Results 1 to 2 of 2

Thread: Meer mens met minder mensen

 1. #1

  Post Meer mens met minder mensen

  Stichting De Club Van Tien Miljoen (CVTM)


  http://www.overbevolking.nl/

  De Stichtingsverklaring


  Inleiding

  De Stichting De Club Van Tien Miljoen, verder te noemen de Stichting, richt zich op het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leven voor alle legale inwoners in Nederland.

  De Stichting ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging van die kwaliteit, voor ons, maar vooral voor volgende generaties. Bij ongewijzigd beleid is een catastrofe onafwendbaar.

  De Stichting stelt zich daarom tot doel te bevorderen, dat de bevolking in Nederland op termijn teruggaat naar een verantwoord aantal met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Een richtinggevend getal is vooralsnog tien miljoen. Dit komt neer op circa driehonderd mensen per vierkante kilometer. De Stichting wil benadrukken, dat zij al haar handelingen binnen het kader van de bestaande wetten zal verrichten.

  De Stichting zal haar doelstellingen trachten te bereiken door het bevorderen van het individuele en collectieve verantwoordelijkheidsbesef voor de noodzakelijke vermindering van het bevolkingsaantal.

  De Stichting erkent, dat de oplossing van het vraagstuk van de overbevolking onder andere ook een mondiale aanpak behoeft. Zij werkt waar mogelijk internationaal samen met gelijkgerichte organisaties.

  Argumenten

  * Inleiding

  De beginselverklaring van de Stichting wordt met de volgende argumenten onderbouwd.

  a. Het aantal inwoners van Nederland is momenteel bijna 15,5 miljoen en groeit nog steeds. Ieder individu heeft het recht om kinderen te krijgen. Dit is een mensenrecht. Er zijn echter nog te veel drijfveren om kinderen te krijgen, waarbij niet het voortbestaan van de mens en het belang van het kind voorop staan, maar bijvoorbeeld politieke, religieuze en financiele redenen en/of sociale en psychologische druk. Het krijgen van kinderen om dergelijke redenen mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De vergrijzingsproblematiek wordt vaak als argument tegen beperking van het geboortecijfer genoemd. Met een groei van de bevolking als remedie wordt dit probleem echter niet opgelost, maar doorgeschoven naar volgende generaties. Er zijn in Nederland voldoende middelen voor geboorteregeling beschikbaar, maar nog niet ieder mens is vrij om deze te gebruiken.

  b. De kwaliteit van het menselijk leven gaat hand in hand met voldoende ruimte voor denatuurlijke ontplooiing van het overige leven. De mens neemt in ons land te veel ruimte in ten koste van de flora en fauna, de vrije natuur. Het menselijk milieu en de vrije natuur zijn nu al te vaak elkaar vijandige begrippen. De kwaliteit van het menselijk leven is alleen gewaarborgd, als dit in harmonie is met de vrije natuur.

  zononder.jpg (1660 bytes)

  c. De toename van de bevolking maakt de files groter en de vliegvelden voller. De voor het oplossen van dit probleem noodzakelijke uitbreiding van wegen en vliegvelden tast de woonruimte en de vrije ruimte voor de flora en fauna verder aan. Ook heeft deze uitbreiding een steeds verdergaande milieuvervuiling (met name chemisch en qua lawaai) tot gevolg.

  d. De continue groei van de bevolking leidt tot steeds verdergaande schaalvergroting met alle nadelige nevenverschijnselen van dien, zoals intensivering van het goederenvervoer, milieuschade en afvalproblematiek.

  e. Welbevinden, openbare veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden worden steeds meer bedreigd door de massaliteit van mensen en de hierdoor veroorzaakte stress. De bevol-
  kingsdruk werkt racistische tendensen en agressie in het algemeen in de hand. Voldoende ruimte voor ieder individu bevordert de onderlinge tolerantie.

  f. De kleinschaligheid en overzichtelijkheid van leefgemeenschappen zoals dorpen en stadjes maakt noodgedwongen plaats voor grootschalige woning- en utiliteitsbouw en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur. Daarmee verdwijnen ook cultuur en landschap of worden deze onherstelbaar aangetast.

  g. Hoe meer mensen, hoe sneller de natuurlijke hulpbronnen opraken. Het gebruik ervan is direct en indirect (onder andere voor de produktie van consumptiegoederen en voor transport) afhankelijk van het aantal mensen. Matiging van het gebruik met het oog op op komende generaties is nodig


  Doelstellingen

  * Hoofddoelstelling

  De hoofddoelstelling van de Stichting is dat de bevolking in Nederland op termijn terug wordt gebracht tot een verantwoord aantal, met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Het richtinggevend getal is voor de Stichting vooralsnog tien miljoen.

