PDA

View Full Version : English in Danish - from the Dansk SprognævnTheudanaz
Saturday, June 11th, 2005, 09:34 AM
Engelsk i dansk

Af Margrethe Heidemann Andersen (and my translation :))
Med kristendommens indførelse optages den første store gruppe af låneord i dansk. Lånene kommer ind i dansk via engelske, frisiske og tyske missionærer der har overtaget størstedelen af ordene fra latin der igen har overtaget ordene fra græsk.


With the introduction of Christendom the first large group of loan-words was taken up into Danish. The loans come into Danish through English, Frisian and German missionaries who had assumed the majority of the words from Latin, which again had assumed the words from Greek.


Tyske og franske låneord

I middelalderen bliver dansk udsat for en stærk tysk indflydelse. I første omgang er der primært tale om en nedertysk indflydelse, men efter den lutherske reformation viger den nedertyske indflydelse til fordel for en højtysk indflydelse. Den tyske påvirkning gør sig gældende til et stykke ind i 1800-tallet, dog afbrudt af en fransk indflydelse fra slutningen af 1600-tallet og et stykke ind i 1700-tallet (Kilde: Allan Karker: Sproghistorie. Politikens Forlag, 1996).


In the middle-ages Danish was subjected to a strong German influence. In the first stage it was primarily a matter of low-german influence, but after the Lutheran reformation low german influence gave way to the advantage of high german influence. The german effect maintained itself into the early 1800's, though interrupted by french influence from the end of the 1600's and into the early 1700s.


Engelske låneord

Først i løbet af 1900-tallet (og ikke mindst i tiden efter 2.verdenskrig) stiger antallet af engelske lån. Som en illustration af den kraftige forøgning af antallet af engelske låneord fra 1600-tallet og frem til i dag kan nævnes at Knud Sørensens A Dictionary of Anglicisms in Danish indeholder 79 ord fra 1700-tallet og 319 fra 1800-tallet. Antallet af opslagsord fra 1900-tallet er ikke oplyst, men til sammenligning kan det nævnes af Anne Line Graedlers og Stig Johanssons norske Anglisimeordboka fra 1997 (Universitetsforlaget, Oslo) indeholder ca. 4000 opslagsord.


During the course of the 1900's (and especially after WW2) the number of english loanwords began to climb. As an illustration of the powerful increase in the number of English loanwords form the 1600's and on until today one can note that K.S.'s _A Dictionary..._ contains 79 words from the 1700's and 319 from the 1800's. The number of entries from the 1900's is not given, but as a comparison one may note Anne Line Graedler's and Stig Johansson's norwegian Anglicisim-dictionary from 1997...containing about 4000 entries.Engelsk eller ikke engelsk? That is the question

Den tiltagende indflydelse fra engelsk har forårsaget en vis bekymring for det danske sprog skæbne. Bekymringen er især rettet mod det engelske sprogs indflydelse på domæner der ellers har været danske. Det drejer sig fx om at mange især naturvidenskabelige afhandlinger ikke længere skrives på dansk, men på engelsk, at koncernsproget i visse danske firmaer ikke længere er dansk, men engelsk, og at et stigende antal danske reklamer der er produceret af danske firmaer for et dansk publikum, er engelsksprogede. Om disse domænetab udgør en reel trussel eller ej mod det danske sprog, diskuteres bl.a. i debatbogen Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Debatbogen fulgte i kølvandet på en konference om det engelske sprogs indflydelse på dansk som Sprognævnet afholdt i 1998.


The growing influence from English has caused a certain concern for the fate of the danish language. The concern is especially directed at the English language's influence in domains which have otherwise been Danish. This centers on the fact that i.e. many papers, especially in the natural sciences, are no longer written in Danish but in English; that business language in some Danish companies is no longer Danish but English, and that a growing number of Danish commercials produced by Danish companies for a Danish public are in English. Whether or not these losses of domain constitute an actual threat on the Danish language is being discussed, among other things, in the discussion _English or not English? That is the question_. This book followed in the wake of a conference on the English language's influence on Danish which the Language board held in 1998.


