Results 1 to 1 of 1

Thread: Richard McCulloch och etnopluralismen vinner offentligt erkännande

 1. #1
  Senior Member
  Julius's Avatar
  Join Date
  Oct 2003
  Last Online
  Friday, June 3rd, 2005 @ 04:04 PM
  Subrace
  Other
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Age
  42
  Politics
  Synthesis
  Posts
  200
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  2
  Thanked in
  2 Posts

  Post Richard McCulloch och etnopluralismen vinner offentligt erkännande som den nya vägen

  Richard McCulloch och etnopluralismen vinner
  offentligt erkännande som den nya vägen


  [source]

  (Publicerad den 19 juni 2004. En kortare och enklare variant på denna
  text finns publicerad hos Nationens Änglar.)
  Det går en trend bland nationaliströrelser i hela den västerländska
  världen i riktning mot den så kallade etnopluralismen. Vi kan se denna
  skiftning eller konvergens beträffande moral och värderingar,
  perspektiv och strategi, i många rörelser i Europa, Nordamerika och
  Australasien vilka tidigare verkade stå ganska långt ifrån
  varandra. Och det är sannerligen en positiv trend.

  Etnopluralismen kan kort beskrivas som en ideologi som beviljar alla
  folk, etniska grupper eller raser ett likvärdigt existensberättigande,
  samma rätt till självbestämmande och ett eget territorium fritt från
  andra folkgrupper. Denna exklusivitet är nödvändig eftersom blandning
  av olika folkgrupper på lång sikt alltid leder till assimilation,
  undanträngning och åtminstone en folkgrupps utplåning eller
  oåterkalleliga förändring. Existensrätten är absolut och inte
  avhängig kärleken till eller det personliga värde individer eller
  grupper fäster vid sin egen och vid andra etniska grupper. Sådana
  preferenser är fullt legitima, men ovidkommande för den etiska tron på
  den moraliska rätten till etniskt liv.

  I Sverige var det Föreningen för Folkens Framtid som lade grunden för
  denna filosofis utbredning, främst genom att översätta och sprida
  amerikanen Richard McCullochs verk.

  I en aktuell C-uppsats (finns nu on-line som PDF; se nedan), antagen
  vid Södertörns högskola i Stockholm, beskrivs och analyseras Richard
  McCullochs verk, partiet Nationaldemokraterna och etnopluralismen
  ingående. Uppsatsen presenteras med orden: "Denna 'etnopluralistiska'
  rasism är icke-hierarkisk, anti-imperialistisk och talar om 'etnisk
  mångfald' i termer hämtade från miljörörelsen. Etnopluralismen utmanar
  även gängse definitioner av vad rasism och antirasism egentligen är.
  "

  Uppsatsförfattaren Rasmus Fleischer har även skrivit en lång artikel i
  tidningen Arbetaren (nummer 23-2004 ) baserad på sin uppsats. Som
  väntat är artikeln lite mer politiskt vinklad och tillspetsad än
  själva uppsatsen. Fleischer har tidigare skrivit artiklar fientliga
  mot specifikt Nationaldemokraterna i just Arbetaren.

  Fleischer (not 1) är syndikalist och har varit ledare för AFA i
  Halmstad, samt drivande inom SUF-Halmstad. På senare tid har han tagit
  initiativ till det anarkistiska projektet "Piratbyrån" och tycks
  enligt uppgift ha figurerat som fotograf vid Nationaldemokraternas
  demonstrationer.

  Trots sin bakgrund och politiska hemvist uppvisar han en oväntat hög
  objektivitet och akademisk integritet i sin uppsats. Detta skulle inte
  ha varit fallet om ett statligt organ, en mer genomsnittlig journalist
  eller småpåvarna på tidningen Expo hade producerat ett motsvarande
  material. Deras fördomar och slaviska politiska korrekthet skulle ha
  saboterat riktigheten och värdet av en dylik analys, vilket vi sett
  många prov på hittills. Fleischer hänvisar själv till en sådan
  utredning som resulterat i trams, nämligen den ökända statliga
  offentliga utredningen Mångfald mot enfald(SOU 1988:13). Vi försöker
  inte antyda att allt skulle vara korrekt i uppsatsen, men man får
  onekligen intryck av att han sökt en uppriktig förståelse, troligen i
  syfte att genom dess spridning öka beredskapen i de egna leden nu när
  vi intar det intellektuella överläget.

