Raciaal-nationalisme versus globalisme

De ideologie van het globalisme stelt dat mensen simpelweg "wereldburgers" zijn die zich niet kunnen identificeren met een afzonderlijke groep. Dit is in totale tegenstelling tot de ideologie van het nationalisme, dat juist gelooft in een identificatie met een specifieke natie, cultuur, taal, volk, erfgoed of manier van leven.

Het raciaal-nationalisme heeft zijn basis in de biologie en beschouwt de economie als een belangrijke maar secundaire kwestie. Feit is dat het raciaal-nationalisme er geen vooraf bepaalde economische filosofie op na houdt. Economie wordt puur gezien als een manier waarop het raciale welzijn van de mensen kan worden gewaarborgd. Kortom, het verwerpt zowel het conservatieve model van ongebreideld kapitalisme als de massale staatscontrole van het marxisme.

Kapitalisme gaat hand in hand met globalisme. Deze ideologieën houden zich slechts bezig met de economische welvaart en winst maximalisatie. Alle maatschappelijke problemen en het menselijke lijden dat hieruit voortkomt, worden beschouwd als “noodzakelijk kwaad”. Binnen het kapitalisme maakt het niet uit wat je afkomst is, waar je vandaan komt, of je sterft van de honger, of dat je overspoeld wordt met rekeningen die betaald moeten worden. Het doel (winstmaximalisatie) heiligt immers de middelen.

Kapitalisme beschouwt verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op basis van ras, als een disfunctioneel verschijnsel. Je kunt dan ook verwachten dat kapitalisme op de lange termijn als anti-racialistisch gezien kan worden, met het excuus dat racialisme “inhumaan” zou zijn.
Maar is racialisme “inhumaan”? Hier is welbeschouwd geen gegronde reden voor te vinden. Racialisme is juist een oeroude menselijke eigenschap. Ieder mens bezit van nature in een bepaalde mate wel een besef van eigen identiteit. Dit besef van eigen identiteit gaat lijnrecht tegen de kapitalistische grondbeginselen in. Dit in de zin dat de mens slechts een consument en werkkracht is; vervangbare tandwielen in het economische proces. Men wordt uitsluitend geacht alle rotzooi te kopen die er geproduceerd wordt. Dit is hun enige nut, alle andere eigenschappen die men erop na houdt zijn hierbij irrelevant en slechts een overlast in de ogen van globalisten.

Binnen de context van globalisering is het belangrijk om te erkennen dat de snelle aaneenschakeling van escalaties en verscheidene snelle processen ertoe geleid hebben dat iedereen op deze planeet resultaat is van de moderniserende kracht die geworteld is in de industriële revolutie, democratisering en de opkomst van het etnisch nationalisme. Deze veranderingen leiden tot de stopzetting van traditionele kasteachtige sociale verschillen geworteld in de hiërarchische beginselen van ongelijkheid en autoriteit. Globalisatie en imperialisme hebben veel overeenkomsten zoals het proberen te domineren van enkele “universele” waarden, en deze aan een veelzijdigheid van volkeren, culturen en landen op te leggen. Multiculturisme en multiracialisme veroorzaakt door massa immigratie van niet Westerse allochtonen is een onontkoombaar neveneffect van de globalisering.

Dit verklaart hoe globalisering in bepaalde opzichten zorgt voor een complete vernietiging van de natuurlijke orde binnen samenlevingen en culturen wereldwijd. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten en rebellie van etnische groepen die tevreden zijn met hun levenswijze en niet onderworpen willen worden aan de voortgaande globalisatie.

Als gevolg van de opkomst en ondergang van industriële imperia en de explosie van moderne communicatie mogelijkheden en transport technologie, is de gehele wereld bloot gesteld aan de negatieve effecten die voortkomen uit het vervangen van traditionele sociale structuren door de moderne klasse praktijken. De laatste honderd jaar heeft de technologie meer vooruitgang geboekt dan ooit daarvoor. Dit heeft geleid tot een situatie die enerzijds goede dingen heeft voortgebracht, maar daarnaast ook zeer veel negatieve effecten kent. We zijn niet meer zo dicht bij de natuur als voorgaande generaties, ons ecosysteem heeft grote schade geleden en er zijn gehele diersoorten uitgestorven.

Het kapitalisme beschouwt winst maken van een groter belang dan alle andere zaken in het leven. In de kapitalistische visie heiligt het doel de middelen. Geld is altijd al zeer belangrijk geweest in praktisch iedere samenleving. Echter groeit daarbij, met de opkomst van het kapitalisme, het belang van de financiële markten. Zij zijn momenteel gevaarlijker voor de wereld dan nucleaire wapens en liegen over hun echte belangen. De analisten die de markt bespelen doen alsof ze slechts de waarheid weergeven. Maar de enige ideologische basis die zij erop na houden is dat “de vrije markt zelfregulerend is en uiteindelijk goed doet voor iedereen”, dit is een regelrechte leugen gebleken. Als men teveel liberaliseert dan creëert men juist een hoop negatieve effecten.