Sprogpolitik

Den danske regering har ikke sat nogen grænser for amerikaniseringen af det danske sprog, men kulturministeren gav i sommeren 2000 udtryk for et ønske om en mere aktiv sprogpolitik. I den forbindelse opfordrede kulturministeren tre sprogforskere, nemlig Erik Hansen, Sprognævnets formand, Jørn Lund, chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi og direktør på Gyldendals Forlag, medlem af Dansk Sprognævn, og Iver Kjær, direktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab, til at skrive en betragtning over vores sproglige situation. Denne betragtning kan læses i Nyt fra Sprognævnet 2000/2 (http://www.dsn.dk/nfs/2000-2.htm). Endnu er der dog ikke sket nogen konkrete tiltag i retning af et formulere en dansk sprogpolitik. Om Dansk Sprognævn i den forbindelse skal tage nogle initiativer - og i givet fald hvilke initiativer, er et spørgsmål der til syvende og sidst skal afgøres af kulturministeren, idet Sprognævnet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet.


The danish government has not set any limits to the Americanization of the Danish language, but in summer of 2000 the minister of culture expressed interest a more active language policy. In connection with this the minister of culture invited three language researchers--viz. Erik Hansen, language board director, Jørn Lund, editor-in-chief for the Great Danish Encyclopedia and director of Gyldendals Press & member of the danish language board, and Ivar Kjær, director of the Danish Language and Literature Association--to write a consideration of Denmark's linguistic situation. This consideration can be read [here]. Still there has not yet been any concrete progress towards the formulation of a danish language policy. Whether therefore the Danish language board will take some initiatives-- and in the given case, which initiatives, is a question which, when all is said and done, will have to be determined by the minister of culture, inasmuch as the language board is a research institute under the ministry of culture.


Litteratur

Den engelske påvirkning af dansk er bl.a. behandlet i følgende værker:
Davidsen-Nielsen, Niels, Erik Hansen og Pia Jarvad (red.) 1999: Engelsk eller ikke engelsk? - That is the question. Gyldendal
Hansen, Erik & Jørn Lund 1994: Kulturens Gesandter. Fremmedordene i dansk. Munksgaard.
Jarvad, Pia 1995: Nye ord hvorfor og hvordan? Gyldendal.
Jarvad, Pia 1999: Nye Ord 1955-98. Ordbog over nye ord i dansk fra 1955 til 1998. Gyldendal.
Preisler, Bent 1999: Danskerne og det engelske sprog. Roskilde Universitetsforlag.
Sørensen, Knud 1973: Engelske lån i dansk. Dansk Sprognævns skrifter 8.
Sørensen, Knud 1995: Engelsk i dansk. Er det et must? Munksgaard.
Sørensen, Knud 1997: A Dictionary of Anglicisms in Danish. Historisk-filosofiske Skrifter 18, Det Kongelige Videnskabernes Selskab. Margrethe Heidemann Andersen er ph.d., forskervikar ved Dansk Sprognævn

Theudanaz
Saturday, June 11th, 2005, 07:53 PM
http://www.dsn.dk/nfs/2000-2.htm

my english translation follows each section...

Styrk sproget

Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund


Det danske sprog er omkring 1000 år gammelt; går man længere tilbage, er det vanskeligt at skelne det fra andre nordiske sprog. Skiftet til år 2000 gav anledning til, at mange gjorde sig mere langtrækkende overvejelser over kultur og samfund, herunder forholdet mellem det nationale og globale, om internationaliseringens betydning for dansk sprog og kultur mv. Rent sprogligt kommer internationaliseringen til os i engelsk og amerikansk skikkelse.

The danish language is about 1000 years old; if you go further back, it becomes hard to distinguish it from other nordic languages. The turn of the year 2000 gave many the occasion to make lengthier considerations about culture and society, and with this the relation between the national and the global, about the meaning of globalization for the danish language and culture. Purely linguisticially, globalization comes to as in an English and American form.
Som så ofte før møder man mange forskellige holdninger og reaktioner: Den forskrækkede, den tvivlrådige, den ubekymrede og uvidende, den skråsikre, medløberen og mod- spilleren.


As so often before we meet many different opinions and reactions: the terrified, the sceptical, the apathetic and ignorant, the stubbornly sure, the supporters and the opponents.