  * Nevendoelstellingen

  Uit de hiervoorgenoemde argumenten blijkt dat de kwaliteit van het leven in Nederland niet uitsluitend door beperking van het bevolkingsaantal kan worden verbeterd. Ook andere maatregelen zijn zinvol en/of noodzakelijk.

  De Stichting heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het leven door beperking van het bevolkingsaantal. Dit sluit echter niet uit, dat andere voorzieningen als nevendoelstelling van de Stichting kunnen worden nagestreefd. De hoofddoelstelling zal pas na meerdere generaties kunnen worden gerealiseerd. Ook om die reden kan het gewenst zijn om de nevendoelstellingen reeds nu na te streven.

  Tenslotte wordt door de Stichting onderkend dat, hoewel de voortschrijdende overbevolking een van de grootste bedreigingen van de kwaliteit van het leven is, die kwaliteit met het terugbrengen van het bevolkingsaantal niet automatisch is gewaarborgd. Ook met een verantwoord aantal bewoners van Nederland zal het optimaliseren van de kwaliteit van het leven een ruime aandacht en krachtige inspanning vergen. Met die aandacht en inspanning moet niet worden gewacht tot dit aantal bewoners is bereikt.

  De nevendoelstellingen zullen in eerste aanleg worden nagestreefd door het stimuleren van en sympathiseren met organisaties die op de desbetreffende gebieden aktief zijn.

  Vooralsnog stelt de Stichting zich de volgende nevendoelstelling :

  o Herschikking van het Nederlands grondgebied, zodanig dat daarvan een voldoende en ononderbroken gedeelte beschikbaar komt voor de natuurlijke ontplooiing van de flora en fauna en een verpozend gebruik daarvan door de mens.
  o Teruggave aan de natuur van het grondgebied, dat door de nagestreefde vermindering van het aantal mensen beschikbaar komt, is daarbij een eerste vereiste.

  * Randvoorwaarden

  Alle aktiviteiten van de Stichting moeten zijn gericht op het nastreven van de geformuleerde doelstellingen en moeten voorts aan de volgende randvoorwaarden voldoen.

  o De gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven worden gerespecteerd.
  o Maatregelen met een dwangmatig karakter worden zo veel mogelijk vermeden.
  o Maatregelen die kunnen leiden tot racisme en/of discriminatie worden niet voorgesteld of ondersteund.
  o De geboortebeperking in Nederland vindt bij alle etnische minderheden, geloofsovertuigingen en overige te onderscheiden groeperingen zoveel mogelijk in gelijke mate plaats.
  Strategie

  * Algemeen

  De Stichting zal haar hoofddoelstelling primair trachten te bereiken door het bevorderen van het bewustwordingsproces terzake van de dreiging van de overbevolking en door het vergroten van het individuele en collectieve verantwoordelijkheidsbesef met betrekking tot de noodzakelijke vermindering van het bevolkingsaantal.
  De bevordering van de individuele verantwoordelijkheid zal, naast het informeren van een zo groot mogelijk deel van de bevolking over het streven van de Stichting, met name gericht worden op nog te selecteren doelgroepen onder de bevolking. De vrouwen en hun partners, die de komende jaren kinderen zullen gaan krijgen, zijn daarvan vooralsnog de belangrijkste doelgroep.

  De bevordering van de collectieve verantwoordelijkheid zal worden gericht op de overheid en andere instituties, waaronder geloofsgemeenschappen en politieke partijen.
  Ook hier moeten de doelgroepen nog worden bepaald.

