PDA

View Full Version : Nieu-Liedeken Tot Lof van FrieslandAragorn
Sunday, April 23rd, 2006, 12:55 PM
O friesland! So vol deugden, als ick een landschap weet,
Vercierd met duysend vreugden, u bodem is bekleed
Met korenrijcke velden, u steden sijn voorsien
Met wallen en met helden, die wijslijk u gebieden.
O Friesche aard! recht edel land,
Die door het swaerd u vryheyd want.

U wel behoude landen sijn rijckelijck vercierd
Met vruchten veelderhande en gras voor u ghediert,
Het welck den heer laet groeyen, soo vruchtbaerlijck, dat elck
Sou segghen, daer te vloeyen kaas, butter, honingh, melck.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

Ghy siet u land bolwercken met steden, schanssen sterck,
Van dorpen, torens, kercken ick uws ghelijck niet merck;
In u roem-waerde wetten ghy van gheen reden wijckt,
Iae,als men het recht sal setten, Athenen ghy ghelijckt.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die door het swaerd u vryheyd want.

U grensen die besluyten de dijcken hoogh en vast,
Waerop de zee moet stuyten; gheen coningh u belast;
O prinscelijcke rijcke, gheleghen in het noord,
Wie heeft van uws ghelijcke sijn leven oyt ghehoord?
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

De inwooners, heusch van zeden, geneygd tot eer en deugd,
Die hebben inde vreden en stilheyd haer gheneughd,
Den armen goedertieren, barmhertigh, mild, soo dat
Gheen eeuw heeft in manieren oyt uws ghelijck ghehad.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

U adel, soo manhaftigh als oyt de wereld droegh,
Bewoond het land eendrachtigh en send oock wonder vroegh
Haer kinderen ten strijde, die, met gheweer in den hand,
Te sterven niet en mijden tot dienst van het vaderland.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

Noyt schoonder vrouwspersonen de blonde Son bescheen,
Als in het vry frieschland wonen, soo wel gesteld van leven,
Soo rijck van eerbaerheden, soo kuysch, soo soet van aerd,
Soo vriendelyck van reden, soo statigh noch bedaerd.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

Rijck van geleerde mannen, de dienaers van Gods woord
Eendrachtigh het samen spannen en brengen vruchten voord,
Die tot geen twisten strecken, maer tot de saligheyd
En om elck te verwecken tot ware eendrachtigheyd.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

Wie kan u lof verkleynen? De Frieschen in een stryd
Verwonnen de Romeynen in Keyser Carels tyd;
Iae, sy bestormden Romen en namen het in, dat is meer:
Dies hebben sy bekomen de gulde vryheyd weer.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

Door haer manhaftigheden de Keyser Carel braef
Hun vryheyd en oock mede sijn halve wapen gaef
te voren in haer schilden, met privilegie, van
Te leven, soo sy wilden en soo het hun best stond an.
O Friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vryheyd want.

O Frieschland! Wild beschutten u vreheyd tot de dood,
Laet niemand u ontnutten u privilegien groot;
Wilt u als mannen weeren, blyft stadigh by het ghebodt
Van u wel-wyse heeren, maer boven al van Godt.
O friesche aerd! recht edel land,
Die met het swaerd u vreheyd want.

JAN JANSZ. STARTER

1593-1628

Noardewyn
Wednesday, April 6th, 2011, 08:22 PM
Akke de Vries, 1940

Drege keardels - Friesen as wy -

jeije mei kûgelsfeart ús foarby.

Frysk is hjar wêzen, Frysk de namme

Twa leaten út deselde stamme.

Moatte nou fluchtsje op libben en dea

Yn it hjar eigen, Fryske gea..