Den forskrækkede opfatter det danske sprogs udslettelse som nært forestående eller i hvert fald som en nærliggende mulighed. Vi må værne sproget gennem lovgivning, skolen - og medierne - må have pålæg om at hindre udbredelsen af de mange nye frem- medord.


The frightened perceive the destruction of the danish language as looming nigh or in any case as a nearby possibility. We have to defend language through legislation, education, media - we have to have order on how to stop the outbreak of the many new foreign words.


Den tvivlrådige konstaterer, at sproget udvikler sig hastigt og spørger sig selv, om det kan gå med nationalsproget som med dialekterne: at det bliver mindretalssprog også på sit eget domæne. Kan og skal man stille noget op med det?


The sceptical find that the language develops quickly and they ask themselves, whether it can work with the national language as with the dialects: that it becomes a minority language also in its own domain. Can and should we do something about that?


Den ubekymrede og uvidende tænker meget lidt på sit eget sprog og sproget omkring sig og drømmer ikke om at være bekymret. Hvis dansk svinder, så får vi vel et andet sprog - and so what?


The apathetic and ignorant think very little about their own language and the language around them, and wouldn't dream of being concerned. If danish disappears, I'm sure we'll get another language - and so what?


Den skråsikre tvivler ikke på, at sproget klarer sig. Dansk har altid modtaget lån udefra, det hører til blandt verdens store og velkonsoliderede sprog, og man kan roligt ryste på hovedet ad alle de bekymrede.


The stubbornly sure do not doubt, that the language will be okay. Danish has always accepted loans, that's how it is among the world's great and well consolidated languages, and you can quietly shake your head at all the worriers.


Medløberen synes, at vi skal ruste os til den nye sproglige verdensorden, lade være med at klynke og sørge for at placere engelsk stærkere i skolen og uddannelserne, ja helst introducere det i børnehaveklassen og vuggestuerne. At sprog er andet end kommunikation, er ikke gået op for medløberen.


The supporter thinks that we should prepare ourselves for the new linguistic world order, stop mourning and try to install english more strongly in the school and the educational careers, indeed, introduce it in the kindergartens and nurseries. That language is something other than communication doesn't occur to the supporter.


Modspilleren tager den forskrækkede i hånden og vil gennem lovgivning og initiativer inden for uddannelse og medier tage kampen op mod nye ord, brugen af engelske udtryk, anvendelse af engelsk, hvor dansk ellers har været anvendt osv. Mod- spilleren ønsker, at Dansk Sprognævn går aktivt ind i kampen og får en ny sprogpolitisk rolle a la den, det islandske sprognævn har, så man f.eks. også kan lave modforslag, når den tekniske eller samfundsmæssige udvikling skaber et nyt udtryksbehov. Hvorfor ikke sige datamat og brikker i stedet for computer og chips, hvorfor ikke sende et e-brev i stedet for at e-maile?


The opponent takes the frightened in hand and wishes through legislation and initiatives in education and media to take up the struggle against new words, the use of english expressions, the application of english where danish has otherwise been used, etc. The opponent wants the Danish language board to go actively into the fight and take on a new language policy role the way that the icelandic language board has doen, so one i.e. also can suggest alternatives, when technical or social development creates a need for a new expression. Why not say datamat and "breakages" instead of computer and chips, why not send an e-post instead of e-mail?Kulturministeren tænker sig om. Hun er ved at igangsætte nogle drøftelser og arrangementer, og hun har bedt os tre om et oplæg, der eventuelt kan tjene til at rejse en offentlig drøftelse af det danske sprogs status ved årtusindskiftet.


the culture minister considers the matter. She is about to set in motion some drafts and arrangements, and has asked us three for a proposal that eventually can serve to carry a public drafting of the danish language's status at the turn of the year 2000.


