Utgiftene til UDI og asylmottak øker med 50 prosent neste år. Regjeringen regner med 18.500 flere asylsøkere i 2010.


Regjeringens utgifter til innvandring og integrering gjør et kraftig hopp neste år. De rødgrønne øker bevilgningen til Utlendingsdirektoratet med 50 prosent neste år som følge av den store tilstrømningen av asylsøkere.

11,5 milliarder kroner regner Regjeringen med å bruke på innvandring, asyl, integrering og utlendingsforvaltningen neste år. Dette er en vekst på to milliarder kroner fra i år.

- Det høye antallet asylsøkere er utfordrende å håndtere, både når det gjelder saksbehandlingskapasiteten, antallet på mottaksplasser og bosetting av dem som får opphold, innrømmer statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Økt tilstrømning

Utlendingsdirektoratet trenger neste år 4,6 milliarder kroner, en økning på hele 50 prosent fra i år. Det meste av økningen går til drift av asylmottak.

Budsjettposten «integrering og mangfold» utgjør 6,3 milliarder kroner, en vekst på 17,6 prosent. Den største posten er integreringstilskudd til kommunene.

En annen stor utgiftspost 591 milioner kroner til økonomiske ytelser for asylsøkere og flyktninger mens de oppholder seg i mottak.

Politiets utgifter øker med 150 millioner kroner som følge av den økte asyltilstrømningen. Pengene skal gå til økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering. Målet er at dette skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet.

Barnehjem og data

Regjeringen selv fremhever følgende nysatsinger innenfor området:

*30 millioner kroner skal brukes til å opprette omsorgs- og utdanningstilbud i Afghanistan og Irak for enslige mindreårlige asylsøkere i deres hjemland.der kroner.

*I tillegg til flere ansatte, skal Regjeringen bruke 100 millioner kroner på nye dataprosjekter for å «effektivisere utlendingsforvaltningen».

*Regjeringen går inn for å gi kommunene tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere over tre år, selv om plikten til å tilby norskopplæring gjelder i inntil fem år. I tillegg vil kommunene få et integreringstilskudd på 574 300 kroner over fem år.

Vil redusere ressursbruken

- Ved å bevilge penger til å etablere eller finansiere omsorgs- og utdanningstilbud i hjemlandet, hjelper Norge til med å bygge opp et tilbud med en kvalitet som gjør retur av enslige mindreårige mulig og forsvarlig, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Økte bevilgninger til UDI skal bidra til kortere ventetid.

- Hensikten er å redusere ressursbruken for hver enkelt søknad, få raskere avgjørelser i sakene og bedre informasjon og service overfor søkerne, sier Bjarne Håkon Hanssen. Asylsøkere og andre som venter på å få sin sak behandlet, skal kunne følge sin egen saksgang på Internett.

Antallet personer i Norge med innvandrerbakgrunn har økt fra 1,5 pst. i 1970 til 10,6 pst. i 2009. Regjeringen regner med at det neste år også vil komme 18.500 asylsøkere til Norge, like mange som i år. Dette innebærer at det vil bo om lag 21.000 mennesker på asylmottak i Norge i 2010.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3318078.ece