  De Stichting zal optimaal samenwerken met andere organisaties die eveneens (onderdelen van) haar hoofddoelstelling nastreven en die overeenkomstige randvoorwaarden hanteren.De bevolkingsgroei in Nederland wordt deels veroorzaakt door immigratie uit ontwikkelingslanden. Hiermee worden de problemen aldaar echter niet opgelost. Door geboortebeperking en het bevorderen van de welvaart ter plaatse kan de drang tot emigreren worden verminderd. Dit is van overeenkomstige toepassing op de illegalenproblematiek. Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een actief beleid van geboortebeperking ligt voor de hand. Naleving van de mensenrechten voegt aan deze aanpak een extra dimensie toe. Vluchtelingen kunnen in principe efficienter en meer aansluitend op hun leefgewoonten in hun regio van herkomst worden opgevangen. De in Nederland bestede bedragen voor de opvang en verzorging zijn in de eigen regio vaak het veelvoudige waard.
  Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Ten opzichte van ontwikkelingslanden is de hiervoorgenoemde koppeling van ontwikkelingshulp aan geboortebeperking niet goed te verdedigen, als er niet ook in Nederland een aktief beleid van beheersing van het aantal inwoners wordt gevoerd.

  * Onderwerpen van de individueel gerichte strategie

  Deze moeten worden ingevuld na het vaststellen van de doelgroepen. Hier worden enkele mogelijke voorbeelden gegeven.

  o De motieven van mensen om kinderen te krijgen.
  o De noodzaak en de mogelijkheden van gezinsplanning.
  o De acceptatie van anti-conceptiva, met name voor en door mannen.

  * Onderwerpen van de collectief gerichte strategie

  Ook deze moeten worden ingevuld na het vaststellen van de doelgroepen. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven. Deze moeten worden gelezen als voorstellen van de Stichting aan de overheid en andere instituties, zoals politieke partijen en geloofsgemeenschappen.

  o Invoering van een aktief beleid van de overheid bijvoorbeeld ten aanzien van kinderbijslag en voorlichting waar het gaat om het beperken van het bevolkingsaantal van Nederland.
  o Aanpassing van de kinderbijslagregeling. Voor toekomstige moeders zou de kinderbijslag na het tweede kind of in zijn geheel moeten worden afgeschaft, evenals de progressie in de bijslag van eerste naar tweede kind.
  o Handhaving en herverdeling van het bedrag van de kinderbijslag ten behoeve van optimale ontplooiingskansen van kinderen en ten gunste van het beleid ter beperking van het bevolkingsaantal is daarbij het uitgangspunt en niet alleen een bezuiniging.
  o Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een aktief beleid van geboortebeperking. Ook aandacht voor naleving van de mensenrechten. De bedragen voor humanitaire hulp primair aanwenden voor het opvangen van vluchtelingen in hun regio van herkomst.
  o De aanwezigheid van een groep illegaal in Nederland verblijvende personen, die voor een deel zelfs gebruik maakt van het sociale- en onderwijssysteem, ondergraaft elk beleid tot beperking van het aantal inwoners.
  o Er zou geen woningbouw ten koste van natuurgebieden mogen plaatsvinden.

  * Onderwerpen van de internationaal gerichte strategie

  o Een mogelijk voorbeeld van een internationaal gericht onderwerp is het symphatiseren met soortgelijke bewegingen in andere landen en zo mogelijk het steunen van de oprichting daarvan.
  o Net als bij de collectief gerichte strategie :
  Koppeling van ontwikkelingshulp aan de aanwezigheid van een aktief beleid van geboortebeperking. Ook aandacht voor naleving van de mensenrechten. De bedragen voor humanitaire hulp primair aanwenden voor het opvangen van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

  29 - 02 - 1995

 2. #2

  Post Re: Meer mens met minder mensen

  Beleidsnota van de Stichting De Club Van Tien Miljoen  I. ONS DOEL

  1.1. Doelstelling

  De Stichting De Club Van Tien Miljoen (CVTM) wil bekendheid geven aan het probleem van de overbevolking in de wereld en met name in Nederland. De CVTM streeft naar verbreiding van het besef, dat overbevolking leidt tot schade aan en tot vermindering van het welzijn van mens en dier. Overbevolking staat een voorziening in de fundamentele levensbehoeften van mens en dier in de weg.

  De stichting roept de Nederlandse burger op tot een bewust gedrag in de privé-sfeer en doet een beroep op de Nederlandse overheid om met de daarvoor beschikbare middelen (subsidies, belastingstelsel, overheidsvoorlichting) te streven naar een kleiner aantal geboorten en een kleiner aantal immigranten.

  1.2. Een oud streven is opnieuw actueel

  Het besef dat overbevolking ons tot de afgrond leidt, is niet nieuw. Rond het jaar 1970 was dit besef in Nederland breed aanwezig. Veel politieke partijen hadden destijds een bevolkingsparagraaf opgenomen in hun verkiezingsprogramma. In 1977 voltooide de Staatscommissie Muntendam haar werk. Aan het rapport van die commissie werd uitgebreid aandacht besteed, onder meer door de uitgave van een populaire versie in de Aulareeks. In dezelfde periode uitte koningin Juliana in de troonrede haar zorg over de overbevolking in ons land.

  Na het midden van de jaren ‘70 is de belangstelling voor het probleem van de overbevolking snel gaan afnemen. Een aantal factoren van uiteenlopende aard kan daarbij een rol hebben gespeeld.

  * Door de snelle afname van het aantal geboorten meende men dat een afnemende bevolking vanzelf zou worden gerealiseerd. Actie en voorlichting van de overheid zouden daarbij niet nodig zijn.

  * Naarmate de immigratie toenam, werd het onderwerp immigratie steeds minder bespreekbaar.

  * Doordat immigratie niet langer bespreekbaar is, kan ook niet meer worden gesproken over die andere oorzaak van bevolkingsgroei: het geboortenoverschot.

  * Dankzij de toenemende individualisering leven mensen steeds meer voor zichzelf en zijn ze steeds minder bezig met het algemeen belang. Hierin past de gedachte dat het voortbrengen van kinderen, ongeacht hun aantal, een zuivere privé-aangelegenheid is.

  * Veel mensen zijn moedeloos en koesteren het niet uitgesproken besef dat de wereld toch verloren gaat. Volgens hen is het zinloos om je in te zetten voor het behoud van de leefbaarheid van de wereld.

  * Een onaantastbaar geloof in de oneindige groei van de welvaart is groot. Men beschouwt bevolkingsgroei als normaal, omdat die er altijd is geweest. Men associeert een toename van de bevolking met een toename van afzetmogelijkheden en winst.

  * Vanwege de overigens onterechte angst voor de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande mogelijke onbetaalbaarheid van de sociale voorzieningen voor ouderen nu en in de toekomst stimuleren overheden zowel de groei van de immigratie als van de geboorten.

  * De welvaart maakt dat we niet willen nadenken over het overbevolkingsvraagstuk.

  1.3. Richten op Nederland

  De CVTM richt zich vooral op Nederland. Het probleem van de overbevolking is immers nergens in Europa zo groot en zo duidelijk als in Nederland waar de bevolking veel sneller groeit dan in de andere Europese landen.

  1.4. Daarnaast wel aandacht voor het buitenland.

  Wij pleiten ervoor dat in het buitenlands beleid de bevolkingspolitiek aandacht krijgt. Nederland zou meer dan tot nu toe in de internationale organen moeten pleiten voor geboortenbeperking in de ontwikkelingslanden én in de rijke landen.

  1.5. De legitimatie van onze actie

  De regering doet wél aan symptoombestrijding, maar bestrijdt niet de overbevolking zelf. Wij beseffen dat een pleidooi voor een afnemende bevolking op het eerste gezicht niet sympathiek zal overkomen. Het lijkt erop, dat wij als Stichting de Nederlanders een vanzelfsprekende vrijheid willen afnemen.

  Wij willen niet de fout maken oplossingen aan te bieden, voordat wij hebben duidelijk gemaakt dat er zonder een ander beleid een groot probleem gaat ontstaan. Dit probleem bestaat niet alleen uit overlast. Ook de voorziening in de eerste levensbehoeften en de mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing staan op het spel. Op dit moment kunnen weinig mensen uit de waarneembare werkelijkheid afleiden, dat onze voedselvoorziening en onze energievoorziening in gevaar kunnen komen. Wij zullen trachten dit onder de aandacht brengen.

  Verder kunnen tekorten aan voedsel en brandstof bij een hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met een hoog welvaartspeil slechts worden bestreden ten koste van de schepping: aantasting van de rijkdom aan dieren en planten in een schrikbarend tempo.