Dansk Sprogværn var navnet på en forening, som ville modarbejde retskrivnings- reformen fra 1948, der havde indført bolle-å og lille bogstav i navneord; det opfattede man som en trussel mod det danske sprog. Perspektiverne i debatten om det danske sprogs overlevelse er unægtelig større i vore dage, og det er glædeligt, at kulturministeren har forståelse for sprogets betydning som kulturbærende faktor, som fælles vilkår for dem, der ser verden åbne sig gennem det danske sprog. Alt for mange har et instrumentelt forhold til sproget og opfatter det blot som et i princippet tilfældigt middel til overførelse af informationer. Men de fleste her i landet har det til fælles, at det danske sprog i sin mangfoldighed er et redskab til kommunikation og kontakt, en støtte for tænkningen og en vej til æstetiske oplevelser.


the danish language board was called on a union that wanted to work against the spelling reform of 1948, which introduced ball-a (å) and lowercase initials in nouns; it was perceived as a threat against the danish language. The perspectives in the debate regarding the danish language's survival are undeniably greater in our times, and it is heartening that the culture minister has understanding for the language's meaning as a culture-supporting factor, as common conditions for those, who see the world open itself through the danish language. All too many have an instrumental relationship to the language and perceive it simply as a chiefly accidental means to conveying information. But most in this country have in common the sense that the danish language, in its multiplicity, is a tool for communication and contact, a pillar for imagination and a road to aesthetic experiences.


Omsorg for sproget er i Danmark noget, man stort set kun kender til, når sproget er truet eller opfattes som udsat for udslettelse. I 1500-, 1600- og 1700-tallet skulle spro- get opbygges, beskrives, stabiliseres og indsættes i sine rettigheder som et brugbart red- skab for kirke, administration, videnskab, skole og digtning. I 1800-tallet blev dansk det altdominerende sprog på alle felter, og det blev dyrket med særlig entusiasme i perioder, hvor truslen fra Tyskland gjorde sig gældende. Noget tilsvarende så man i 1930'erne og 1940'erne.


Care for the language in Denmark is something that one acknowledges largely only when the language is threatened or is thought to be headed for destruction. In the 16-18th centuries the language was to be built up, described, stabilized and installed in its correct forms as a usable tool for church, administration, science, education and poetry. In the 19th century danish became the predominant language in all fields, and was cultivated with extra enthusiasm in periods, when the threat from Germany became apparent. Something like that was seen in the 1930's and 1940's.


Efter 2. Verdenskrig har den amerikanske påvirkning gennem det engelske sprog mani- festeret sig med stigende intensitet. Mange bekymrer sig for, om det danske sprog kan klare sig i informationssamfundets engelskdominerede offentlighed. Inden for ungdoms- kultur, forskning, teknik og erhvervsliv er det danske sprog vigende.


After the second world war the american effect through english language manifefsted itself with increasing intensity. Many worry whether the danish language can make it in the information society's english-dominated public. In youth culture, research, technology and professional life the danish language is losing ground.


Det er vores opfattelse, at det er vigtigt at bevare det danske sprog både som redskab for kommunikation og som udtryk for dansk kultur, og vi vil gerne medvirke til at kvalificere debatten om, hvordan man bedst gavner det danske sprog. Det kan i den forbindelse være nyttigt at se på, hvordan man kan udfolde sprogpolitiske aktiviteter.


It is our sense that it is important to preserve the danish language both as a tool for communication and as an expression of danish culture, and we will gladly take part in qualifying the discussion on how one can best benefit the danish language. It can in this sense be useful to look at how one might exert activities in linguistic policy.


(1) Man kan arbejde med sproget som helhed, med dets domæner. Det vil sige, at man arbejder aktivt og offensivt for at udbrede sproget til nye områder, fagligt, politisk, geografisk. Eller man arbejder defensivt for at værne sproget, dvs. sikre, at det fortsat eksisterer, at det bevarer sin anerkendelse og sine rettigheder og kan bruges mundtligt og skriftligt i alle situationer, genrer og fag.


Language can be worked with as a whole, with its domains, i.e. worked with actively and offensively to spread the language to new areas, professionally, politically, geographically; or worked with defensively to defend the language, i.e. ensure that it continues to exist, that it preserves its recognition and priveleges and can be used orally and visually in all situations, genres and subjects.


(2) Man kan arbejde aktivt og offensivt for at berige og udvikle sprogets elemen- ter. Dette er et arbejde med sprogets inventar på forskellige planer: udtale, retskrivning, ordforråd, grammatik, sprogbrug mv. Man kan arbejde defensivt og tage beslutninger om, hvor frit spillerum påvirkningen fra andre sprog bør have.