  Uppsatsens slutsats om vad som kan göras för att kringgå
  etnopluralismen är lika upplyftande för oss som den borde vara
  frustrerande för våra motståndare. Inget nytt, inget revolutionerande
  (till skillnad från etnopluralismens hela koncept), utan bara ett
  konstaterande av att det behöver definieras nya gemenskaper som ska
  ersätta de gamla som rör etnicitet, folk och nation. Att dessa nya
  gemenskaper återstår att socialt konstrueras nämns inte uttryckligen
  men är underförstått. "Sociala konstruktioner" är vad marxistiska
  charlataner som Etienne Balibar och andra som Rasmus lutar sig
  tillbaka emot brukar kalla fysiskt påtagliga och hävdvunna naturliga
  gemenskaper såsom, ras, folk, familj, etnicitet och nation. Alltså --
  lösningen är att uppfinna något nytt som inte funnits tidigare, för
  att tränga undan etablerade enheter som alltid existerat i både den
  materiella, biologiska verkligheten och den sociala, politiska och
  kulturella kontexten, nu när man inte längre klarar av att argumentera
  utifrån de redan givna förutsättningarna. Då definierar man ogenerat
  om verkligheten och språkets referensramar på ett sätt som passar det
  man på förhand vill leda i bevis. (Marxister har alltid ägnat sig åt
  att omtolka verkligheten till att bättre stämma överens med social
  teori. Detta brukar kallas för lysenkoism eller neolysenkoism.)

  Genom att lägga all tonvikt på konstruktionen av nya gemenskaper som
  är tänkta att generera någon teoretisk form av kulturell och social
  mångfald, antyder Fleischers förslag till kringgående av
  etnopluralismen att man inte längre hycklar beträffande mångkulturens
  långsiktiga resultat. De mer eftertänksamma motståndarna till etniskt
  bevarande har i allmänhet slutat att förneka den förändring,
  undanträngning och det folkmord som pågår och snart kommer att
  fullbordas (även om de inte uttrycker sig i just dessa
  termer). Istället säger de bara att inget av detta är så viktigt; att
  det finns annat som betyder mycket mer. Bara det faktum att en del
  korten (dvs. mångkulturens långsiktiga konsekvenser avseende
  svenskarnas, nordbornas och andra vitas själva existens) håller på att
  läggas upp på bordet, fullt synliga och möjliga att debattera, innebär
  ett framsteg för vår sak.

  Erkännandet av etnopluralismen (antingen i Richard McCullochs tappning
  eller någon motsvarande) som något genuint nytt och en helomvändning
  jämfört med vissa tidigare läror; som något som inte går att bemöta
  med klassisk blandetnisk argumentation -- som kanske över huvud taget
  inte går att argumentera emot
  -- innebär också ett avgörande
  framsteg. Det gör det lättare för oss att definiera oss själva, inte
  bara inför våra egna anhängare, utan framför allt inför den bredare
  publik vi vill vinna över till vår sida.

  Ett viktigt och nödvändigt mål för oss är alltså att inom alla sfärer
  positionera etnopluralismen som något fundamentalt annorlunda och
  väsenskilt från de klassiska eller av media underblåsta
  föreställningarna om "rasism", "nazism", "främlingsfientlighet",
  "högerextremism" etc. En del av detta mål är att inom vår egen så
  kallade rörelse få till stånd ett motsvarande paradigmskifte, så att
  vi tydligt kan distansera oss från eller avveckla de element och
  tendenser som verkar destruktivt eller moraliskt misskrediterande, så
  att det blir våra ord som får tolkningsföreträde i den etiska och den
  sakliga debatten i det offentliga rummet.

  Även om detta interna paradigmskifte redan har kommit en god bit på
  vägen, finns det en allmän tröghetsfaktor som gör det svårt för nya
  föreställningar och begrepp att vinna mark, i synnerhet när det
  handlar om något så omfattande som hela paradigm. Detta är inget
  specifikt för den nationella rörelsen, utan gäller i stort sett alltid
  på nästan alla områden. Det tar tid att vänja sig vid något nytt och
  vänja sig av vid något gammalt, även för de individer som redan till
  stora delar anammat den nya begreppsvärlden. Det är heller inte
  alltid det nya passar alla. Den nationella rörelsen har under lång tid
  sett bakåt och hämtat lärdomar, ideologi, värderingar och praktiska
  erfarenheter från en svunnen tid, och det är i hög grad detta
  perspektiv som format den politiska verksamheten och retoriken. Nu är
  det dags att blicka framåt och forma våra verktyg och instrument efter
  nuet och framtiden.