  Er zal een afweging nodig zijn bij het hanteren van de verschillende mensenrechten: zo kan het recht op een leefbaar bestaan bijvoorbeeld worden afgewogen tegen het recht zich onbeperkt voort te planten, onbeperkt te bouwen, onbeperkt vluchtelingen op te vangen en onbeperkt huwelijkspartners naar Nederland te halen.

  1.6. Onze naam

  De CVTM is een demografisch georiënteerde stichting. De naam "De Club van Tien Miljoen" wordt inmiddels steeds bekender en leidt minder tot verwarring dan in onze beginfase, toen sommigen dachten aan een club van miljonairs. Verandering van de naam is praktisch gezien onmogelijk en zou veel problemen opleveren. Er bestaat ook veel waardering voor de naam omdat die heel duidelijk aangeeft wat wij als Stichting precies willen.

  Wij hebben ervoor gekozen om de ondertitel "Méér mens met minder mensen" duidelijk te profileren.

  1.7. Concrete doelstellingen ten aanzien van de instrumenten

  Het is niet goed om alleen met lange-termijndoelstellingen (10 miljoen inwoners in het jaar 2050) bezig te zijn. De CVTM zal om aan te spreken ook een aantal doelen van de korte termijn moeten formuleren. We denken daarbij aan de volgende punten.

  * Een uitspraak over een wenselijk geboortencijfer.

  * Normen over immigratie, emigratie en migratiesaldo.

  * Uitspraken over de manier waarop we ons doel willen bereiken: overheidsvoorlichting, de toelating van vluchtelingen, het kinderbijslagsysteem, premies voor kinderloze mannen en vrouwen.

  * De wenselijkheid van meer en grotere natuurgebieden en landschapsbehoud.


  II. ONZE STRUCTUUR

  2.1. De structuur van het bestuur

  De CVTM is in 1994 begonnen als een initiatief van Paul Gerbrands, de huidige voorzitter. Het is vooral aan zijn inzet en die van een aantal medestanders van het eerste uur te danken dat de CVTM geworden is wat zij nu is.

  Sinds een paar jaar hebben wij een ingang bij de pers, bij omroepen en politieke partijen. Maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp blijft uiterste zorgvuldigheid geboden. Wij zouden onze contacten snel kunnen verspelen door ondoordachte uitspraken, door tweedracht binnen onze beweging of door een inconsistente gedragslijn.

  Bestuursleden worden alleen geselecteerd op geschiktheid en loyaliteit, niet op geslacht of afkomst. Het is van belang dat het bestuur autonoom en eensgezind is. Om die reden heeft het huidige bestuur een klein aantal leden. Vacatures in het bestuur worden ingevuld door coöptatie. Het bestuur acht het wenselijk, dat de voorzitter bij de besluitvorming een sterke rol blijft spelen: het is van belang één gezicht naar buiten te tonen.

  2. 2. Vereniging of stichting

  Op dit moment is de CVTM een stichting. Omzetting tot een vereniging is niet wenselijk. Het bestuur zou dan afhankelijk worden van een ledenvergadering waarmee het de zo noodzakelijke autonomie zou verliezen. Er zou dan een coup kunnen plaatsvinden, waarbij een dissidente groep in een ledenraad het bestuur wegstemt en een andere, ongewenste, koers gaat varen.

  Gevolgen van deze stichtingsvorm: (a) bestuursleden zijn in geval van wanbeleid samen aansprakelijk voor de verplichtingen jegens derden, behalve indien er sprake is van individueel wanbeleid van een of meer bestuursleden. Het bestuur kiest derhalve voor een beleid, waarbij geen verplichtingen worden aangegaan die niet kunnen worden waargemaakt.

  (b) inkomsten zijn minder zeker. De CVTM is afhankelijk van donateurs. Een donateursbestand is uit de aard van de zaak vluchtiger dan een ledenbestand. Het is bekend, dat bij iedere organisatie een deel van de donateurs na enkele jaren afhaakt. De CVTM zal dan ook terughoudend moeten zijn met het aangaan van verplichtingen met een meer structureel karakter.

