Tunisieren og den norske kvinnen var kjent i en uke. De snakket ikke noe felles språk, og hun var 16 år eldre. Likevel godkjente UDI familiegjenforening. Nå nekter UD å gi visum.


Den norske ambassadøren i Algerie og Tunis Per Kristian Pedersen tar nå et oppsiktsvekkende og knallhardt oppgjør med Utlendingsdirektoratet for unnfallenhet overfor arrangerte ekteskap.

Årsaken er at UDI nå har gitt tillatelse til familiegjenforening og bosetting i Norge for en mann fra Tunis, til tross for kraftige innsigelser fra UD. Ambassadøren viser til flere forhold:

*Partene giftet seg etter en ukes bekjentskap.

*Et intervju med ambassaden avdekket at søkeren hadde «svært liten kjennskap om sin ektefelle og hennes nærmeste familie».

*Ektefellene kunne ikke snakke sammen på noe felles språk, heller ikke engelsk.

*Kvinnen var 16 år eldre enn tunisieren.

–På dette grunnlag er ambassadens konklusjon at hensikten med søknaden ikke er ekteskap, men å skaffe seg adgang til riket. Søknaden faller inn i et velkjent mønster som gjelder proformaekteskap, og bør derfor avslås, skriver ambassadør Per Kristian Pedersen i en e-post til UDI.

Intern undersøkelse

Ambassadøren viser også til en intern UD-kartlegging, som avdekket at nesten alle familiegjenforeningssaker i denne kategorien fører til at ekteskapet ble oppløst etter nøyaktig tre år. Da får nemlig utlendingen bosettingstillatelse i Norge. UDs undersøkelse baserer seg på familiegjenforeningssaker for borgere fra Tunis i 2006 og fire-fem år tilbake i tid.

–Vi fant ut at i så godt som 100 prosent av tilfellene ble ekteskapet oppløst, og at likeledes tidspunktet for oppløsning nesten uten unntak var 3 år, med andre ord da grunnlag for bosettingstillatelse for vedkommende utlending var oppfylt, påpeker ambassadøren.

Lovet strengere politikk

. I stortingsvalget varslet regjeringspartiene en strammere innvandringspolitikk, og lovet å slå langt hardere ned på mistanke om proformaekteskap. Familiegjenforening er en av de viktigste årsakene til den kraftige veksten i innvandring til Norge.

Men så sent som 12. oktober – fire uker etter stortingsvalget – ga UDI tillatelse til familiegjenforening i Norge til mannen fra Tunis, mot sterke protester fra UD.

Ambassadøren mener UDIs beslutning bryter med Regjeringens instruks fra 13. september 2006, som skjerpet reglene for å forhindre familiegjenforening på grunnlag av proformaekteskap.

–I denne konkrete saken er det avdekket tungtveiende og avgjørende forhold som faller inn under de momenter som Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har listet opp som viktige kriterier når det gjelder å vurdere om et forhold er proforma.

I 2008 og hittil i 2009 har 35000 personer fått opphold på grunnlag av familiegjenforening. De fleste er fra Polen, Somalia, Litauen, Afghanistan, India, Russland og Thailand.

Nekter å gi visum

UD er så oppgitt over UDIs beslutning at ambassaden nekter å gi tunisieren visum til Norge. Dette til tross for at han har fått lovlig opphold i Norge på grunnlag av familiegjenforening.

–Dersom UDI velger å se bort fra ambassadens vurderinger og innspill i denne saken, vil vi be om at AID får seg forelagt saken i henhold til den etablerte praksis som gjelder når utenriksstasjonene erklærer seg uenig med UDI. Inntil departementets syn foreligger vil ambassaden ikke utstede visa, skriver ambassadøren til UDI. Det var i går ikke mulig å få kontakt med ambassaden i Algerie.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3351154.ece