  Men samtidigt som det är svårt att själv byta perspektiv, är det ännu
  svårare att dra med sig andra. Människor är ofta benägna att byta
  synsätt och anamma något nytt först när det nya börjat upplevas som
  ett redan konstaterat faktum. Individer letar efter signaler i sin
  nära omgivning om vad som för närvarande gäller och i vilken riktning
  vindarna blåser. Detta är en orsak till att det varit så viktigt göra
  den nya ideologin/filosofin fysiskt påtaglig i tryckt och välexponerad
  form (oavsett hur många det är som verkligen läser verken), samt
  utnyttja Preservationist-Books.com:s unika spridningsmetoder. Och det
  är också orsaken till att Rasmus Fleischers uppsats faktiskt hjälper
  oss framåt. Uppsatsen är nämligen den enda analysen i sitt slag från
  våra politiska motståndare, och det är därför mycket möjligt att fler
  än Expo och Arbetaren kommer att hänvisa till den och grunda
  resonemang på den. Detta utvecklar och omformar mångkulturalisternas
  syn på oss etniska bevarare, vilket i sin tur innebär att det nya som
  vi (not 2) representerar sålunda får bekräftelse utanför den
  nationalistiska sfären. Genom detta erkännande utifrån förstärks vår
  egen upplevelse av den väg vi redan beträtt som någonting redan
  vedertaget och etablerat. På så sätt får etnopluralismens fortsatta
  genombrott ironiskt nog välkommen draghjälp av en uppsats som denna
  från Södertörns högskola -- skriven av en onekligen begåvad
  marxist/syndikalist som varit anmärkningsvärt ärlig och uppriktig i
  sin akademiska prestation.


  Några sista ord om partiet Nationaldemokraterna, som uppsatsen
  fokuserar på.

  Även om Rasmus Fleischer är övertygande när han påvisar den
  inspiration och de filosofiska utgångspunkter som Richard McCullochs
  litteratur verkar ha tillhandahållit Nationaldemokraterna, måste
  Nationaldemokraterna naturligtvis bedömas efter och svara för endast
  vad de själva givit explicit uttryck för. Det är de själva som
  definierar sina ramar och formulerar sina värderingar och åsikter. ND
  har sin egen form av etnopluralism som de står för.

  En detalj som media och debattörer troligen kommer att återvända till
  när Nationaldemokraterna och dess ideologi diskuteras, är
  rasbegreppet, som McCulloch använder flitigt medan
  Nationaldemokraterna talar om folk och etnicitet. Den poäng man vill
  göra -- med stöd i den påvisade kopplingen mellan Nationaldemokraterna
  och Richard McCullochs litteratur -- blir troligen att
  Nationaldemokraterna skulle vara en "rasfixerad" rörelse som talar i
  förtäckta ordalag och inte är ärlig med vad de menar och vill.

  Så är knappast fallet. Utan att på något sätt försöka föra
  Nationaldemokraternas talan, så låt oss diskutera lite om ras- och
  rasismbegreppet och huruvida det är ett bra begrepp att använda i den
  allmänna diskussionen. Fleischer utelämnar själv diskussionen om
  rasbegreppets verklighet och riktighet, eftersom det faller utanför
  uppsatsens ramar, vilket han också påpekar (not 3).

  Kort och förenklat kan man säga att etnicitetsbegreppet består av en
  rasmässig (det vill säga biologisk eller ärftlig) komponent och en
  kulturell (miljöbetingad) komponent. McCulloch fäster betydligt större
  vikt (nästan all vikt) vid det rasmässiga, det vill säga biologiska,
  än vad ND gör. Att ND talar om etnicitet ska dock inte ses som ett
  enkelt sätt att gå runt det starkt värdeladdade rasbegreppet fast det
  i själva verket skulle vara ras man menar (not 4). Jämförelsen mellan
  med judar och palestinier/araber är ett tydligt exempel på när
  etnicitetsbegreppet är mycket bättre lämpat. Fysiologiskt är araberna
  och judarna förhållandevis närbesläktade. De benämns båda som
  semitiska folk. Men kulturellt och etniskt, särskilt vad gäller
  självupplevd identitet, samhörighet och föreställningen om sin
  gemensamma framtid, skulle skillnaden inte kunna vara större. När
  Nationaldemokraterna talar om etnicitet tycks de mena det i begreppets
  verkliga och fulla betydelse.