  2.3. De eensgezindheid in de achterban

  Het bestuur zal verschil in zienswijze steeds onderkennen en zorgen voor een duidelijk standpunt over wat in de visie van de CVTM aanvaardbaar is en wat niet. Op die manier kan de noodzakelijke eensgezindheid blijven bestaan. Het grote taboe op het onderwerp overbevolking vereist extra aandacht voor de correctheid van teksten en uitspraken van de Stichting. Het bestuur ziet er daarom op toe dat niemand, die daartoe niet bevoegd is, namens de CVTM uitspraken doet. Met donateurs die onacceptabele uitspraken doen, worden de banden verbroken. In dit verband stelt het bestuur duidelijk dat de Stichting zich vierkant keert tegen iedere vorm van racisme en discriminatie.

  2.4. Willen we een politieke partij worden?

  Wij streven er niet naar uit te groeien tot een politieke partij, maar we sluiten het ook niet uit. We hebben daarvoor de volgende motivatie.

  * Op dit moment hebben wij slechts één doelstelling. Hiermee zouden we een single issue partij zijn. Tegelijkertijd stellen we vast dat het thema overbevolking zo breed is dat we alle ingrediënten in huis hebben voor een breed verkiezingsprogramma.

  * Onze beweging heeft sympathisanten met allerlei politieke achtergronden. Als beweging kunnen we sympathie verwerven, maar als politieke partij zullen wij bestreden worden door de bestaande politieke partijen, omdat we door hen als concurrent zouden worden beschouwd.

  * Voor het optreden als partij zou een fors kapitaal nodig zijn om zinvol te kunnen starten. Tijd en geld kunnen we nu beter voor andere doeleinden gebruiken.

  2.5. Willen we een massabeweging zijn?

  In eigen kring zijn er discussies geweest over de vraag, of er niet veel meer geld zou moeten worden ingezet voor de vergroting van het donateursbestand. Op basis van een groot donateursbestand - zo zegt men - zouden wij meer gewicht in de schaal kunnen leggen bij de pers en gemakkelijker een ingang kunnen krijgen bij de politiek.

  Er is een aantal argumenten om niet eenzijdig in te zetten op deze lijn.

  * De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons geleerd, dat het ook zonder een grote achterban mogelijk is om toegang te krijgen bij de pers, de omroep en enkele leden van politiek partijen teneinde onze boodschap uit te dragen. Dé voorwaarde hiervoor is een goede naam, goede ideeën en goede brochures.

  * De praktijk heeft geleerd, dat het zinvol is om contacten te leggen en te onderhouden met invloedrijke personen: kamerleden, bestuursleden van politieke partijen, journalisten, hoogleraren.
  Het opent weer nieuwe deuren.

  * De weg naar een grote beweging ligt niet automatisch voor ons open. Er is geen duidelijke garantie, dat de inzet van meer middelen leidt tot een groter aantal donateurs. Wel is het een zeer grote steun in de rug over een klein kapitaal te beschikken waarmee de continuïteit van ons werk en de kwaliteit van onze publicaties worden gegarandeerd.

  * Een te snelle groei van onze beweging zou kunnen betekenen, dat er op posities binnen de Stichting ongemerkt personen (racisten, querulanten of egotrippers) komen die onze beweging zouden kunnen schaden.


  III. ONZE ACTIVITEITEN

  3.1. Ondersteuning van het bestuur

  Om taken van het bestuur over te nemen worden er uit betrouwbare én deskundige donateurs werkgroepen gevormd, die het bestuur terzijde staan. Gezien het aanbod van vrijwilligers en gezien de werkdruk binnen de Stichting is het niet altijd mogelijk om alleen maar met (werkgroepen van) vrijwilligers te werken. Wij denken voor de toekomst wel aan het inschakelen van betaalde krachten. Maar voorlopig beperken wij ons tot het uitbesteden van grootschalig druk- en verzendingswerk. Wij kunnen immers de taak van werkgever nog niet aan. Beter is het om taken als stukwerk uit te besteden aan een professionele instelling. Misschien zijn ook relaties van onze achterban bereid tot een dergelijke dienstverlening.

