Økologisk landbruk kunne sørget for reduksjon av de menneskeskapte klimautslippene fra Norge. Men:

I virkeligheten blir det omtrent like mye klimautslipp av økologisk produsert mat, som av produkter fra tradisjonelt jordbruk.

Det er konklusjonen i rapporten Økologisk jordbruk og klima som er utgitt av Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk.

Ingen økologisk automatikk

God økologi følger ikke automatisk av at en gård blir godkjent som økologisk går det fram av rapporten, som er skrevet av biolog Berit Swensen, som forsker i Oikos på jord og planter.

Selv om økologisk landbruk ikke bruker sprøytemidler og kunstgjødsel, og også bidrar til mer karbonlagring i jordsmonnet, er klimavirkningene tilnærmet lik null sammenliknet med tradisjonelt jordbruk, skal vi tro rapporten.

Forklaringen er at dagens økologiske landbruk har 20-40 prosent lavere avlingsnivå. Dermed blir klimautslippene per produsert enhet like store som for annen drift.

Med håp om bedre jord

- Det kommer sikkert som en overraskende på mange at økologisk produsert mat ikke gir mindre klimautslipp enn konvensjonelt, Swensen?

- Ja. Men det er et men. Det som ikke er med i beregningene, er muligheten for økt karbonbinding i jord ved økologisk drift. Da bedrer bildet seg, men vi har ikke tall, sier hun.

I rapporten skriver Swensen at de siste åras økte fokus på skadevirkningene av et kjemibasert jordbruk har økt interessen for den økologiske produksjonsmåten. Men, heter det, det er en fare for å glemme at det økologiske jordbruket bare er i begynnelsen av sin utvikling.

Rapporten karakteriserer dagens økologiske praksis i Norge som nærmere minstekravene, enn en økologisk visjon.

- Ikke hatt gode kår

- Hvorfor drives ikke bedre økologisk agronomi i Norge så mange år etter at økologisk landbruk gjorde seg inntog i forskning og ute på jordene?

- Den økologiske forskningen har ikke hatt gode kår. Den har mye defensivt fokus på å vise at det går an å drive økologisk. Det har faktisk vært lite fokus på jord, og hva økologisk jord innebærer, svarer Swensen og legger til:

- Det er først de siste årene det har blitt en viss vekst. Det er fortsatt en ung driftsform. Vi trenger mer kunnskap.

- Hvilken virkning har regelverket for økologisk produksjon, som kommer fra EU, på klimautslipp fra økologiske bruk?

- EU-regler gjelder og blir forvaltet av kontroll- og godkjenningsorganet Debio. I dette regelverket er det ingen krav til klima- og energibruk.

Yara eller ikke

- Etter deres syn er kunstgjødsel en klima-versting. Gjødselprodusenten Yara hevder at optimal bruk vil 17-doble energien som puttes inn som følge av at du øker planteveksten og dermed binder mer CO2?

- Man kan regne på mange måter. De regner veldig mye lavere avlingsnivå i økologisk, og veldig høyt i konvensjonelt. Da får man en for stor forskjell. De har et poeng. Men for økologisk landbruk er ikke maksimalt avlingsnivå det absolutte målet, sier Swensen til det.

- Vi snakker om to ulike kretsløp: Det fossile kretsløpet i gjødselproduksjon opp mot det åpne CO2-kretsløpet som er i plantenes biomasse, sier Oikos-forskeren.
- Uansett kan vi ikke bare se på klimautslippene. Hva med sprøytemiddelrester, forurensning av sjø og land, hva med energibruk og biologisk mangfold? spør Berit Swensen.
Kilde http://www.abcnyheter.no/nyheter/mil...klimagasser-na