Møre og Romsdal fylkeskommune: Flintøkser, pilespisser, fiskekrok i bein, gravrøyser, stolpehull etter hus, kokegroper og ard-spor er blant de mange rike arkeologiske funn som er gjort i traseen til Nordøyvegen.

Arkeologene ved kulturvernavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har siden 17. juli 2010 drevet med arkeologiske registreringer ute på øyene i Haram og Sandøy kommune. Registreringene foregår langs traseen til den kommende fv 659 Nordøyvegen, som skal gi fastlandsforbindelse fra Skjelten til øyene Lepsøy, Haramsøy, Skuløy/Flemsøy og Fjørtoft i Haram kommune, og Harøy i Sandøy kommune.

Mange kulturminner
I forbindelse med de arkeologiske registreringene har det framkommet mange kulturminner som ikke var kjent fra før. Det har hittil blitt registrert 20 steinalderlokaliteter, tre hellere, tre gravfelt, og fem områder med spor av bosetning eller gårdsdrift fra bronsealder og/eller jernalder. I tillegg har det framkommet en del arkeologiske gjenstander som har blitt funnet og oppbevart privat, deriblant tre økser i flint og bergart. Gjenstandene har blitt fotografert, og funnstedet avmerket på kart, før de har blitt levert tilbake til finnerne igjen.

Mer her http://mrfylke.no/Organisasjon/Info/...s-Nordoeyvegen