  Det konstaterande som Rasmus Fleischer själv verka anse viktigast, är
  behovet av en ny rasismdefinition som till skillnad från de flesta
  etablerade definitioner klassar både Richard McCulloch och
  Nationaldemokraterna som rasister. Han ger förslag på en definition
  som skulle inkludera etnopluralisterna i rasistkategorin:

  "Rasism definierar jag inte som en lära utan som praktik. En
  uppsättning praktiker som producerar, stärker och avgränsar upplevda
  gemenskaper som ras, folk eller liknande, emedan särbehandling av
  människor tillhörande annan kategori än den egna inte bara praktiseras
  utan även görs till något viktigt och avgörande."

  Här infinner sig frågan: Om denna eller en liktydig definition av
  rasism blir diskuterad och debatterad i media och där vinner gehör,
  införs i ordböckerna, samt blir till grund för handlingar och
  uttalanden från det offentliga Sverige -- ska vi etnopluralister då
  börja beteckna oss själva som "rasister"?

  Nej. Inte så länge den praktiska definitionen i folks sinnen motsvarar
  den "gamla" definitionen. Inte så länge uttrycket bibehåller den
  emotionella innebörd och association till onda handlingar (som till
  exempel förtryck, orättvisa, folkfördrivning, förföljelse och
  folkmord) som det under så lång tid laddats med. Så länge denna
  laddning består förmedlar rasism-/rasistbegreppet en fullständigt
  felaktig bild av vad vi är, representerar, tycker och tror på.

  Rasmus Fleischer beskriver sin analysmetodmetod som genealogisk, med
  vilket han avser hur ideologiska pusselbitar, begrepp och termer
  skiftar mening över tiden allteftersom olika krafter påverkar dem (not
  5
  ). Han skriver:

  "Att tolka ett begrepp är att bemäktiga sig ett verktyg. Ord som
  'mångfald', 'humanism' och 'demokrati' är, sin storslagenhet till
  trots, i någon bemärkelse 'tomma' tills någon aktivt fyller dem med
  innehåll. Därmed är de en bräcklig grund att bygga en antirasism på i
  ett läge när etnopluralisterna inriktar sig på att omtolka dem. Få av
  etnopluralismens idéer är 'egna' -- nästan alla är 'lånade' idéer som
  redan har starkt stöd. Ibland räcker det att överbetona etnicitetens
  betydelse i dessa idéer för att de ska få en rasistisk funktion.
  "

  Hans resonemang är träffsäkert och bra. Men -- det är mycket mer
  kännetecknande för våra motståndare, mångkulturalisterna, ras- eller
  etnonihilisterna och globalisterna, att bemäktiga sig en etablerad
  diskurs och låta innebörder skifta och transformeras, ibland nästan
  till sina motsatser. Till och med ett sakligt begrepp som ras -- som
  inte borde kunna inrymma en etisk eller moralisk dimension då termen
  hör till den vetenskapliga begreppsvärlden där det är uppenbart
  olämpligt att sådana aspekter tillåts spela in -- har mer kommit att
  definieras av värderingar och dominanta uppfattningar om gott och ont
  än av det som ordet egentligen handlar om och beskriver. Och så länge
  termen förmedlar så missvisande föreställningar som den i dagsläget
  gör, bör vi använda den med största försiktighet. Vi bör inte
  acceptera att kallas för rasister eller anklagas för att vara
  rasistiska. Vi hycklar inte och vi döljer inget -- vi vill bara göra
  oss så väl förstådda som bara går; vi vill bli korrekt uppfattade för
  vad vi är och representerar. Därför använder vi hellre våra egna
  termer, alternativt andra hävdvunna termer, alternativt drar hela
  detta långrandiga resonemang varje gång rasismfrågan kommer på tal.


  Uppsatsen kan laddas hem i sin helhet från Södertörns högskola via
  dess presentationssida, eller denna direktlänk.

  Klicka här för att läsa Arbetarens artikel.


  Noter

  1) Hans karriärväg liknar 68-vänsterns. Följande utdrag ur Nationens
  Änglars citatsamling illustrerar hur vänsterns och den dolda
  kommunismens maktövertagande gick till från dess början under
  1960-talet. Sedan dess har denna makt konstant befästs, vilket
  borgarnas korta innehav av den formella regeringsmakten inte ändrat
  på, kanske inte ens påverkat.

  "En mycket stor del av dem som då viftade med Lenin, Stalin och Mao
  sitter idag i ledningen för tidningar, radio och tv. De är professorer
  och höga män i departementen och staten. Jag var med.
  "
  "Efter några år var varenda liten maoist, leninist, stalinist eller
  trotskist redaktionssekreterare på landets tidningar, på radio och
  TV. Ytterligare några år senare blev vi redaktionschefer,
  programledare i TV och makthavare.
  "

  Göran Skytte avslöjar vilka människor som sitter på Sveriges
  massmediala positioner och bestämmer vilken information som ska nå
  befolkningen.