Zoals we nu zien met de wereldwijde economische crisis kan de vrije markt hard terugslaan. Als raciaal-nationalist erkennen we dat er belangrijkere zaken zijn dan de materialistische welvaart, daarom zien wij de economie niet als de belangrijkste drijfveer van ons bestaan. Het is de globalisatie die de kapitalistische ideologie door onze strot geduwd heeft, of we het hier nu mee eens waren of niet.

Het grote plan van de kapitalisten en globalisten behelst enkel alle volkeren van de wereld te knechten en om te vormen tot eenvoudigweg producenten en consumenten. Globalisatie is geen afwijking of een radicale innovatie. Globalisatie is simpelweg een onderdeel van de lange termijn dynamiek van het kapitalisme. Deze redenering valt toe te passen op imperialistische ideologieën zoals het kapitalisme en het socialisme, die ernaar streven om de gehele wereld te onderwerpen aan een zogeheten “nieuwe wereld orde”. Het idee van een unieke identiteit, cultuur of erfgoed wordt als een doorn in het oog gezien en als futiel beschouwt. Het is dan ook de taak van de overheid om eventuele onvrede veroorzaakt door nationalisten of andere anti-globalisten, die tegen de status quo strijden, te vermorzelen.

In de strijd tegen het globalisme moet er desalniettemin rekening worden gehouden met het feit dat nationalisten niet geheel “isolationistisch” zijn in hun opvattingen. Een land met een nationalistische regering zal immers ook met buurlanden handel drijven, als zij eveneens hiertoe bereid zijn.

Verschillende anti-globalistische bewegingen zien niet de hypocrisie binnen hun eigen agenda in. Enerzijds protesteren zij tegen grote multinationals en de grote ongelijkheid waar de derde wereld landen onder te leiden hebben, maar anderzijds besteden zij geen enkele aandacht aan het gevaar dat het globalisme voor mensen in de Westerse wereld vormt. De stilte vanuit traditioneel links omtrent dit onderwerp is oorverdovend. Traditioneel links, met hun zelfhaat en minderwaardigheidsgevoel omdat zij deel uitmaken van de westerse beschaving, lijkt geen serieuze oppositie te willen vormen tegen het globalisme, maar het slechts te willen vervangen door Marxistisch imperialisme.

Het is de roep van nationalisten die mensen moet doen ontwaken uit deze hypocrisie. Het nationalisme zal de imperialistische agenda verpletteren. Historisch gezien gebeurt dit op straat (zoals in Duitsland gebeurde in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw) en dit zal zo door blijven gaan. Nationalisme is een vonk die langzaam ontbrand, het gevoel wordt alsmaar groter met meer passie, gewaarwording en emoties. Nationalisme geeft de mens een gevoel van verbondenheid, trots en eigenwaarde. Mensen beseffen dat ze tot een bepaalde groep behoren, en zij zullen er alles aan doen om deze groep sterk en gezond te houden, te laten overleven. Nationalisme helpt die groep om onafhankelijk, vrij en succesvol te worden, en zijn uiteindelijke glorie te vinden.


Als raciaal nationalisten zijn wij van mening dat het besef van raciale identiteit moet worden versterkt om een tegenwicht te bieden tegen de voortschrijdende globalisatie. Het idee achter globalisatie stelt immers dat er niet zoiets als “ras” bestaat, maar dat wij allen slechts wereldburgers zijn. Door globalisatie wordt de wereld kleiner en kleiner. Nationale coöperaties die voorheen slechts kleine vestigingen overzee hadden, zijn vandaag de dag waarlijk internationaal. Hun loyaliteit gaat dan ook verder dan hun nationale afkomst. Winst is hun enige vlag, hun enige loyaliteit. Winst staat boven ras, natie, cultuur, moraal, gezondheid en zorgen omtrent het ecologische systeem. Deze globale concentraties van enorme welvaart zijn een enorm monster geworden, het perst gigantische macht en gewicht bij elkaar, zoals een sneeuwbal die een lawine wordt. Verweven met hun ondernemingen domineren globalisten de media die ook internationaal is geworden. Hiermee controleren zij ook de democratie, waar de massa geen onderscheid kan maken tussen vrije pers en gecontroleerde media. Onze eigen media ondersteunt dus de globalistische agenda, en laat ons alleen nieuws zien dat men wenst te laten zien.

Dit laat ons ook zien dat nationalisme tot op bepaalde hoogte ook moet internationaliseren. Door te netwerken met nationalisten wereldwijd, kan er een coalitie gevormd worden tegen globalisatie. Wij moeten erkennen dat globalisatie een wereldwijd gevaar is, dat erop uit is om onze cultuur, ons erfgoed en onze identiteit kapot te maken. Bij onze strijd tegen globalisatie hoeven we echter niet onze ogen te sluiten voor raciale en culturele verschillen, en daarbij onze onderlinge geschillen opzij zetten. Raciaal nationalisme streeft naar separatisme van verschillende raciale en culturele groepen, en respecteert het zelfbeschikkingsrecht van deze volkeren. We dienen alle culturen te respecteren, maar boven alles voor onze eigen cultuur en onze eigen identiteit te vechten.

Bron: Nationale Jeugd Nederland

http://www.weerstand.org/index.php?o...&id=2&Itemid=4