De to muligheder for sprogpolitisk aktivitet udelukker ikke hinanden.

(2) the language's elements can be richened and developed by working actively and offensively. This is working with the language's inventory on different levels: pronunciation, spelling, vocabulary, grammar, language use. Work can be done defensively and make decisions about how free a playspace the effect of other languages ought to have.

These two potentials for linguistic policy activity are not mutually exclusive.
Gennem lovgivning kan man sikre det danske sprogs status som nationalsprog. I EU kan man arbejde for at sikre det danske sprog som gyldigt udtryksmiddel, ligesom man kan forlange, at love og bestemmelser udformes på en måde, som ikke er vanskeligere end den, der præger den nationale lovgivning. Gennem læse- og studieplaner kan man sikre og fremme sproget i uddannelserne, og gennem bestemmelser om sproget i trykte og elektroniske medier kan man søge at få indflydelse på de påvirkninger, befolkningen får i sin omgang med fakta- og fiktionsformidling. Gennem udarbejdelsen af hjælpemidler som modersmålsordbøger (aktuelle og historiske), elektroniske ordbanker og grammatik- ker kan man tilbyde redskaber til styrkelse af den sproglige bevidsthed på alle niveauer. Nedenfor vil vi kort skitsere, hvilke områder en sprogpolitik kan komme til at berøre i dagens Danmark.

Through legislation danish language's status as the national language can be secured. In the EU work can be done to secure danish as a valid means of expressions, just as request can be made that laws and decisions be drawn up in a fashion which is not more difficult than that which characterizes the national legislation. Through reading and study plans the language can be secured and advanced in education and through decisions about the language in print and electronic media influence can be sought on the effects the population receive in its handling of fiction and non-fiction. Through the working out of help aids such as first language dictionaries (current and historical), electronic wordbanks and grammars, tools can be offered for strengthening linguistic consciousness on all levels. Below we will sketch out briefly what areas a language policy can come to affect in today's Denmark.

Læseplanerne for folkeskole og gymnasium er sådan set gode, men det samme kan ikke siges om skolens praksis på området modersmålsundervisning. Der er ingen tvivl om, at der undervises i mundtlig og især skriftlig sprogfærdighed, men vi ved for lidt om, hvilken orientering eleverne får om sprogets ydre kår, indre organisation og om dets betydning som praktisk kommunikationsmiddel, som central bærer af kultur og tradi- tion og som mulighed for kulturel fornyelse. Derimod behøver man ikke at undersøge lærernes kompetence. Det står fast, at kendskabet til det danske sprogs struktur og funk- tion er ringe hos mange lærere både i grundskolen og i ungdomsuddannelserne, hvad der hænger sammen med et svigt i læreruddannelsen og på universiteterne i de seneste årtier.


As they are, reading plans for folkschools and high shcools are good, but the same cannot be said about the schools' practice in the area of first language education. There is no doubt that instruction occurs in oral and especially written language proficiency, but we know too little about what orientation the students receive about the language's outer circumstances, inner organization and about its meaning as a practical means for communication; as a central carrier of culture and tradition and as potential for cultural renewal. However one need not examine teachers' competence. It is established that knowledge of the danish language's structure and function is poor in many teachers both in elementary school and youth educations, as there sticks together with a deceit in teacher instruction and at universities in recent years.


Skolens formidling af både den ældre og den nye danske og oversatte litteratur skal styrkes. Herved kan skolen i højere grad bidrage til det enkelte menneskes forståelse af verden og af de finere nuancer mellem mennesker. Og litteraturen kan være med til at danne et rigt sprog i stadig kontakt med sine rødder, under stadig udvikling og under stadig påvirkning udefra.


The schools' presentation of both the older and the new danish and translated literature should be strengthened. This way the school can contribute to the individual person's understanding of the world and of the finer nuances among people. And literature can assist in forming correct speech in continual contact with its roots, under continual development and under continual effect from without.


Det bør overalt i dansk uddannelse lovfæstes, at undervisningssproget i almindelighed er dansk og kun noget andet, hvor særlige grunde taler for det.

There ought everywhere in Danish education to be fixed by law that the language of instruction in general be Danish, and only something else when special reasons call for it.
Den trykte presse og radio og tv har naturligvis meget stor betydning som påvirker og normdanner. Sprogpolitikken skal sigte mod at få medierne til at tage sproget alvorligt og indse, at det er sproget, de hele tiden arbejder med. Danmarks Radio har i de senere år reduceret sit arbejde med sproget dramatisk, afskediget medarbejdere med sproglige opgaver og reduceret meget kraftigt i uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere. Tv-2 har ikke én medarbejder med sproglig rådgivning og uddannelse som hovedopgave. Det er vort indtryk, at ledelsen ikke har anelse om, hvor stor betydning sproget har som redskab for de elektroniske medier.


The printed press, radio and television naturally have very great significance as influences and creators os standards. Language policy must aim to get the media to take the language seriously and realize that it is the language they work with all the time. Denmark's Radio has in recent years reduced its work with the language dramatically, dismissed associates with language assignments and very greatly decreased in basic and final training by associates. TV-2 has not a single associate with linguistic consultation and training as a main task. It is our impression that the leadership has no idea about how great a significance the language has as a tool for the electronic media.


Nogle dagblade har tilknyttet sprogkonsulenter og gør en del ud af sproglig efter- kritik og efteruddannelse. Ligesom det er en selvfølge, at en virksomhed har ansat eller har forbindelse med forskellige fagfolk: elektrikere, edb-folk, revisorer osv., således bør medierne påvirkes til at indse, at sprogkyndige er lige så vigtige og enten bør være fast ansatte eller eksterne konsulenter, der løbende holder øje med den sproglige side af informationsformidlingen.


Some daily papers have connected with language consultants and make a deal out of final language review and training . Just as it is self-intuitive that a business has employed or has connection with different specialized personnel: electricians, edb-personnel, revisers, etc. so also the media ought to be persuaded to realize that language experts are just as important and should either be permanent employees or external consultants, who regularly check on the linguistic side of information presentation.


Herved forstår vi kommunikation eller information, som retter sig mod offentligheden. Det kan være stat, amt og kommune, eller det kan være private virksomheder, der henvender sig til offentligheden gennem bogudgivelser, reklame, vejledninger og brugsanvisninger, skilte og plakater.


Thus we understand a communication or information which straightens itself up for the public. It can be the state, district and county, or it can be private businesses that apply to the public through publications, commercials, instruction and direction of usage, signs and posters.


Ligesom medierne har den offentlige kommunikation stor betydning som forbillede på godt og ondt. Statens Information udfører på sit felt et værdifuldt arbejde, men store dele af den officielle information er for stiv, traditionsbunden og lidet imødekommende over for modtagerne, og i øvrigt meget tit usikker og sjusket mht. det rent for- melle. Korrespondance fra kommuner, amter og stat er ofte unødigt kompliceret og for- melt fejlfyldt. Hjemmesider er ikke sjældent pinligt ukorrekte.


Just like media public communication has great significance as a pattern for right and wrong. State Information performs a valuable job in its field, but large portions of the official information are too stiff, bound in tradition and little accommodating to recipients, and additionally very often unsure and careless in respect to the pure formalities. Correspondence from counties, districts and state is often unnecessarily complicated and formally full of errors. Websites are not seldom painfully incorrect.


Den private information til offentligheden er også i vidt omfang meget lidt omhyggelig. Der er øjensynlig ikke uden videre prestige i, at en virksomheds skriftlige og mundtlige kommunikation har høj kvalitet mht. forståelighed og formel korrekthed. Reklamer, brochuremateriale, rubrikannoncer og skilte er ofte fejlfyldte. Intet under, at unge mennesker kan have svært ved at finde egnede mønstre for deres omgang med skriftsproget.


The private information for the citizenry is also generally speaking not very careful. In this is obviously not without further prestige, that a business's written and oral communication has high quality in respect to intelligibility and formal correctness. Commercials, brochures, small advertisements and signs are often filled with errors. No wonder young people can have difficulty finding personal models for their handling of written language.


En officiel sprogpolitik har naturligvis ingen myndighed over for den private informationsvirksomhed. Her måles informationsstrømmens værdi formentlig i økonomi. Men også den rammes, hvis sproget lades i stikken, for sprogsjusk skader troværdighed og gennemslagskraft.


An official language policy naturally has no authority over private IT firms.


Der skal i øvrigt, også over for private virksomheder, stilles krav om, at brugsanvisninger, varedeklarationer, patentbeskrivelser og lignende tekster skal foreligge i dansk udgave. Here the information stream's worth is presumably measured in economy. But it is also affected, when the language is left in the ditch, since careless language harms credibility and charisma.


Der er to typer af påvirkning fra engelsk. (1) Man går over til at benytte engelsk i visse institutioner, i bestemte situationer eller i særlige typer dokumenter. (2) Engelske ord og vendinger trænger ind i dansk tale- og skriftsprog.

There are two types of effects from English. (1) switching to english usage in certain institutions, in specific situations or in special types of documents. (2) English words and usages encroaching in danish spoken and written language.
(1) At engelsk forskellige steder bruges som koncernsprog, er næppe nogen trussel mod det danske sprog. Det er et større problem, når der undervises på engelsk, især på højere læreanstalter, og når publikationer inden for især videnskabelige fagområder skri- ves og udgives på engelsk af danskere. Herved risikerer man, at der med tiden ikke findes dansk terminologi inden for visse fag, således at der er fare for, at dansk reduceres til funktionen som dagligsprog og altså ikke mere er et komplet sprog, som kan bruges på alle områder. Det er vigtigt, at både forskerne, deres læsere og befolkningen som helhed behersker andre sprog end dansk, specielt naturligvis engelsk, men dansk sprog skal løbende udvikles til at kunne løse også mere krævende kommunikationsopgaver.


(1) That english in different places is used as a business language is hardly a threat against the danish language. It is a greater problem when english is used in instruction, especially in higher teaching positions, and when publications within certain scientific fields are written and published in english by danes. Thus we risk not finding at the time danish terminology within certain profession, so that there is danger that danish will be reduced to the function of a daily language and therefore is no longer a complete language that can be used in all fields. It is important that both researchers, their readers and people as a whole research other languages than danish, especially of course english, but danish language should continually be developed so that it can also handle more demanding communication tasks.


(2) Engelske indslag i dansk tale- og skriftsprog forekommer først og fremmest i ungdomssprog, i underholdning og i reklamering. I de unges sprog har de engelske ind- slag den funktion at være med til at skabe identitetssignaler, og forsøg på at begrænse brugen af engelsk eller engelske ord og udtryk vil derfor formentlig være nytteløse, før der opstår nye sproglige moder. Når underholdning og reklame bruger engelsk, er det, fordi man mener, at det betaler sig økonomisk, og hermed er en holdningsændring meget lidt sandsynlig.


(2) English elements in danish spoken and written language appear first and foremost in youth language, in entertainment and advertising. In the language of the young english elements have the function of assisting in the creation of identity signs, and attempts to limit the use of english or english words and phrases will therefore probably be useless until new linguistic fashions appear. When entertainment and advertisement use english, it is because they intend to pay themselves economically and so here a change of position hardly seems probable.


Uden for de nævnte områder er de engelske indslag beviseligt af beskedent omfang. Skal man alligevel trænge det engelske tilbage eller i det mindste holde det i det nuværende omfang, har man ikke mange midler til rådighed.


Outside the mentioned areas the english elements are verifiably of harmful proportion. If however english is to be forced back or at least held in the present proportion there are not many means for assistance.


Skolen kan fremme elevernes forståelse for det danske sprogs opbygning, brug og betydning, og den kan forsøge at oparbejde en mere bevidst holdning til den engelske på- virkning.


School can advance students' understanding of the danish language's structure, use and significance, and it can try to instill a more conscious awareness of english's effects.


Redaktionen af Retskrivningsordbogen kan være mere restriktiv mht. optagelse af nye engelske ord, men det kan let reducere dens brugsværdi. Vi har ingen sproglig græn- sekontrol, og de nye ords fremmarch afventer ikke nye udgaver af Dansk Sprognævns materialer. Men Dansk Sprognævn kan i sit blad og på sin hjemmeside løbende komme med forslag til afløsningsord som erstatning af engelske ord. Det er imidlertid tvivlsomt, om sådanne forslag kan slå igennem, medmindre der udvikles en holdningsændring til sproglige spørgsmål.


Editing of spelling dictionaries can be more restrictive with regard to the addition of new english words, but this could easily decrease its use value. We have no linguistic border control, and the new words' forward march does not wait for new editions of Danish Language Board's materials. But the DLB can in its papers and on its website continually make proposals for solutions as alternatives to english words. It is in the meantime doubtful, whether such suggestions can succeed unless a change in attitude toward linguistic questions can be developed.En egentlig lovgivning til bekæmpelse af de engelske indslag vil for det første være umulig at håndhæve i praksis, for det andet vil den formentlig være i strid med grund- lovens bestemmelser om ytringsfrihed.


Actual legislation to combat english elements will firstly be impossible to enforce in practice, secondly it would presumably be in conflict with the constitutional guarantees on freedom of expression.


Vi ser ikke pessimistisk på det danske sprogs overlevelsesmuligheder. Dansk er et af verdens store og kulturelt stabiliserede sprog med en lang, ubrudt skriftlig tradition, og det kan som modersmål noget, andre sprog ikke kan tilbyde os. Prøver man i børnehaver og skoler at gøre engelsk til ikke bare et nyttigt kommunikationsmiddel, men et egentligt alternativ til dansk, vil det gå galt. Man kan let sælge både den kulturelle tradition og den personlige identitet og kreativitet, hvis man i misforstået iver for at fremtidssikre børn amputerer deres sprog for at fremme deres kommunikationsmuligheder.


We don't see the danish language's possibility of survival pessimistically. Danish is one of the owrld's great and culturally stabilized languages with a long unbroken written tradition, and it can as a first language offer us something other languages cannot. If you try to make english not just a useful means of communication in kindergartens and schools, but an actual alternative, it will fail. You can easily sell both the cultural tradition and the personal identity and creativity, if with misunderstood zeal to ensure the future of children you cut off their language in order to advance their communication potentials.


Man kan udvikle og nære det danske sprog ved at sikre det gode rammer i skole og anden uddannelse, i fagsprog og offentligt sprog, og man kan fremme dets fortsatte udvikling ved at skabe en moderne, tidssvarende elektronisk registrering af ord og tekster på dansk til brug for almenheden. Man kan sikre kulturel kontinuitet og fornyelse ved at skabe gunstige rammer for moderne digtning og for adgangen til ældre tekster. Og man kan prøve at skabe større glæde og selvbevidsthed end den, der præger de fleste offentlige tilkendegivelser om det danske sprog.


You can develop and nourish the danish language by securing it with good frameworks in school and other education, in professional jargon and public discourse, and its continued development can be advanced by creating a modern, relevant electronic registration of words and texts in danisih for common use. Cultural continuity and renewal can be ensured by creating favorable arenas for modern composition and for access to older texts. And one can try to create more joy and self awareness than what characterizes most public manifestations of the danish language.


Det danske sprog skal styrkes, ikke værnes.


The danish language must be strengthened, not protected.


Erik Hansen (f. 1931) er professor i moderne dansk sprog ved Københavns Universitet, formand for Dansk Sprognævn, Iver Kjær (f. 1938) er direktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og Jørn Lund (f. 1946) er chefredaktør for den Store Danske Encyklo- pædi, direktør i Gyldendals Forlag, medlem af Dansk Sprognævn.

Denne artikel har været offentliggjort som kronik i dagbladet Politiken 13.2.2000 med følgende indledende manchet: Det engelske sprogs indflydelse på dansk har fået kulturministeren til at ønske en mere aktiv sprogpolitik. På ministerens opfordring har tre sprogvidenskabsmænd skrevet en betragtning over vores sproglige situation med konklusionen: Det danske sprog skal styrkes, ikke værnes.

Gengivelsen i Nyt fra Sprognævnet er i overensstemmelse med ortografi og tegnsætning i kronikken.

Elendil
Sunday, June 12th, 2005, 12:34 AM
This is ridiculous... why are people afraid that the Danish language will die out? I thought everybody in Denmark spoke Danish (with the exception of a few scum muslims)? I mean it isn't like Ireland, where only a few people on the west coast speak Gaelic.

Or is it referring simply to English terms that don't yet have a Danish equivalent, like "Internet" or "OK"?

Aragorn