PDA

View Full Version : flere muslimer enn ikke-muslimer i Frankrike og muligens hele Vest-Europa innen 2050Slå ring om Norge
Tuesday, January 31st, 2006, 07:06 AM
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece

Fremtidens befolkning i Norge

Kan etniske nordmenn bli en minoritet i Norge? Spørsmålet er blitt diskutert med styrke i norsk offentlighet. Svaret er at det kan skje i midten eller slutten av vårt århundre. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene.


I desember presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye befolkningsfremskrivninger for Norge frem mot 2060 (www.ssb.no/innvfram/). Dette er blitt omtalt i de fleste riksdekkende aviser, men jeg har foreløpig ikke registrert noen dyptpløyende artikler om emnet.

En slik behandling av stoffet er imidlertid påkrevd av både demokratiske og intellektuelle grunner, for konsekvensene av den utviklingen SSB beskriver, kommer til å bli store. La oss se nærmere på hva tallene egentlig forteller.

Det SSB har gjort, er å velge ut visse alternative forutsetninger. Så har byrået brukt sine matematiske modeller for å beregne hva resultatet vil bli, gitt disse forutsetningene.

Fremtidsscenarier.

For å kunne avgjøre hvilke av SSBs alternative fremtidsscenarier som er de mest realistiske, må man altså bedømme sannsynligheten knyttet til de alternative forutsetningene for de ulike variablene.

Det er ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro, for ifølge SSB er det bare én variabel som virkelig har betydning: "Det er forutsetningene om nettoinnvandring som styrer (det fremtidige innvandrertallet), mens det vi oppfatter som sannsynlige variasjoner i fruktbarhet og dødelighet betyr lite i denne sammenhengen."

De neste 55 år.

Så hva er sannsynlige verdier for nettoinnvandringen de neste 55 årene?

SSB har lagt tre alternative nivåer for denne variabelen til grunn for sine fremskrivninger. Lavalternativet (L) forutsetter at nettoinnvandringen synker fra dagens nivå og etter 2010 stabiliserer seg på 9000 per år i snitt. Mellomalternativet (M) forutsetter at nettoinnvandringen holder seg på dagens nivå med 16 000 per år. Høyalternativet (H) forutsetter at nettoinnvandringen stiger fra dagens nivå og etter 2010 stabiliserer seg på 24 000 per år i snitt.

Det er altså interessant å spørre hvor sannsynlig det er at forutsetningene for alternativ L, M og H vil slå til. Litt forenklet kan vi si at de to første alternativene bare kan bli virkelighet dersom innvandrerne mister interessen for å komme hit, eller vi foretar en dramatisk omlegging av innvandringspolitikken.

Så lenge våre politikere fastholder dagens kurs, er det sannsynligvis bare det høye alternativet som har interesse når vi ser mer enn 10-20 år fremover i tid.

Innvandring gir mer innvandring.

For selv om årlig nettoinnvandring kanskje ikke vil komme opp på 24 000 allerede fra 2010, så kan vi være ganske sikre på at den vil overstige dette litt lenger frem i tid. Det viser seg nemlig at nettoinnvandringen øker i takt med antall innvandrere som allerede er kommet hit.

SSB kommenterer dette fenomenet slik: "Denne trenden reflekterer den økende nettoinnvandringen til Norge de siste 30-40 år. Det ser imidlertid ut som om denne veksten har skjedd ved skift til nye og høyere platåer. (Vi ser) at innvandringsnivået var på 5000 rundt 1980, om lag 10 000 på 1990-tallet, og ca. 15 000 rundt år 2000".

Vi må altså ta høyde for at nettoinnvandringen kan fortsette å vokse hele tiden frem mot 2060, noe som vil gi enda høyere tall enn de SSB nå har lagt frem. Det som er viktig er imidlertid ikke de eksakte tallene, men hovedtendensen i utviklingen, som ifølge SSB er "sterk vekst i innvandrerbefolkningen".

Hva er en innvandrer?

Forøvrig må vi ha klart for oss hva SSB mener når de forteller oss at Norge vil ha så og så mange "innvandrere" i fremtiden. SSB benytter nemlig følgende definisjon: "Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre".

Enkelt sagt betyr det at tredje- og fjerdegenerasjonsinnvandrere ikke regnes som innvandrere. Det betyr også at dersom en andregenerasjonsinnvandrer finner seg en ektefelle fra sitt opprinnelsesland, slik tendensen gjerne er, så vil parets eventuelle barn heller ikke regnes som innvandrere.

Nordmenn en minoritet.

Men om man er interessert i å få en idé om hvor stor andel av befolkningen i Norge som etter hvert vil utgjøres av innvandrerne og deres etterkommere, er det forholdsvis enkelt. SSBs fremskrivning viser nemlig at Norge med høy nettoinnvandring vil ha en befolkning på godt over syv millioner i 2060. Studerer man de bakenforliggende tallene, ser man at etniske nordmenn vil utgjøre ca. fire av disse millionene, mens drøye tre millioner vil være innvandrere og etterkommere av innvandrere.

Dermed har SSB svart på et spørsmål som har versert i norsk offentlighet lenge, og med ekstra stor styrke i 2005: Når vil etniske nordmenn bli en minoritet her i landet? Og svaret er altså at det kan skje i midten eller slutten av vårt århundre. SSB understreker imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til tallene, noe som selvsagt kan slå begge veier. Min egen vurdering er at denne usikkerheten sannsynligvis vil gi opphav til raskere heller enn mer langsomme endringer.

Muslimsk Vest-Europa.

Det er ikke lenge siden slike fremtidsutsikter ble avfeid som feberfantasier eller det som verre er, men utviklingen er den samme i mange andre land, og SSB får støtte fra en rekke fagfolk som påpeker at Vest-Europa vil få muslimsk befolkningsflertall om noen tiår.

Timothy Savage skriver i artikkelen "Europe and Islam" i The Washington Quarterly sommeren 2004: "Hvis trenden fortsetter, vil det være flere muslimer enn ikke-muslimer i Frankrike og muligens hele Vest-Europa innen 2050".

Og i artikkelen "A Crescent Over Europe?" i Air Force Magazine i juli 2005, siteres professor Niall Ferguson fra New York University slik: "Hele Vest-Europa er nå på vei inn i en epoke med demografiske endringer som savner sidestykke i moderne historie".

Det kan også nevnes som et apropos at Wall Street Journal 4. januar i år, gjennom sitt bilag Opinion Journal, publiserte artikkelen "It's the Demography, Stupid", om utviklingen i Vest-Europa. Denne tegner et enda mer dramatisk bilde enn ovennevnte kilder. Artikkelen er riktignok skrevet av den konservative politiske kommentatoren Mark Steyn, men er likevel verdt å lese.

Uønskede perspektiver.

Både undertegnede og andre har de siste årene kritisert Statistisk sentralbyrå for ikke å ha gitt gode nok demografiske fremskrivninger. Etter min vurdering har byrået nå i det store og hele gjenopprettet tilliten.

Så spørs det hvordan politikere, intellektuelle og medier reagerer. Skal vi fortsette å undertrykke uønskede perspektiver på et område der de etiske dilemmaene står i kø, eller skal vi begynne å gjøre disse spørsmålene til gjenstand for den drøftelse og analyse de fortjener?

Realistisk virkelighetsforståelse.

Vi trenger forsoning mellom meningsmotstandere, og vi trenger oppriktig og ekte dialog mellom nordmenn og innvandrere, i særdeleshet muslimer. Men slik dialog må skje med utgangspunkt i en realistisk forståelse av virkeligheten, samt tydelighet og gjensidig respekt når det gjelder hverandres standpunkter.

La oss ikke være mindre ambisiøse enn at vi forsøker å gjøre Norge til et foregangsland på dette området.

Målet med det arbeidet som nå bør komme i gang så fort som mulig, må være å utarbeide en modell for innvandringspolitikken som kan legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling.

Den som vil hevde at dagens utvikling faktisk er bærekraftig, har en vanskelig oppgave foran seg.

Oskorei
Tuesday, January 31st, 2006, 08:17 AM
Mycket bra artikel (även om ämnet är tragiskt). En liknande artikel skulle aldrig kunna publiceras i Sverige.

Slå ring om Norge
Tuesday, January 31st, 2006, 08:38 AM
Mycket bra artikel (även om ämnet är tragiskt). En liknande artikel skulle aldrig kunna publiceras i Sverige.

Det er ikke mange årene siden det var umulig i Norge også, men problemene begynner å bli så påtrengende, at det omsider er bevegelse i den hvite befolkningen.

Justisdepartementet offentliggjorde for noen år siden en statistisk undersøkelse av innvandrere og kriminalitet. Statistikken viste at 300 000 fjernkulturelle stod for nærmere 80% av den grove kriminaliteten her til lands!!(drap, voldtekter, ran, grov vold, og grove narkotikaforbrytelser)

Det ble selvfølgelig et ramaskrik blandt PC`ne, og undersøkelsen ble hevdet å være søkt vinklet. Politiet presenterete etterhvert "forsonende" og fixede statistikker som viste at innvandrere ikke skulle være mere kriminelle enn nordmenn.

Spetakkelet la seg etterhvert, og Justisdepartementet har siden holdt seg til å publisere fixede statistikker med hyggelige tall for innvandrerne.

Problemstillingen presser seg imidlertid fram igjen som følge av realitetene. Også blandt PC og sosialister er det nå tillatt med litt forsiktig skepsis og kritikk.

Det rør på seg, men det går sakte, og prisen på dette syke eksperimentet stiger dag for dag.

Dessverre kan dette i løpet av overskuelig framtid føre til et nødvendig oppgjør i Europa, av en størrelsesorden som kan få tidligere kampanjer til å blekne i forhold.