  3.2. Nieuwsbrief

  De nieuwsbrief is als contactorgaan een belangrijke schakel tussen het bestuur en de donateurs. De nieuwsbrief zou ook interesse moeten kunnen wekken bij degenen met wie wij nog geen band hebben. Het zou zinvol zijn, als de nieuwsbrief drie maal per jaar zou kunnen blijven verschijnen, ongeveer op voorspelbare momenten. Het werk zou alleen over meerdere bestuursleden en actieve leden moeten worden verdeeld.

  3.3. Adviesraad en werkgroepen

  De Adviesraad houdt zich bezig met de beoordeling van diverse beleidsnotities. Naast de Adviesraad worden nu al tijdelijke of permanente werkgroepen gevormd voor het schrijven van rapporten of voor het volgen van bepaalde beleidsterreinen. Dat zou meer kunnen gebeuren. Onderwerpen, die o.m. door werkgroepen geanalyseerd zouden moeten worden: de achteruitgang van het milieu, de voedselsituatie, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.

  Het zou zinvol zijn om door één of meer werkgroepen te laten volgen, wat er in andere landen gebeurt op het gebied van de overbevolking en of daar wel sprake is van overheidsbeleid.

  3.4 Contacten met (nieuwe) donateurs

  Om informeel en persoonlijk contact mogelijk te maken zouden voor degenen die daarin belang stellen, regionale bijeenkomsten kunnen worden gehouden, waarbij bestuursleden aanwezig zijn.

  3.5. Voorlichtingsmateriaal

  Om ons als Stichting te kunnen profileren hebben we goed foldermateriaal nodig. Op dit moment beschikken wij over voldoende folders en brochures.

  Daarnaast zouden in andere folders de volgende thema’s aan de orde kunnen komen.

  * De economische kwetsbaarheid van Nederland.
  * De achteruitgang van de kwaliteit van het leven
  * De economische schade als gevolg van files en een verminderde bereikbaarheid van bedrijven
  * Het verloren gaan van natuurgebieden
  * De toename van de criminaliteit
  * De noodzaak om als overbevolkt land te beginnen met een ombuiging van de bevolkingsgroei en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere landen.

  Wij zullen in de komende jaren in toenemende mate aandacht gaan besteden aan het leggen van contacten met de generatie die na 1970 is geboren. Voor deze generatie willen wij onderwijsmateriaal ontwikkelen. Immers, het is onze indruk, dat het probleem van de overbevolking bij deze generatie het minst leeft, terwijl zij de ouders van de toekomst zijn.

  3.6. De zin van advertenties

  De verwachting, dat advertenties kunnen worden beschouwd als een investering, die zichzelf terugverdient in de vorm van hogere giften van donateurs is tot op heden niet uitgekomen. Wel hebben advertenties, zij het in beperkte mate, geleid tot meer donateurs. Een ander effect is dat lezers weten dat er een Stichting is die zich bezighoudt met de problematiek van de overbevolking en zo de indruk krijgen dat er tenminste weer over het onderwerp overbevolking kan worden gepraat. Verder dienen advertenties onze naamsbekendheid. Maar de beste vorm van reclame tot nu toe is de reclame van mond tot mond, een goed verzorgde brochure, een goed artikel in de krant of een zinvolle radio- of tv-uitzending over onze Stichting.

  3.7. Adhesiebetuigingen

  Op dit moment meten wij aan het aantal donateurs af hoe groot onze aanhang is. Misschien is dit een minder goed idee. Er zullen veel Nederlanders zijn, die zich wel kunnen vinden in onze ideeën maar voor wie donateur worden een te grote stap is. Juist aan deze groep zouden wij een andere mogelijkheid moeten bieden. Wij denken aan een adhesiebetuiging middels een antwoordkaart.

  Augustus 2001

Similar Threads

 1. Lokale Mensen
  By Thornack in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 3
  Last Post: Wednesday, July 19th, 2017, 01:43 PM
 2. Replies: 3
  Last Post: Saturday, February 11th, 2012, 02:12 PM
 3. 'Minder Dood in ABO Kampe'
  By Hamrammr in forum Southern Africa
  Replies: 4
  Last Post: Thursday, September 30th, 2010, 01:26 PM
 4. Minder Asielzoekers Verlaten Nederland
  By Old Winter in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Friday, October 3rd, 2008, 08:07 PM
 5. Wetenschap ruikt naar mensen
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Tuesday, January 10th, 2006, 12:15 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •