Hubertusvereniging. ,,We moedigen onze leden hiertoe aan, maar we zitten strop. De jagers zijn zeer ongerust.''

  Ook op het terrein valt het voor de lokale politie niet mee de controles uit te voeren. ,,Wij zouden in een jaar tijd ongeveer 16.000 wapenvergunningen moeten natrekken'', zei Louis Raemaekers, hoofd van de wapendienst in de politiezone Antwerpen. ,,Maar met de huidige veertien agenten gaat dat niet. Het zouden er veertig moeten zijn.''

  De politieman en andere ambtenaren erkenden dat de nieuwe wapenwet veel administratieve rompslomp met zich brengt.

  Tijdens de hoorzitting werden de tegenstellingen blootgelegd. Spirit en Ecolo willen niet dat aan de wapenwet gemorreld wordt, de Franstalige socialisten uit Luik vragen een werkbare regeling, de Franstalige liberalen bepleiten zelfs uitstel ,,omdat er zich te veel moeilijkheden aandienen''.

  De voorzitter van de werkgroep, de VLD'er Stef Goris, wacht een moeilijke opdracht. ,,We moeten een oplossing vinden opdat veel meer wapenbezitters zich laten registreren.''

  Een denkspoor bestaat erin oudere, waardevolle wapens tijdelijk onklaar te laten maken, bijvoorbeeld door de slagpin eruit te halen. Op die manier kan het jachtgeweer van grootvader probleemloos op de schoorsteen blijven staan

Similar Threads

 1. Petitie Tegen de Bezetting van Vlaamse Kerken Door Illegalen
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 1
  Last Post: Monday, March 12th, 2012, 08:45 PM
 2. Petitie : Nederlands Weer Officiële Taal Op Schiphol
  By GroeneWolf in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Wednesday, February 10th, 2010, 04:38 AM
 3. In het Nieuwe Europa
  By Frans_Jozef in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Tuesday, June 12th, 2007, 11:09 AM
 4. Petitie Punt VL
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 2
  Last Post: Saturday, April 29th, 2006, 10:52 PM
 5. Een nieuwe start
  By Frans_Jozef in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 2
  Last Post: Thursday, May 26th, 2005, 09:59 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •