Page 3 of 11 FirstFirst 12345678 ... LastLast
Results 21 to 30 of 109

Thread: Verktøykasse Mot Anti-Hvite

 1. #21
  Senior Member Feu denfer's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Monday, August 20th, 2012 @ 09:27 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Gender
  Posts
  86
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Vi kan gjøre det så enkelt som dette:

  Folkemordskonvensjonen gir alle folkegrupper rett til å eksistere. Som gruppe.

  Hvite også.


  Ingen skjellsord, ingen uklarheter, ingen nye fakta.

 2. #22
  Senior Member Olavssønn's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Saturday, August 25th, 2012 @ 04:38 PM
  Status
  Available
  Ethnicity
  Norwegian-Scandinavian
  Ancestry
  My known ancestry is Norwegian
  State
  Nordic Union Nordic Union
  Location
  Västra Värmland
  Gender
  Age
  26
  Politics
  Identitarian
  Religion
  Germanic & Indo-European Heathen
  Posts
  374
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Quote Originally Posted by Lew Skannon View Post
  Grafisk fremstilling av Carl G. Jungs modell:

  Modell a. viser henholdsvis den kollektive bevissthet (Fellesrom / frihetsrom) for en homogen gruppe og den kumulerte folkeviljen til en homogen gruppe.

  Modell b. viser kollektiv bevissthet (Fellesrom / frihetsrom) for en heterogen (multikulturell) gruppe samt den kumulerte "folkevilje" for samme gruppe.  Som man tydelig ser av modell b. så vil det være nærmest umulig å oppnå noen som helst samhandling med et så lite fellesrom. Dette betyr at landets myndigheter vil bli nødt til å skape et kunstig fellesrom definert av lover og sanksjoner som går på bekostning av alle gruppene. Resultatet er et åndelig og kulturelt dødt kontrollsamfunn, mye likt det vi ser i hele den vestlige verden i dag.

  Modellen er ikke avhengig av en spesifikk folkegruppe, men er allmenngyldig for enhver folkegruppe på jorden. Influx av fremmede i en viss størrelsesorden dreper det opprinnelige samfunnet og skaper et monster preget av utrygghet, sosial uro, ufrihet og disharmoni.
  Veldig interessant. Hvilken bok har du hentet den illustrasjonen fra?
  Kunne ha lyst til å lese litt mer om hva Jung skriver om disse temaene.

 3. #23
  Senior Member Feu denfer's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Monday, August 20th, 2012 @ 09:27 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Gender
  Posts
  86
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  En ting man ofte møter på fra de anti hvite når man snakker om folkemordskonvensjonen er at de vil dra alt ned på individnivå. De ønsker å vinkle alt over til at "selvfølgelig har alle hvite personer rett til å eksistere".

  Da er det greit å vite at:
  1. Menneskerettighetene beskytter individets eksistens
  2. Folkemordkonvensjonen beskytter gruppens eksistens

 4. #24
  Senior Member Feu denfer's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Monday, August 20th, 2012 @ 09:27 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Gender
  Posts
  86
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Om samenes rettigheter:

  ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 nr. 1 b.

  Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.
  Et fellestrekk i mange urfolks historie er at deres kultur tidligere har vært forsøkt undertrykt fra sentrale myndigheters side, og at urfolkene har vært utsatt for langvarig assimilasjonspolitikk. Dette har også vært situasjonen overfor samene i Norge. På 1800-tallet ble samene gjerne definert som et fremmed folkeslag - ofte karakterisert som usiviliserte, ville nomader, og rasistiske holdninger og forestillinger om rasehierarki var med på å prege den politikken som ble ført av offentlige myndigheter.
  Samene er imidlertid også en etnisk, kulturell og språklig minoritet, og konvensjoner som omhandler minoriteters rettigheter vil derfor også kunne ha betydning for samene.
  Det som skiller urfolk fra de nasjonale minoritetene og urfolkskonvensjonen fra de øvrige konvensjonene som beskytter minoritetene er i hovedsak urfolks tilknytning til deres tradisjonelle landområder. Det er vesentlig for at samene skal kunne bevare sin kultur at de får muligheten til å bevare tilknytningen til landområdene.

  Hensikten med disse rettighetsbestemmelsene er å sikre at det som er unikt for den samiske folkegruppen, slik som språk og kultur, skal kunne sikres og utvikles videre på samenes egne premisser. Det er en klar målsetting at Norge skal oppfylle alle sine nasjonale og internasjonale rettslige forpliktelser i forhold til den samiske befolkningen. Disse forpliktelsene utgjør derfor det viktigste grunnlaget for regjeringens samepolitikk.
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad...html?id=451320

  Som et opprinnelig folk bør samene ha samme rett som nordmenn til å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. For at en minoritetsgruppe skal kunne dette, må det iverksettes særskilte tiltak. Dette er ikke ensbetydende med at samene er gitt særskilte rettigheter. Det legges også til rette for at nordmenn får sikret og utviklet sin kultur, språk og samfunnsliv.

  Særskilte tiltak, som opprettelse av et eget Sameting har vært ansett som nødvendig, da samisk kultur, språk og samfunnsliv sikres og utvikles best om samene selv har ansvaret for dette.

  Samene har i betydelig grad sin kultur knyttet til tradisjonell bruk av naturressurser. Det er derfor nødvendig å verne de materielle forutsetningene for kulturen.
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/...%20rettigheter

 5. #25
  Senior Member Feu denfer's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Monday, August 20th, 2012 @ 09:27 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Gender
  Posts
  86
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Skolepolitikk for nordmenn:

  Utdanningsbyråd Torger Ødegaard tok raskt tak i saken.

  – Det sier seg selv hvorfor dette er uakseptabelt. Det er ikke ønskelig eller anledning til å dele elevene inn etter etnisitet. Slik kan vi ikke ha det, sa Ødegaard til NRK.
  (Se også hva han sier lenger ned)

  http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-...ter-etnisitet/

  Leder for Bydelsutvalget i bydel Bjerke, Steinar Arnesen (Ap) er overrasket over at utdanningsetaten ikke har gjort noe med saken.

  – Er det noe jeg ikke støtter, så er det segregering. Jeg skjønner ikke hva som er motivet for en slik handling, og undrer meg over hvorfor utdanningsetaten ikke har gjort noe, sier han til utrop.no.
  http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/21640

  (Se også hva AP sier lenger ned)

  – Apartheid

  Dagsavisen har snakket med flere elever og minoritetsforeldre som føler seg diskriminert. De får støtte av jussprofessor Henning Jakhelln som kaller praksisen sjokkerende.

  – Dette er den reneste apartheid. Dette er segregering og ikke integrering i norsk offentlig skole. Jeg kan være med på mye rart, men dette er fullstendig grenseoverskridende, sier professoren, som har menneskerettigheter og utdannings- og skolerett som to av sine fagfelt.

  – Fra skolens ståsted er dette en ordning som skal holde på de
  hvite elevene, men det er ikke skolens formål. Den skal gi
  utdanning og opplæring på like vilkår. Det er ikke anledning til
  å legge etniske kriterier til grunn for hvilken klasse elevene
  skal gå i.
  Om dette ikke er et direkte brudd på Opplæringsloven,
  er det brudd på andre og mer overordnede lover, for eksempel
  diskrimineringsloven og rasediskrimineringskonvensjonen, sier
  Henning Jakhelln til Dagsavisen.
  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/o...ngen/1.7888796

  Skolepolitikk for samer:

  Det vil derfor være av største betydning for det samiske språkets fremtid å legge til rette for at institusjoner som samisk barnehager, samiske skoleklasser og urbane samiske møteplasser i byer bygges opp.
  http://arbeiderpartiet.no/Om-AP/Same...bysamisk-fokus

  – Hadde ikke det vært på tide å etablere en ny samisk skole i Tromsø?

  Det sier fagleder og koordinator for de samiske lærerne i Tromsø kommune Ina Beate Somby, som drømmer om sameskolen.
  http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7848661

  Skolepolitikk for muslimer:
  Bystyret behandlet høringsuttalelsen til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med at Foreningen Fredsskolen søkte om å starte en muslimsk skole i Oslo.

  Skolebyråd Torger Ødegaard (H) hadde på forhånd gitt positivt svar på vegne av kommunen i saken.
  http://www.dagbladet.no/2009/03/05/n...skole/5145553/  De er ikke mot rasisme. De er mot hvite.
  Antirasisme er bare et kodeord for anti hvit.

 6. #26
  Senior Member Feu denfer's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Monday, August 20th, 2012 @ 09:27 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Gender
  Posts
  86
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  FNs erklæring om urfolks rettigheter

  Artikkel 3

  Urfolk har rett til selvbestemmelse. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
  Artikkel 4

  Urfolk har, i utøvelsen av sin rett til selvbestemmelse, rett til autonomi eller selvstyre i saker som angår deres indre og lokale anliggender, samt til ordninger for finansiering av sine autonome funksjoner.
  Artikkel 5
  Urfolk har rett til å opprettholde og styrke sine særegne politiske, rettslige, økonomiske, sosiale og kulturelle institusjoner, samtidig som de beholder retten til å delta fullt ut i statens politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle liv dersom de ønsker det.
  Artikkel 8

  1. Urfolk og individer tilhørende urfolk har rett til ikke å bli utsatt for tvangsassimilering eller å få ødelagt sin kultur.

  2. Statene skal sikre effektive ordninger for å forhindre og avhjelpe:

  a) enhver handling som har som mål å frata dem deres integritet som eget folk eller deres kulturelle verdier eller etniske identitet, eller handling som har slik virkning,

  Merk: I folkemordkonvensjonen må handlingen være tilsiktet å ødelegge gruppen. Her er ikke intensjon et kriterium.

  b) enhver handling som har som mål å frata dem deres landområder, territorier eller ressurser, eller handling som har slik virkning,

  c) enhver form for tvangsforflytning av befolkningen som har som mål på noe vis å krenke eller undergrave deres rettigheter, eller som har slik virkning,

  d) enhver form for tvangsassimilering eller tvangsintegrering,

  e) enhver form for propaganda som har som mål å fremme eller oppfordre til rasediskriminering eller etnisk diskriminering av dem.
  Artikkel 26

  1. Urfolk har rett til de landområder, territorier og ressurser de tradisjonelt har eid eller befolket, eller som de på annen måte har brukt eller ervervet.
  Artikkel 33

  1. Urfolk har rett til å bestemme sin egen identitet eller tilhørighet i samsvar med sine skikker og tradisjoner. Dette innskrenker ikke individer tilhørende urfolk sin rett til å få statsborgerskap i den staten der de bor.

  2. Urfolk har rett til å bestemme strukturene for sine institusjoner og til å velge medlemmer til disse institusjonene, i samsvar med sine egne prosedyrer.
  Artikkel 35

  Urfolk har rett til å fastsette enkeltindividers forpliktelser overfor deres egne samfunn.
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad...html?id=629670

 7. #27
  Senior Member
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Friday, August 24th, 2012 @ 11:52 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Country
  Norway Norway
  Gender
  Posts
  520
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Testet og funnet i orden!

  Fienden hater å bli identifisert som forbryter! All kognitiv virksomhet stopper opp og det sanne hatefulle mennesket viser snart sitt stygge ansikt!

  De forsøker sine klassiske hersketeknikker ved å forsøke å vri det over på hudfarge og alt det andre vi kjenner så godt, men det funker ikke, hvilket bare fyrer dem enda mer opp. Da vil de selvsagt dra det hele ned på individnivå og snakke om den enkelte innvandrers personlige lidelser, hvilket jo også er en kjent hersketekninkk.

  De er anti hvite og delaktige i folkemord!

 8. #28
  Senior Member
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Friday, August 24th, 2012 @ 11:52 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Country
  Norway Norway
  Gender
  Posts
  520
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Quote Originally Posted by Feu denfer View Post
  FNs erklæring om urfolks rettigheter

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad...html?id=629670
  I henhold til rådende doublespeek logikk så er ikke nordmenn å betrakte som urfolk. Det er en status kun samer, indianere og aboriginier kan inneha.
  Vi er de hvite okkupantene, akkurat som i USA.

 9. #29
  Senior Member Feu denfer's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Monday, August 20th, 2012 @ 09:27 PM
  Ethnicity
  Norwegian
  Gender
  Posts
  86
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Mitt forslag til politisk plattform

  Hvite er opprinnelige folk med en egen kultur som nå befinner seg innen grensene av en stat som ikke nødvendigvis representerer dem eller deres interesser. Etter mange tiår med politisk kamp har hvite nå begynt å få internasjonal og nasjonal anerkjennelse for at de har rettigheter som ’folk’ og ikke bare som enkeltindivider. Ordet ’folk’ åpner opp for selvbestemmelse over egne territorier og ressurser. Ordet innebærer også en anerkjennelse av at kulturene deres skiller seg fra det som staten representerer.

  Kampen står ofte om de tradisjonelle landområdene der de har bodd i uminnelige tider. De utgjør ikke bare livsgrunnlaget deres. Religionen, tradisjonene og kulturen deres vil vanskelig kunne leve videre uten kontakten med de tradisjonelle områdene.

  Vi trenger medbestemmelse i saker som er av grunnleggende betydning for vårt videre liv og eksistens – både som enkeltmennesker og som folk. De siste 20 årene har antallet pro-hvite organisasjoner steget kraftig, og mange jobber for å styrke hvites rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.


  "Der du jobber, der du bor - kamp mot all r.......regnskogfond?

 10. #30
  Senior Member Olavssønn's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Last Online
  Saturday, August 25th, 2012 @ 04:38 PM
  Status
  Available
  Ethnicity
  Norwegian-Scandinavian
  Ancestry
  My known ancestry is Norwegian
  State
  Nordic Union Nordic Union
  Location
  Västra Värmland
  Gender
  Age
  26
  Politics
  Identitarian
  Religion
  Germanic & Indo-European Heathen
  Posts
  374
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Quote Originally Posted by Lew Skannon View Post
  I henhold til rådende doublespeek logikk så er ikke nordmenn å betrakte som urfolk. Det er en status kun samer, indianere og aboriginier kan inneha.
  Vi er de hvite okkupantene, akkurat som i USA.
  Pøh. Ingenting tyder på at samenes forfedre har levd i Skandinavia lenger enn nordmennenes. Haplogruppe-studier (Y-kromosom og mtDNA) har vist at samene til en stor grad deler forfedre med andre europeiske folkeslag, d.v.s. både fra gamle europeiske jeger-sankere, og fra senere migrasjoner (de har faktisk en god del av den erke-indoeuropeiske Y-DNA haplogruppen R1a).
  Ellers, så er 'uralske' Y-DNA N1c meget utbredt hos dem, og denne finnes bare på et lavt nivå hos nordmenn & svensker, mens den derimot er svært vanlig blant finnene.
  N1c kan neppe regnes som Skandinavia's "urbefolkning" (på 23andMe's side står det at den neppe kom til Finland tidligere enn for 2000 år siden) , da I1 er den eldste, og denne er like vanlig hos nordmennene som hos samene.
  Jeg så noen genetiske studier tidligere som hevdet at majoriteten av de nordsvenske samene som ble analysert hadde nesten 20% asiatisk DNA, så om dette stemmer, kan det muligens være den største forskjellen mellom samene og andre skandinaver som gruppe.
  Denne asiatiske influensen er naturligvis ikke fra Skandinavia's urbefolkning, men må gradvis ha blitt tilført samene gjennom kontakt med nord-asiatiske stammer på et eller annet tidspunkt.

Page 3 of 11 FirstFirst 12345678 ... LastLast

Similar Threads

 1. Top Ten Anti-Israel/Anti-Semitic Slurs of 2011
  By Nachtengel in forum Articles & Current Affairs
  Replies: 4
  Last Post: Tuesday, January 3rd, 2012, 03:05 PM
 2. Replies: 1
  Last Post: Tuesday, December 1st, 2009, 10:50 PM
 3. Den nye hvite underklassen i Europa
  By Hoarsewhisper in forum Norway
  Replies: 1
  Last Post: Monday, November 13th, 2006, 07:04 PM
 4. Hvite slaver op 1800 tallet
  By fenriSS_ in forum Norway
  Replies: 4
  Last Post: Sunday, October 30th, 2005, 08:38 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •