PDA

View Full Version : e-Boek: Individualisme en Socialisme (Oscar Wilde)Frans_Jozef
Tuesday, August 23rd, 2005, 10:34 PM
Merkwaardig lijkt mij Wilde's "Soul of Man under Socialism"—zoo luidt de
oorspronkelijke titel dezer causerie—vooral als voorganger en tegenhanger
der merkwaardigste beschouwingen in zijn "de Profundis." The Soul of Man
under Socialism: eene toekomstig-gedachte verwezenlijking der menschelijke
persoonlijkheid bij wege van vreugde. De Profundis: de voorshands mogelijke
verwezenlijking dierzelfde persoonlijkheid bij wege van smart. Wanneer den
schrijver na zijn gevangenschap langer en gelukkiger jaren bestemd waren
geweest, zoû hij mogelijk in een derde geschrift de synthese dezer beide
hebben gegeven? Het zoû een buitengemeen boek hebben kunnen worden.
"De toekomst is wat kunstenaars zijn," zegt hij. En zijn niet kunstenaars de
bevoorrechten in wie vroeger of later vreugd en leed samenbloeien tot
éenzelfde schoonheid?

De menschelijke persoonlijkheid die in haar heidensche jeugd zich door
vreugde meende te kunnen verwezenlijken, maar wier groei overwoekerd
werd door de materiëele anarchie van het Romeinsche Keizerrijk; die in het
Christendom met de materie trachtte te breken, maar zich in het eind erger
dan ooit door stoffelijke misstanden ziet gefnuikt of belemmerd, kan de
mogelijkheid eener duurzame eerlijke regeling dier materie niet anders
begroeten dan als de eerste voorwaarde harer toekomstige vervolmaking.
Eerst daarna zal zij als gemeen goed kunnen behalen de synthese van haar
kindsheid en jongelingschap, van vreugd en leed, van Heiden- en
Christendom.

P.C. Boutens
20 Nov. 1913.