  "En ny generation av reportrar och redigerare med vänstersocialistiska
  sympatier hade tågat in (...) grupper av reportrar som såg som sin
  uppgift att 'agitera, inte informera'. Okunnighet, överdrifter, grova
  misstag, missuppfattade eller avsiktligt överförstådda intervjuer blev
  allt vanligare.
  "

  Sven Sörmark i boken Aftonbladet -- Ett reportage inifrån.

  Att Rasmus fortfarande verkar stå sina vänner/kolleger inom AFA nära
  utgör knappast hinder för hans förmodade avancemang inom media eller
  kanske något statligt departement.

  2) Utöver Preservationist-Books.com, Föreningen för Folkens Framtid
  och Nationaldemokraterna identifierar Fleischer Nationens Änglar,
  Svensk Hednisk Front och Engelbrekt som etnopluralistiska.

  3) För en bra diskussion kring själva rasbegreppet rekommenderar vi
  skriften Rasbegreppets verklighet.

  4) Det kan tilläggas att trots att "ras" och "kultur" är fullständigt
  olika saker, så tycks de två företeelserna vara förbundna med varandra
  i anmärkningsvärt hög grad. Även om detta samband förnekas och
  bortförklaras av motståndarna till etnopluralism, visar praktisk
  empiri att de två fenomenen följer varandra så till vida att där vi
  har en rasmässig omvandling har vi en motsvarande kulturell
  omvandling, eller vice versa. Genom denna korrelation mellan varandra
  är begreppen ibland utbytbara mot varandra i den praktiska
  diskussionen, men det är viktigt att inte glömma bort deras verkliga
  innebörd och lika viktigt att inte försöka "gömma sig" bakom det ena
  för att det upplevs som mer legitimt.

  5) Hela följande stycke ur uppsatsen ger en bra beskrivning av den
  genealogiska infallsvinkeln:

  "Jag avser använda en genealogisk metod. Det innebär att jag vill
  tolka de ideologiska pusselbitar som här studeras inte som fasta
  ståndpunkter med bestämd innebörd, utan som fenomen vilka 'skiftar
  mening allt eftersom olika krafter bemäktigar sig det'. Så formulerar
  Gilles Deleuze hur den genealogi som Friedrich Nietzsche introducerade
  handlar om att förstå den roll som maskeringen och listen spelar i
  samhälleliga förlopp, om att studera hur 'en ny kraft endast kan träda
  in på scenen och bemäktiga sig ett objekt genom att först maskera sig
  som de krafter som redan har objektet i sin ägo'. Michel Foucault
  benämner denna medvetenhet om hur ideologiska formuleringars innebörd
  kan bero på yttre krafter, 'med allt vad den också innebär av
  förskjutningar och återanvändande av identiska formler för motsatta
  syften', som Regeln om talets taktiska polyvalens. Av den genealogiska
  metoden följer också att likheter i resonemang mellan exempelvis
  miljörörelsen och den nya rasismen inte skall uttolkas med någo[t]
  slags simpel guilt by association-logik, utan snarare ses som exempel
  på hur rasister bemäktigar sig en ekologisk diskurs och använder den
  för egna syften. Men inte heller rasismen ges någon evig essens utan
  ses även den som ett fenomen i rörelse och ständig
  omformning. Etablerade definitioner av rasism måste därför ständigt
  vara öppna för omformulering."
  Last edited by Julius; Monday, June 21st, 2004 at 11:19 PM.

Similar Threads

 1. Charter of Racial Rights (by Richard McCulloch)
  By Matrix in forum Questions About Germanics
  Replies: 4
  Last Post: Wednesday, March 28th, 2012, 07:03 PM
 2. Richard McCulloch
  By Chemical Nose in forum Nordid
  Replies: 7
  Last Post: Thursday, February 10th, 2005, 12:17 AM
 3. Richard McCulloch on Ladogans
  By Prodigal Son in forum Baltid
  Replies: 22
  Last Post: Sunday, January 23rd, 2005, 07:38 AM
 4. En intervju med Richard McCulloch
  By Loki in forum Sweden
  Replies: 0
  Last Post: Sunday, September 19th, 2004, 04:13 PM
 5. 'The Nordish Crisis', by Richard McCulloch
  By Agrippa in forum Nordid
  Replies: 2
  Last Post: Friday, January 9th, 2004, 05:00 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •